فرایند پرستاری ، پایه پرستاری نوین

abyss ocean

مدیر بازنشسته
کاربر ممتاز • [*=right]تعریف فرآیند پرستاری
فرآیند پرستاری چارچوبی برای برنامه ریزی و اجرای مراقبت های پرستاری برای بیمار و خانواده اش است.
فرآیند پرستاری روشی سیستماتیک برای تفکر پرستار است.
چارچوبی از فعالیت های مرتبط به هم، پویا، مداوم، علمی و مشکل مدار است.
راهی سازمان یافته برای تشخیص عکس العمل های بیماران نسبت به بیماری و کاهش سلامتی یا درمان است.


 • [*=right]مراحل فرآیند پرستاری
نظرات متفاوتی در مورد مراحل فرآیند پرستاری وجود دارد. بعضی آن را به چهار مرحله و بعضی به پنج مرحله تقسیم نموده اند که البته هر دو شکل صحیح است.
برای انسجام و هماهنگی بهتر کار، مطلوب تر آن است که در انتهای بررسی و شناخت در مرحله اول، کار به تشخیص های پرستاری دست یابد.
 • [*=right]مراحل پنجگانه فرآیند پرستاری
1 – Assessment بررسی و شناخت
2 – Nursing diagnosis تشخیص پرستاری
3 – Planning برنامه ریزی
4 – Implementation اجرا
5 – Evaluation ارزشیابی
 • [*=right]مراحل چهار گانه فرآیند پرستاری
1 – بررسی شناخت جمع آوری اطلاعات (Data collection)
تشخیص پرستاری
2 – برنامه ریزی تعیین اولویت ها (Set priorities)
انتخاب اهداف
برنامه ریزی بر اساس اولویت ها
3 – اجرای برنامه مراقبت های پرستاری
4 – ارزشیابی ارزشیابی دستیابی به هدف (Evaluation goal achievement)
مروری بر فرآیند پرستاری (Review nursing process)
 • [*=right] مراحل فرآیند پرستاری

1) بررسی و شناخت


در این مرحله که می توان آن را به شکل رابطه زیر نشان داد
جمع آوری اطلاعات + تجزیه و تحلیل اطلاعات + تشخیص پرستاری
اینکه هر گونه اطلاعاتی را جمع آوری کنیم درست نیست، بلکه پرستار باید در جمع آوری اطلاعات مهارت داشته باشد و فقط اطلاعات مربوط را جمع آوری کند.
جمع آوری اطلاعات

بطور کلی از طریق دو فرم تاریخچه پرستاری و بررسی وضعیت سلامت انجام می شود.
انواع داده ها عینی : علایم و رفتارهایی که پرستار مشاهده و بر اساس آن قضاوت
می کند.
ذهنی : اطلاعاتی که بیمار به پرستار می دهد.
انواع روش های جمع آوری داده مشاهده : Observation
مصاحبه : Interview
معاینه : Examination
(اندازه گیری) (Measurement)

مهارت های لازم برای جمع آوری اطلاعات شامل :
الف – مشاهده : تمرین وتکرار
ب – مصاحبه گوش کنید و سئوال کنید.
مشاهده کنید و تفسیر کنید.
اطلاعات بدست آمده را با هم ترکیب کنید.
اطلاعات را ثبت کنید.
ج – بکار بردن قدرت تعقل (Wisdom )، قضاوت ( Judgment)، حضور ذهن ( Tact ) و استفاده از تجارب خود.
تجزیه و تحلیل اطلاعات
این مرحله به منظور سازمان دادن به اطلاعات، پیدا کردن تناقض ها و درک اطلاعات از طریق رابطه زیر انجام می شود :
مروری بر اطلاعات + تفسیر اطلاعات


2) تشخیص پرستاری

تشخیص پرستاری مشکل بالفعل و یا بالقوه بیمار است و برای حل، کاهش یا سازش بیمار ضرورت دارد.
بالفعل (موجود) : Present N.D
انواع تشخیص های پرستاری بالقوه (احتمالی) : Potential N.D
ممکن : N.DTentative or Possible
تشخیص پرستاری
نحوه نگارش انواع تشخیص های پرستاری :
باید دقت نمود که تشخیص ذکر شده مختصر، اختصاصی، مربوط به یک مشکل و با توجه به اطلاعات به دست آمده باشد.

3) برنامه ریزی

از طریق رابطه زیر نشان داده می شود :
تعیین اولویت ها + تعیین اهداف + برنامه تدابیر پرستاری
تعیین اولویت ها
منظور این نیست که یک مشکل به طور کامل حل شود بدون اینکه مشکلات دیگر در نظر گرفته نشوند.
نیازهای حیاتی
مشکلاتی که بیمار اظهار می کند
نکات ضروری
مشکلات بالقوه
منابع قابل دسترس، پرسنل و زمان مورد نیاز
تعیین اهداف
در واقع منظور از هدف، نتایج مراقبت پرستاری یا تغییر در وضعیت سلامت بیمار یا عملکرد اوست.
کوتاه مدت ( مراقبت های ویژه، اورژانس و ریکاوری)
انواع هدف
بلند مدت (پیشگویی برای مددجو)
معیار : رفتار بیمار + معیار انجام دادن کار + زمان + موقعیت
برنامه تدابیر پرستاری
این مرحله با توجه به اولویت های تعیین شده و اهداف در نظر گرفته شده طراحی می شود .
در واقع در نظر گرفته می شود چه فعالیتی، چه وقت، چه مدت و چگونه باید انجام شود. همچنین تاریخ و زمان انجام فعالیت ها هم باید قید گردد.

4) اجرای تدابیر پرستاری

به اجرای دسته ای از فعالیت های اختصاصی که برای کمک به بیمار طرح ریزی شده و به منظور رسیدن به هدف انجام می شود، اجرای تدابیر پرستاری گویند.

5) ارزشیابی


تعیین واکنش بیمار نسبت به تدابیر پرستاری
از طریق رابطه زیر نشان داده می شود
ارزشیابی دستیابی به هدف + مروری بر فرآیند پرستاری
ü چه مراقبت هایی انجام شده .
ü اطلاع از کیفیت مراقبت (مروری بر گزارشات بیمار و مقایسه با استانداردها راهی برای
بررسی کیفیت مراقبت های انجام شده است).
ü منبعی برای تحقیق.
ü مورد استفاده دیگران بودن. • [*=right]مزیت فرآیند پرستاری
اطمینان و اعتماد
رضایت شغلی
برای پرستاران رشد و پیشرفت حرفه پرستاری
تعیین استانداردهایی برای پرستاری بالینی
شرکت بیمار در مراقبت از خود
برای بیماران تداوم مراقبت ها
افزایش کیفیت مراقبت های انجام شده
 
آخرین ویرایش:

abyss ocean

مدیر بازنشسته
کاربر ممتاز
The Nursing Process
The common thread uniting different types of nurses who work in varied areas is the nursing process—the essential core of practice for the registered nurse to deliver holistic, patient-focused care.

Assessment
An RN uses a systematic, dynamic way to collect and analyze data about a client, the first step in delivering nursing care. Assessment includes not only physiological data, but also psychological, sociocultural, spiritual, economic, and life-style factors as well. For example, a nurse’s assessment of a hospitalized patient in pain includes not only the physical causes and manifestations of pain, but the patient’s response—an inability to get out of bed, refusal to eat, withdrawal from family members, anger directed at hospital staff, fear, or request for more pain mediation.
Diagnosis
The nursing diagnosis is the nurse’s clinical judgment about the client’s response to actual or potential health conditions or needs. The diagnosis reflects not only that the patient is in pain, but that the pain has caused other problems such as anxiety, poor nutrition, and conflict within the family, or has the potential to cause complications—for example, respiratory infection is a potential hazard to an immobilized patient. The diagnosis is the basis for the nurse’s care plan.
Outcomes / Planning
Based on the assessment and diagnosis, the nurse sets measurable and achievable short- and long-range goals for this patient that might include moving from bed to chair at least three times per day; maintaining adequate nutrition by eating smaller, more frequent meals; resolving conflict through counseling, or managing pain through adequate medication. Assessment data, diagnosis, and goals are written in the patient’s care plan so that nurses as well as other health professionals caring for the patient have access to it.
Implementation
Nursing care is implemented according to the care plan, so continuity of care for the patient during hospitalization and in preparation for discharge needs to be assured. Care is documented in the patient’s record.
Evaluation

Both the patient’s status and the effectiveness of the nursing care must be continuously evaluated, and the care plan modified as needed.
 

abyss ocean

مدیر بازنشسته
کاربر ممتاز
فهرست تشخیص های پرستاری اعلام شده توسط NANDA از 2012 تا 2014 با 16 تشخیص جدید

فهرست تشخیص های پرستاری اعلام شده توسط NANDA از 2012 تا 2014 با 16 تشخیص جدید

لیست 16 تشخیص جدید پرستاری

1. Risk for Ineffective Activity Planning
2. Risk for Adverse Reaction to Iodinated Contrast Media
3. Risk for Allergy Response
4. Insufficient Breast Milk
5. Ineffective Childbearing Process
6. Risk for Ineffective Child Bearing Process
7. Risk for Dry Eye
8. Deficient Community Health
9. Ineffective Impulse Control
10. Risk for Neonatal Jaundice
11. Risk for Disturbed Personal Identity
12. Ineffective Relationship
13. Risk for Ienffective Relationship
14. Risk for Chronic Low Self-Esteem
15. Risk for Thermal Injury
16. Risk for Ineffective Peripheral Tissue Perfusion

Domain 1 Health Promotion

حوزه ارتقای سلامت


 Deficient diversional activity​
 Sedentary lifestyle​
 Deficient community health​
 Risk-prone health behavior​
 Ineffective health maintenance​
 Readiness for enhanced immunization status​
 Ineffective protection​
 Ineffective self-health management​
 Readiness for enhanced self-health management​
 Ineffective family therapeutic regimen management

Domain 2 Nutrition

حوزه تغذیه


 Insufficient breast milk​
 Ineffective infant feeding pattern​
 Imbalanced nutrition: less than body requirements​
 Imbalanced nutrition: more than body requirements​
 Risk for imbalanced nutrition: more than body requirements​
 Readiness for enhanced nutrition​
 Impaired swallowing​
 Risk for unstable blood glucose level​
 Neonatal jaundice​
 Risk for neonatal jaundice​
 Risk for impaired liver function​
 Risk for electrolyte imbalance​
 Readiness for enhanced fluid balance​
 Deficient fluid volume​
 Excess fluid volume​
 Risk for deficient fluid volume​
 Risk for imbalanced fluid volume​

Domain 3 Elimination and Exchange

حوزه تبادلات و دفع


 Functional urinary incontinence​
 Overflow urinary incontinence​
 Reflex urinary incontinence​
 Stress urinary incontinence​
 Urge urinary incontinence​
 Risk for urge urinary incontinence​
 Impaired urinary elimination​
 Readiness for enhanced urinary elimination​
 Urinary retention​
 Constipation​
 Perceived constipation​
 Risk for constipation​
 Diarrhea​
 Dysfunctional gastrointestinal motility​
 Risk for dysfunctional gastrointestinal motility​
 Bowel incontinence​
 Impaired gas exchange​

Domain 4 Activity/ Rest

حوزه فعالیت/دفع


 Insomnia​
 Sleep deprivation​
 Readiness for enhanced sleep​
 Disturbed sleep pattern​
 Risk for disuse syndrome​
 Impaired bed mobility​
 Impaired physical mobility​
 Impaired wheelchair mobility​
 Impaired transfer ability​
 Impaired walking​
 Disturbed energy field​
 Fatigue​
 Wandering​
 Activity intolerance​
 Risk for activity intolerance​
 Ineffective breathing pattern​
 Decreased cardiac output​
 Risk for ineffective gastrointestinal perfusion​
 Risk for ineffective renal perfusion​
 Impaired spontaneous ventilation​
 Ineffective peripheral tissue perfusion​
 Risk for decreased cardiac tissue perfusion​
 Risk for ineffective cerebral tissue perfusion​
 Risk for ineffective peripheral tissue perfusion​
 Dysfunctional ventilatory weaning response​
 Impaired home maintenance​
 Readiness for enhanced self-care​
 Bathing self-care deficit​
 Dressing self-care deficit​
 Feeding self-care deficit​
 Toileting self-care deficit​
 Self-neglect​

Domain 5 Perception/ Cognition

حوزه ادراک/شناخت


 Unilateral neglect​
 Impaired environmental interpretation syndrome​
 Acute confusion​
 Chronic confusion​
 Risk for acute confusion​
 Ineffective impulse control​
 Deficient knowledge​
 Readiness for enhanced knowledge​
 Impaired memory​
 Readiness for enhanced communication​
 Impaired verbal communication​

Domain 6 Self-Perception

حوزه خود ادراکی


 Hopelessness​
 Risk for compromised human dignity​
 Risk for loneliness​
 Disturbed personal identity​
 Risk for disturbed personal identity​
 Readiness for enhanced self-control​
 Chronic low self-esteem​
 Risk for chronic low self-esteem​
 Risk for situational low self-esteem​
 Situational low self-esteem​
 Disturbed body image​
 Stress overload​
 Risk for disorganized infant behavior​
 Autonomic dysreflexia​
 Risk for autonomic dysreflexia​
 Disorganized infant behavior​
 Readiness for enhanced organized infant behavior​
 Decreased intracranial adaptive capacity​

Domain 7 Role Relationships

حوزه ارتباطات


 Ineffective breastfeeding​
 Interrupted breastfeeding​
 Readiness for enhanced breastfeeding​
 Caregiver role strain​
 Risk for caregiver role strain​
 Impaired parenting​
 Readiness for enhanced parenting​
 Risk for impaired parenting​
 Risk for impaired attachment​
 Dysfunctional family processes​
 Interrupted family processes​
 Readiness for enhanced family processes​
 Ineffective relationship​
 Readiness for enhanced relationship​
 Risk for ineffective relationship​
 Parental role conflict​
 Ineffective role performance​
 Impaired social interaction​

Domain 8 ***uality

حوزه عملکرد جنسی


 ***ual dysfunction​
 Ineffective ***uality pattern​
 Ineffective childbearing process​
 Readiness for enhanced childbearing process​
 Risk for ineffective childbearing process​
 Risk for disturbed maternal-fetal dyad​

Domain 9 Coping/ Stress Tolerance

حوزه سازگاری/تحمل استرس


 Post-trauma syndrome​
 Risk for post-trauma syndrome​
 Rape-trauma syndrome​
 Relocation stress syndrome​
 Risk for relocation stress syndrome​
 Ineffective activity planning​
 Risk for ineffective activity planning​
 Anxiety​
 Compromised family coping​
 Defensive coping​
 Disabled family coping​
 Ineffective coping​
 Ineffective community coping​
 Readiness for enhanced coping​
 Readiness for enhanced family coping​
 Death anxiety​
 Ineffective denial​
 Adult failure to thrive​
 Fear​
 Grieving​
 Complicated grieving​
 Risk for complicated grieving​
 Readiness for enhanced power​
 Powerlessness​
 Risk for powerlessness​
 Impaired individual resilience​
 Readiness for enhanced resilience​
 Risk for compromised resilience​
 Chronic sorrow​
 Stress overload​
 Risk for disorganized infant behavior​
 Autonomic dysreflexia​
 Risk for autonomic dysreflexia​
 Disorganized infant behavior​
 Readiness for enhanced organized infant behavior​
 Decreased intracranial adaptive capacity​

Domain 10 Life Principles

حوزه اصول زندگی


 Readiness for enhanced hope​
 Readiness for enhanced spiritual well-being​
 Readiness for enhanced decision-making​
 Decisional conflict​
 Moral distress​
 Noncompliance​
 Impaired religiosity​
 Readiness for enhanced religiosity​
 Risk for impaired religiosity​
 Spiritual distress​
 Risk for spiritual distress​

Domain 11 Safety/ Protection

حوزه امنیت/حفاظت


 Risk for infection​
 Ineffective airway clearance​
 Risk for aspiration​
 Risk for bleeding​
 Impaired dentition​
 Risk for dry eye​
 Risk for falls​
 Risk for injury​
 Impaired oral mucous membrane​
 Risk for perioperative positioning injury​
 Risk for peripheral neurovascular dysfunction​
 Risk for shock​
 Impaired skin integrity​
 Risk for impaired skin integrity​
 Risk for sudden infant death syndrome​
 Risk for suffocation​
 Delayed surgical recovery​
 Risk for thermal injury​
 Impaired tissue integrity​
 Risk for trauma​
 Risk for vascular trauma​
 Risk for other-directed violence​
 Risk for self-directed violence​
 Self-mutilation​
 Risk for self-mutilation​
 Risk for suicide​
 Contamination​
 Risk for contamination​
 Risk for poisoning​
 Risk for adverse reaction to iodinated contrast media​
 Risk for allergy response​
 Latex allergy response​
 Risk for latex allergy response​
 Risk for imbalanced body temperature​
 Hyperthermia​
 Hypothermia​
 Ineffective thermoregulation​

Domain 12 Comfort

حوزه آسایش


 Impaired comfort​
 Readiness for enhanced comfort​
 Nausea​
 Acute pain​
 Chronic pain​
 Impaired comfort​
 Readiness for enhanced comfort​
 Social isolation
 
آخرین ویرایش:

abyss ocean

مدیر بازنشسته
کاربر ممتاز
خب بعد از اشنایی کلی با مبحث فرایند پرستاری لازم میدونم نکاتی رو که خودم طی تجربه و مصاحبت با اساتید این حوزه به دست اوردم رو هم ذکر کنم برای دسته بندی این نکات باز هم از دسته بندی پنج گانه فرایند پرستاری استفاده میکنم. اولین نکته هم همین هست که دسته بندی چهارگانه منسوخ شده و درحال حاضر در تمام جهان از روش پنج گانه استفاده میشود.


1) assessment
 • اگر خواهان ارزیابی بیمار هستید از مراجعه به پرونده وی خودداری کنید و اطلاعات را به طور مستقیم از خود بیمار کسب کنید .
 • در صورت کثرت یا قلت سن بیمار یا عدم توان پاسخگویی به هر علت اعم از : ناشنوایی ، فقدان قدرت تکلم ، تفاوت زبان ، ترومای سر و ... از یک همراه بیمار که اگاه به شرایط و وضعیت او باشد مثلا : فرد نگهدارنده سالمند یا مادر کودک یا فرد شاهد حادثه و... اطلاعات را کسب کنید.
 • در این مرحله تمامی اقدامات سابق درمانی مثل جراحی ها و بستری ها ( طول مدت و نحوه انجام انها و مرکز درمانی و ... ) و بیماری های مهم ( مدت ابتلا ، علت و ... ) و داروهای مصرفی قبلی بیمار ( دوز مصرفی در روز ، مدت زمان شورع دارو و ... ) باید ذکر شود.
 • وجود انواع بیماری در خانواده و اقوم درجه یک باید ثبت شود . سابقه فامیلی و امکان بروز بیماری های ژنتیکی باید حتما مورد توجه واقع شود.
 • مصرف انواع مخدر و سیگار و مشروب و هر ماده اعتیاد اور و توهم زا باید مورد سوال واقع شود . در صورت مصرف مدت مصرف و مقدار مصرف در طول روز حائز اهمیت است.
 • الرژی بیمار به داروها و غذاهای خاص باید ذکر گردد
 • در جمع اوری اطلاعات عینی باید به تمام جنبه های ذهنی بیمار و دغدغه ها ی او از طریق غیر کلامی پرداخت.
 • اطلاعات عینی از ان جهت حائز اهمیت است که بسیاری از بیماران تنها در صورت اعتماد کامل انها را بطور کلامی در اختیار ما قرار خواهند داد . پس توانایی هرچه بیشتر ما در کسب اطلاعات عینی ، فرایند پرستاری را دقیق تر و دارای روند اثربخش و سریع تری خواهد کرد.


2) Diagnosis • منبع مورد استفاده در این بخش : NANDA International Nursing Diagnoses است که تمامی تشخیص های پرستاری در این انجمن بین المللی پرستاری هر سه سال مودر بازبینی قرار میگیرد ، اصلاح میشود ، موارد جدید اضافه میشود و موارد مشابه با تشخیص های پزشکی حذف میگردد.
 • نکته مهم در مورد تشخیص های پرستاری افتراق ان با تشخیص های پزشکی است که بسیاری از پرستاران را دچار سردرگمی میکند در این مورد رعایت چند نکته ضروری است :
1. استفاده از تشخیص های پرستاری ناندا به همان زبان اصلی چون در ترجمه بسیار موارد دچار تغییر شده و مشابه تشخیص پزشکی میشوند.
2. تشخیص پرستاری بیماری نیست بلکه عوارض ناشی از بیماری یا عوارض ناشی از بستری و حضور در بیمارستان است


 • نکته ای هم که من در منابع بین المللی مشاهده نکردم اما در ایران اساتید بسیار مصر هستند که در تشخیص های پرستاری ذکر شود ، علت است. ینی به عبارت ساده تر حتما باید علت تشخیص در کنار ان ذکر شود ، مثلا : افزایش خطر ابتلا به یبوست بعلت کم تحرکی / اختلال در خواب بعلت اضطراب/ کاهش وزن بعلت کاهش اشتها / کاهش اشتها بعلت عدم تمایل به غذای بیمارستان و ...


3) Outcomes / Planning • مشکلات در این مرحله باید بر اساس ایجاد صدمه و مرگ اولویت بندی شوند.
 • اهداف در این مرحله باید کوتاه مدت ( برای تشویق و ترغیب بیمار و ما ، رفع مشکلات جزیی) و بلند مدت ( رفع مشکلات اساسی بیمار) باشند.
 • اهداف باید بصورت کاملا قابل ارزیابی نگارش شوند مثلا در تشخیص " افزایش خطر ابتلا به یبوست بعلت کم تحرکی " هدف به این صورت نگارش خواهد شد : ===> هدف کوتاه مدت : اجابت مزاج بیمار حداقل 1 بار در روز
===> هدف بلند مدت : بیمار تا پایان مدت بستری از یبوست شکایتی نداشته و دفع طبیعی داشته باشد


 • در این مرحله باید برنامه ریزی بصورت دقیق و مشخص صورت بگیرد به این معنی که برنامه باید به پنج سوال پاسخ دهد : what / who / when / how long / how /
برای متال در تشخیص " افزایش خطر ابتلا به یبوست بعلت کم تحرکی " برنامه به این صورت نگارش خواهد شد:
همراه بیمار
دو نوبت در صبح و عصر به مدت نیم ساعت بیمار را از تخت خارج و به پیاده روی ارام در محوطه بیمارستان بپردازد.


4)
Implementation • در این مرحله اقدامات برنامه ریزی شده باید طبق برنامه اجرا شود و اجرای انها در گزارش پرستاری هر شیفت ثبت شود.


5)
Evaluation • ارزیابی طبق اهداف تعیین شده و با توجه به اظهارات بیمار و مشاهدات ما باید انجام شود.

 

Similar threads

بالا