رفع سوء اثر از چک برگشتی

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
کسانی که می خواهند نسبت به افتتاح حساب نزد بانک اقدام کنند یا می خواهند از تسهیلات بانکی استفاده کنند نباید چک برگشتی داشته باشند. چنانچه دارای چک برگشتی باشند و بخواهند از تسهیلات بانکی استفاده کنند، باید نسبت به رفع سوء اثر سوابق از چک های برگشتی اقدام کنند.

برای رفع سوء اثر سوابق از چک برگشتی، می توان به چند طریق عمل نمود. ابتدا می توان نسبت به تامین موجودی و پاس نمودن چک اقدام کرد. روش بعدی اسن است که لاشه چک به شعبه تحویل داده شود. در ساده ترین حالت صاحب حساب یا وکیل قانونی اش لاشه چک را از ذینفع می گیرد و نسبت به رفع اثر سوء اثر اقدام می کند.


روش بعدی، ارائه رضایتنامه محضری ذینفع چک به شعبه است. صاحب حساب می تواند مبلغ چک را مستقیما پرداخت کند و لاشه چک را دریافت کند، ولی از آنجایی که ممکن است لاشه چک مفقود شده، به سرقت رفته یا سوخته باشد و در هر حال، امکان ارائه لاشه چک وجود نداشته باشد، در این حالت ذینفع چک بایستی در دفتر خانه اسناد رسمی حاضر شود و رضایت خود را نسبت به چک مورد نظر اعلام نماید.تهیه و تدوین
وزارت تعاون معاونت پژوهش،آموزش و کار آفرینی تعاونی ها
 
بالا