صدور چک

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
یکی دیگر از خدمات سیستم بانکی، صدور چک است. چک انواع مختلف دارد : چک های عادی؛ چک های مسافرتی و چک های تضمینی.

چک سندی تجاری است و بانک متعهد است که چک هایی را که صادر میشود در صورتی که موجودی کافی در حساب مشتری باشد پرداخت کند.


در صورتی که موجودی کافی در حساب مشتری نباشد بانک می تواند بر اساس درخواست کسی که چک در دست وی است؛ نسبت به صدور گواهینامه کسر موجودی و یا گواهینامه عدم پرداخت قسمتی از وجه چک اقدام کند که در این حالت اصطلاحا گفته میشود که چک برگشت خورده است.


در صورتی که چک برگشت بخورد از چند طریق قابل پیگیری است. راه اول طرح شکایت کیفری علیه صادر کننده چک است. البته با توجه به اصلاحیه هایی که در قانون چک انجام شده است، چک های بدون تاریخ، و سفید امضای مشروط یا بابت تضمین، فاقد جنبه کیفری قلمداد میشود.


دومین راه پیگیری چک برگشت خورده، اقدام از طریق دوایر اجرایی ثبت است. چون چک در حکم سند لازم الاجرا است، دارنده چک می تواند در صورت عدم پرداخت وجه چک و برگشت خوردن آن، درخواست صدور اجرائیه علیه صادر کننده و صاحب حساب را به دوایر اجرایی ثبت تسلیم نماید.


سومین راه پیگیری چک برگشت خورده، اقامه دعوای تجاری از طریق تقدیم دادخواست می باشد، که در این حالت دارنده ی چک می تواند علیه صادر کننده و ظهر نویسان اقامه دعوی کند. این روش دو مزیت دارد : یکی این که امکان اقامه دعوی علیه هم صادر کننده چک و هم ظهر نویسان وجود دارد و دوم این که صدور قرار تامین خواسته، بدوو خسارات احتمالی است.


تهیه و تدوین
وزارت تعاون معاونت پژوهش،آموزش و کار آفرینی تعاونی ها
 
Similar threads
Thread starter عنوان تالار پاسخ ها تاریخ
Persia1 رفع سوء اثر از چک برگشتی بانکداری 0

Similar threads

بالا