طريقه اجراي ضربات بر روي دف

music87025

عضو جدید


ضربات ابتدائي و اصلي كه در دف نوازي مورد استفاده ميگيرد سه ضربه است با نامهاي:
ضربه تم TOM


ضربه بك


3. ضربه چپ


· تم


ضربه تم ضربه اي است كه با دست راست و به شرح زير اجرا ميشود.


چهار انگشت را به هم چسبانده ، كف دست را كمي گود كنيد ، تيغه بيروني دست را از دف فاصله دهيد


و با سرعت به دف ضربه وارد كنيد


و با سرعت نيز از ساز دور نمائيد ( در هيچكدام از ضربات اصلي دف نوازي دست بر روي ساز نگه داشته نميشود)


قسمتهائي از كف دست در اين ضربه با دف تماس پيدا ميكنند كه عبارتند از :


بند اول انگشتان انگشتري و ميانه ، نرمي انگشت اشاره ، بند اول دوم و سوم انگشت كوچك و در امتداد آن نرمي تيغه پائيني دست از طرف داخل تا انتهاي دست و نرمي انتهائي دست در زير انگشت شست .


تمام موارد فوق در يك زمان ضربه وارد ميكنند.


محل اجراي ضربه را با توجه به عكس داده شده اجرا كنيد.


در ضربه زدن توجه كنيد كه ضربه را از مچ وارد نكنيد ، تيغه دست به همراه ساعد دست و در يك راستا با هم حركت ميكنند و نيروي وارده از مچ دست نيست.


· بك


در اين ضربه انگشتان دست راست كمي از هم باز ميشوند دست از مچ به طرف تيغه پائين به طرف ساعد خم ميشود


( دست در عكس فوق به طرف بالا به نظر ميرسد .)


و باز هم به كمك ساعد دست از دف دور شده ضربه ميزند . ( ساعد دست و كف دست در يك امتدادند )


در اين ضربه بندهاي اول و دوم 4 انگشت دست راست همزمان به ساز دف ضربه وارد مي كنند.


سعي كنيد ضربه تم و بك را در محل خودشان وارد كنيد چون اين دو صداهاي كاملا متفاوت دارند.


· چپ


در اين ضربه انگشت اشاره دست چپ دخالتي ندارد و 3 انگشت ديگر به ساز برخورد ميكنند.بدين صورت كه:


سه انگشت دست را به هم چسبانده كف دست را به شكل نيم دايره اي در آوريد.


با كمك گرفتن از چرخش سريع ساعد دست انگشتان را بر روي دف پرتاب كنيد.


به هيچ عنوان مچ دست را خم و راست نكنيد مچ در اين ضربه هيچ دخالتي ندارد.


اين ضربه با بندهاي اول انگشتان اجرا ميشود.
 
بالا