فردا سیاره مشتری و اقمار آن در پس ماه پنهان می شود

ZEUS83

عضو جدید
کاربر ممتاز
فردا سیاره مشتری و اقمار آن در پس ماه پنهان می شود
پدیده اختفای سیاره مشتری در پس ماه بامداد فردا یکشنبه 25 تیرماه رخ خواهد داد.
به گزارش خبرنگار مهر، در بامداد فردا یکشنبه 25 تیرماه پدیده اختفای سیاره مشتری و اقمار آن در پس ماه رخ خواهد داد. پدیده اختفا پدیده ای است که در آن یک جسم آسمانی توسط جسم دیگر پوشانده می شود.
در این پدیده که در ساعت 5:48 دقیقه بامداد فردا 25 تیرماه رخ خواهد داد در یک پدیده زیبای نجومی سیاره مشتری و اقمار آن در پشت ماه پنهان خواهند شد.

موقعیت سیاره مشتری و ماه در پدیده اختفای فردا 25 تیرماه


سیاره مشتری بزرگترین سیاره منظورمه خورشیدی است و از نظر فاصله از خورشید، مشتری پنجمین سیاره بعد از تیر و ناهید و زمین و بهرام است. این سیاره دارای 63 قمر است که 16 قمر آن قطری بیش از 10 کیلومتر دارند. 4 قمر بزرگ این سیاره شامل "آیو"، "اروپا"، "گانیمد" و "کالیستو" است که به آنها اقمار گالیله ای می گویند؛ زیرا ستاره شناس ایتالیایی گالیله آنها را در سال 1610 به وسیله اولین تلسکوپ کشف کرد.

قسمتی از پدیده اختفای سیاره مشتری و اقمار آن در پشت ماه به دلیل نزدیکی به طلوع خورشید در روشنایی روز خواهد بود.
 
بالا