غرامت دستمزد ایام بیماری

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
به بیمه شدگانی که به سبب بیماری و یا آسیب های ناشی از حادثه؛ به طور موقت قادر به کار نیستند پرداخت میشود. بیمه شدگانی که تحت معالجات پزشکی و یا درمان های توان بخشی قرار می گیرند؛ چنانچه بر حسب تشخیص پزشک معالج؛ موقتا قادر به انجام کار نباشند؛ استحقاق دریافت غرامت دستمزد را خواهند داشت.

از آنجایی که غرامت دستمزد برای جبران مزد پرداخت میشود فقط بیمه شدگانی مشمول این حمایت هستند که پیش از وقوع حادثه یا بیماری از کار فرما مزد دریافت می کرده اند. لذا بیمه شدگان اختیاری و مشاغل آزاد مشمول این حمایت نمی شوند.

غرامت دستمزد ایام بیماری بیمه شده ی متاهل و یا بیمه شده ای که پدر و مادرش در تکفل او هستن بر مبنای سه چهارم آخرین مزد یا حقوق روزانه وی محاسبه میشود.

غرامت دستمزد ایام بیماری بیمه شده ی مجرد و غیر تحت تکفل در صورتی که به هزینه سازمان بستری شود؛ بر مبنای یک دوم آخرین مزد یا حقوق روزانه و در صورتی که با هزینه سازمان بستری نشود بر مبنای دو سوم آن محاسبه میشود.


تهیه و تدوین
وزارت تعاون معاونت پژوهش،آموزش و کار آفرینی تعاونی ها
 
Similar threads
Thread starter عنوان تالار پاسخ ها تاریخ
Persia1 مستمری از کار افتادگی و غرامت نقص عضو گرایش های مدیریت 0

Similar threads

بالا