(فرآیند مایکل)Michael reaction

dariushkhan

عضو جدید
The Michael reaction or Michael addition is the nucleophilic addition of a carbanion or another nucleophile to an α,β-unsaturated carbonyl compound. It belongs to the larger class of conjugate additions
فرآیند مایکل یا اضافه شدن مایکل یک واکنش اضافی نوکلئوفیلی از کربانیون یا یک نوکلئوفیل دیگر به یک ترکیب کربونیل آلفا-بتای غیر اشباع است. و این به یک کلاس بالاتر از واکنش های کانژوگه اضافی تعلق دارد.
 

Similar threads

بالا