فاکتور انتقال

hadis66

عضو جدید
فاکتور انتقال

به دلیل اینکه انتقال کادمیم و سرب از خاک به گیاهان یکی از مهمترین مسیرهای ورود فلزات سنگین به چرخه­ی غذایی است. از ضرایب انتقال خاک به ریشه و خاک به ساقه به منظور مقایسه پتانسیل کانی مونت­موریلونیت و پلی­اکریل­آمید در نگهداری فلزات­سنگین و جلوگیری از آزادسازی و ورود آن­ها به گیاه استفاده خواهدشد. این ضرایب عبارتند از:

RCF =c root / csoil

SCF =c shoot / c soil

که در آن، RCFs و SCFs به ترتیب ضرایب انتقال از خاک به ریشه و از خاک به اندام هوایی می-باشند.Croot ، Cshoot و Csoil به ترتیب غلظت عناصر در ریشه، اندام هوایی گیاه و خاک هستند.
 
بالا