علفکش آتلانتیس (دومنظوره گندم)

hfarda2011

عضو جدید
کاربر ممتاز
آتلانتيس علفکشی پس رويشی (محصول شرکت بایر)
از گروه شيميائی سولفونيل اوره که از دو ماده موثر همراه با جديدترن ايمن کننده گندم تشکيل شده است
مزو سولفورون 10 گرم در ليتر + يودوسولفورون 2 گرم در ليتر + 30 گرم ايمن کننده گندم( مفن پاير دی اتيل)
دز ثبت شده درایران:1.5 لیتر درهکتار
دارای 4 امتیاز مهم است:
1-علفکش نسل جديد دارای طيف اثر وسيع روی علف های هرز باريک برگ و پهن برگ گندم​
2- موثر روی علفهای هرز مقاوم در برابر علفکشهای گروه فوپ​
3-دارای فرمولاسيون جديد (روغن قابل انتشار) اُ. دی​
4- مناسب جهت کشت دوم و تناوب کشت​
علف کش آتلانتیس در بیش از 30 کشور جهان به ثبت رسیده و مصرف می شود.​
علف کشها بر مبنای نحوه عمل عموما به 7 گروه (بعضی منابع به 13 وبا سموم ترکیبی به 14گروه)تقسیم میشوند:
1- باز دارنده های بیوسنتز اسید های چرب ( فوپ)( ایلوکسان- پوما سوپر- تاپیک- گراسپ- آکسیال)​
2- بازدارنده های ساخت اسید آمینه ( سولفونیل اوره)( آتلانتیس- گرانستار- آپیروس- توتال- شوالیه- آسرت)​
3- بازدارنده های تقسیم سلولی( عمدتا از طریق خاک مصرف می شوند)( کوبکس- داکتال- ترفلان- سونالان)​
4-تنظیم کننده رشدکه سبب اختلال در رشد می شوند (مثل: علف کش های شبه اُکسینی)( توفوردي- ا م سی پی ا- لونترل)​
5- باز دارنده فتوسنتز( 4 گروه)( آترازین- سنکور- بتانال- بروموکسینیل- بازاگران- دیوران)​
6- باز دارنده های رنگ دانه ( بیشتر به صورت پیش کاشت یا پیش رویشی بکار می روند)(پنتر)​
7- علف کشهایی با مکانیزم عمل ناشناخته(سافیکس بی دبلیو- سافیکس- باسفاپن)​
آتلانتیس علف کشی جدید از گروه اصلاح شده علف کشهای سولفونیل اوره می باشد. که دارای تاثیر خوب در کنترل طیف وسیعی از علف های هرز برگ باریک ( گراس) و پهن برگ مهم با ایمنی عالی در گیاه زراعی می باشد. کاملاسیستمیک بوده ( تاثیر بیشتر از طریق برگ ومقداری هم تاثیر خاکی دارد تنها روی دم روباهی وبادآورد) ، دارای دوام اثر طولانی در کنترل علف های هرز است.​
عمل یک ایمن کننده در گیاه زراعی عمدتا“ براساس یک یا دو عامل ذیل است:​
کاهش جذب و انتقال علف کش در گیاه​
تداخل در محل عمل بیوشیمیایی علف کش​
افزایش تجزیه علف کش در گیاه زراعی می گردد​
بنابراین ایمن کننده مثل یک کاتالیزور عمل می کند بویژه موجب افزایش تجزیه مواد موثر
آتلانتیس در گیاه اصلی می شود.​
آتلانتیس رادرمزارع جو نبایستی استفاده کرد.
آتلانتیس درکنترل چچم ویولاف بسیار قوی هست.ودرتمام مراحل رشدی این دو قادر به کنترل آنها می باشد.

موادی که نمی توان با آتلانتيس مخلوط کرد:
علفکش ها ی هورمونی :
2,4 D amine
MCPA amine​
ساير علفکش ها:
پوما سوپر ، پنتر​
قارچ کش ها:
گروه آزول ، کاربندازيم​
حشره کش ها :
گروه اورگانو فسفره مانند : فنيتراتيون، فنتيون و غيره.​
ساير موارد :
روغن های معد نی ویا پارافین(ولک)​
کود های ازته مايع (DAM, AHL)​
ريز مغزی ها( سولفور ، بُر ، مس ، ....)​
بررسی تاثیر آتلانتیس روی علف های هرزگندم:
پهن برگها
کنترل
برگ باریکها
کنترل
Stellaria media **** Agrostis gigantea ****
Thlaspi arvense **** Alopecurus myosuroides ****
Vicia sativa *** Apera interrupta ****
Veronica spp. * Apera spica-venti ****
Viola spp. * Poa spp ****
Volunteer oilseed rape **** Avena fatua ****
Volunteer canola *** Avena ludoviciana ****
Saponaria vacaria * Lolium multiflorum ****
Scleranthus annuus **** Lolium perenne ****
Sinapis spp. **** Lolium persicum ****
Silybum marianum ** Lolium rigidum ****
Sonchus spp. ** Lolium temulentum ****
Papaver rhoeas *** Phalaris brachystachys ****
Polygonum arvense * Phalaris canariensis ****
Polygonum convolvulus * Phalaris minor ****
Polygonum persicaria * Phalaris paradoxa ****
Portulaca spp. * Avena sterilis ****
Ranunculus arvensis *
Raphanus raphanistrum *
Rapistrum rugosum ***
Rumex spp. ***
Salsola kali *
**** 95-100 % *** 90-94 % ** 80-89 % * < 80%

در صد تاثيریک سم(علفکش) به عوامل ذيل بستگی دارد 1-شرايط رشد علفهای هرز(علف های هرز کوچک و جوان باشند شرايط رشد فراهم باشد ( درجه حرارت و رطوبت مناسب))(از سمپاشی در شرايط ذيل خودداری نمائيد :رطوبت بيش از حد و يا خشکی بيش از حد هوا-کمبود مواد غذائی-ضعف گياه بدليل بيماری و يا حمله آفات و يا هر عامل ديگر)
2-زمان مناسب سمپاشی
3-تکنيک سمپاشی(سمپاش بوم دار مناسب ترین است)
4-مقدار مصرف صحيح
 

افشین باتمانی

متخصص کشاورزی
کاربر ممتاز
آتلانتيس علفکشی پس رويشی (محصول شرکت بایر)
از گروه شيميائی سولفونيل اوره که از دو ماده موثر همراه با جديدترن ايمن کننده گندم تشکيل شده است
مزو سولفورون 10 گرم در ليتر + يودوسولفورون 2 گرم در ليتر + 30 گرم ايمن کننده گندم( مفن پاير دی اتيل)
دز ثبت شده درایران:1.5 لیتر درهکتار
دارای 4 امتیاز مهم است:
1-علفکش نسل جديد دارای طيف اثر وسيع روی علف های هرز باريک برگ و پهن برگ گندم​
2- موثر روی علفهای هرز مقاوم در برابر علفکشهای گروه فوپ​
3-دارای فرمولاسيون جديد (روغن قابل انتشار) اُ. دی​
4- مناسب جهت کشت دوم و تناوب کشت​
علف کش آتلانتیس در بیش از 30 کشور جهان به ثبت رسیده و مصرف می شود.​
علف کشها بر مبنای نحوه عمل عموما به 7 گروه (بعضی منابع به 13 وبا سموم ترکیبی به 14گروه)تقسیم میشوند:
1- باز دارنده های بیوسنتز اسید های چرب ( فوپ)( ایلوکسان- پوما سوپر- تاپیک- گراسپ- آکسیال)​
2- بازدارنده های ساخت اسید آمینه ( سولفونیل اوره)( آتلانتیس- گرانستار- آپیروس- توتال- شوالیه- آسرت)​
3- بازدارنده های تقسیم سلولی( عمدتا از طریق خاک مصرف می شوند)( کوبکس- داکتال- ترفلان- سونالان)​
4-تنظیم کننده رشدکه سبب اختلال در رشد می شوند (مثل: علف کش های شبه اُکسینی)( توفوردي- ا م سی پی ا- لونترل)​
5- باز دارنده فتوسنتز( 4 گروه)( آترازین- سنکور- بتانال- بروموکسینیل- بازاگران- دیوران)​
6- باز دارنده های رنگ دانه ( بیشتر به صورت پیش کاشت یا پیش رویشی بکار می روند)(پنتر)​
7- علف کشهایی با مکانیزم عمل ناشناخته(سافیکس بی دبلیو- سافیکس- باسفاپن)​
آتلانتیس علف کشی جدید از گروه اصلاح شده علف کشهای سولفونیل اوره می باشد. که دارای تاثیر خوب در کنترل طیف وسیعی از علف های هرز برگ باریک ( گراس) و پهن برگ مهم با ایمنی عالی در گیاه زراعی می باشد. کاملاسیستمیک بوده ( تاثیر بیشتر از طریق برگ ومقداری هم تاثیر خاکی دارد تنها روی دم روباهی وبادآورد) ، دارای دوام اثر طولانی در کنترل علف های هرز است.​
عمل یک ایمن کننده در گیاه زراعی عمدتا“ براساس یک یا دو عامل ذیل است:​
کاهش جذب و انتقال علف کش در گیاه​
تداخل در محل عمل بیوشیمیایی علف کش​
افزایش تجزیه علف کش در گیاه زراعی می گردد​
بنابراین ایمن کننده مثل یک کاتالیزور عمل می کند بویژه موجب افزایش تجزیه مواد موثر
آتلانتیس در گیاه اصلی می شود.​
آتلانتیس رادرمزارع جو نبایستی استفاده کرد.
آتلانتیس درکنترل چچم ویولاف بسیار قوی هست.ودرتمام مراحل رشدی این دو قادر به کنترل آنها می باشد.

موادی که نمی توان با آتلانتيس مخلوط کرد:
علفکش ها ی هورمونی :
2,4 D amine
MCPA amine​
ساير علفکش ها:
پوما سوپر ، پنتر​
قارچ کش ها:
گروه آزول ، کاربندازيم​
حشره کش ها :
گروه اورگانو فسفره مانند : فنيتراتيون، فنتيون و غيره.​
ساير موارد :
روغن های معد نی ویا پارافین(ولک)​
کود های ازته مايع (DAM, AHL)​
ريز مغزی ها( سولفور ، بُر ، مس ، ....)​
بررسی تاثیر آتلانتیس روی علف های هرزگندم:
پهن برگها
کنترل
برگ باریکها
کنترل
Stellaria media **** Agrostis gigantea ****
Thlaspi arvense **** Alopecurus myosuroides ****
Vicia sativa *** Apera interrupta ****
Veronica spp. * Apera spica-venti ****
Viola spp. * Poa spp ****
Volunteer oilseed rape **** Avena fatua ****
Volunteer canola *** Avena ludoviciana ****
Saponaria vacaria * Lolium multiflorum ****
Scleranthus annuus **** Lolium perenne ****
Sinapis spp. **** Lolium persicum ****
Silybum marianum ** Lolium rigidum ****
Sonchus spp. ** Lolium temulentum ****
Papaver rhoeas *** Phalaris brachystachys ****
Polygonum arvense * Phalaris canariensis ****
Polygonum convolvulus * Phalaris minor ****
Polygonum persicaria * Phalaris paradoxa ****
Portulaca spp. * Avena sterilis ****
Ranunculus arvensis *
Raphanus raphanistrum *
Rapistrum rugosum ***
Rumex spp. ***
Salsola kali *
**** 95-100 % *** 90-94 % ** 80-89 % * < 80%

در صد تاثيریک سم(علفکش) به عوامل ذيل بستگی دارد 1-شرايط رشد علفهای هرز(علف های هرز کوچک و جوان باشند شرايط رشد فراهم باشد ( درجه حرارت و رطوبت مناسب))(از سمپاشی در شرايط ذيل خودداری نمائيد :رطوبت بيش از حد و يا خشکی بيش از حد هوا-کمبود مواد غذائی-ضعف گياه بدليل بيماری و يا حمله آفات و يا هر عامل ديگر)
2-زمان مناسب سمپاشی
3-تکنيک سمپاشی(سمپاش بوم دار مناسب ترین است)
4-مقدار مصرف صحيح

ممنون مطلب خوبی بود...در اخر به سمپاش بومدار اشاره کردید...اصولا علفکشها باید با سمپاش بومدار برای نتیجه بهتر مصرف بشن
 
بالا