صلوات.

وضعیت
موضوع بسته شده است.

wwwparvane

عضو جدید
کاربر ممتاز
صلوات


صلوات ، بهترین هدیه از طرف خداوند براى انسان است .

صلوات ، تحفه اى از بهشت است .

صلوات ، روح را جلا مى دهد .

صلوات ، عطرى است كه دهان انسان را خوشبو مى كند .

صلوات ، نورى در بهشت است .

صلوات ، نور پل صراط است .

صلوات ، شفیع انسان است .

صلوات ، ذكر الهى است .

صلوات ، موجب كمال نماز مى شود .

صلوات ، موجب كمال دعا و استجابت آن مى شود .

صلوات ، موجب تقرب انسان است .

صلوات ، رمز دیدن پیامبر در خواب است .

صلوات ، سپرى در مقابل آتش جهنم است .

صلوات ، انیس انسان در عالم برزخ و قیامت است .

صلوات ، جواز عبور انسان به بهشت است .

صلوات ، انسان را در سه عالم بیمه مى كند .

صلوات ، از جانب خداوند رحمت است.


و از سوى فرشتگان پاك كردن گناهان و از طرف مردم دعا است .

صلوات ، برترین عمل در روز قیامت است .

صلوات ، سنگین ترین چیزى است كه در قیامت بر میزان عرضه مى شود .

صلوات ، محبوب ترین عمل است .

صلوات ، آتش جهنم را خاموش مى كند .

صلوات ، زینت نماز است .

صلوات ، گناهان را از بین مى برد .

صلوات ، فقر و نفاق را از بین مى برد .

صلوات ، بهترین داروى معنوى است .

چه خوب است كه انسان همیشه اهل صلوات ، باشد .


چرا كه پیامبر نیز دائم الصلوات ، بوده است .

چه خوب است كه همیشه زبان انسان مشغول ذكر صلوات ، باشد


و فضاى جامعه و محیط كار خود را معطر به صلوات ، نماییم .

با ذكر صلوات ، غم و اندوه و حزن را از خود دور كنید .

با یك صلوات ، نورى در بهشت براى خود بیافرینید .

با یك صلوات پاداش هفتاد و دو شهید را براى خود ثبت نمایید .
 
وضعیت
موضوع بسته شده است.

Similar threads

بالا