ساده ترین روشهای اندازه گیری ارتفاع تقریبی یک برج

A1300

عضو جدید
کاربر ممتاز
راه های متعددی برای اندازه گیری ارتفاع ساختمان / برج وجود دارد که با توجه به محل قرارگیری آن میتوانید یکی از این راه ها را انتخاب کنید. روشهایی که در این مقاله برای اندازه گیری ارتفاع ساختمانها شرح داده میشود را میتوان برای اندازه گیری ارتفاع درختان, کوه ها و تقریبا هر چیز بلند دیگری استفاده کرد.

روش اول:

اگر برج مورد نظر در وسط یک زمین هموار قرار داشته باشد احتمالا ساده ترین راه اندازه گیری ارتفاع آن, استفاده از سایه آن در یک روز آفتابی است. لوازم مورد نیاز برای این روش عبارتند از: یک چوب بلند و صاف – یک چکش و یک متر. چوب بلند را به وسیله چکش بصورت قائم در زمین بکوبید تا حداقل چند سانتی متری داخل زمین فرو رود. سپس طبق گامهای زیر عمل کنید:

سایه چوب را بر روی زمین بوسیله متر اندازه گیری کنید.
نسبت طول آزاد چوب را به طول سایه آن بدست آورید. (تقسیم دو اندازه)
سایه برج را بر روی زمین اندازه گیری کنید.
با ضرب نسبت بدست آمده از گام ۲ در اندازه سایه برج, ارتفاع برج را بدست آورید.

روش دوم:


برای روش دوم شما به یک نی نوشیدنی – یک نقاله زاویه سنج – چسب نواری و یک متر نیاز دارید.

نی را بر روی زاویه ۴۵ درجه نقاله بچسبانید. سپس نقاله را از طرف صافش موازی خط افق بگیرید و سپس به میزانی جابجا شوید که بتوانید در این حالت از داخل نی نوک برج را نگاه کنید. توجه کنید قسمت صاف نقاله از حالت موازی با خط افق جابجا نشود. با توجه به اینکه شما نوک برج را از زاویه ۴۵ درجه میبینید, فاصله شما تا برج درست برابر ارتفاع برج است (قانون فیثاغورس مثلثهای قائم). به همین دلیل با اندازه گیری فاصله خودتان تا برج, ارتفاع برج بدست می آید.

روش سوم:

برای روش سوم شما به یک نقاله – یک نی نوشیدنی – یک متر و یک ماشین حساب و کمی چسب کاغذی، نخ و وزنه ای مانند سرب ماهیگیری نیاز دارید. ابتدا وسیله ای که شبیه یک شیب سنج ساده است بسازید:


جایی بایستید که بتوانید به راحتی فاصله خودتان تا برج را اندازه بگیرید. از داخل نی به نوک برج نگاه کنید و سپس زاویه نی را در همان حالت با خط افق بوسیله نقاله اندازه بگیرید. فرض کنید زاویه ۵۵ درجه بدست آمد و فاصله شما تا برج نیز ۱۰۰ متر باشد. پس طبق رابطه زیر داریم:
ارتفاع برج = ارتفاع شیب سنج + فاصله تا برج x تانژانت زاویه
یا به عبارتی:
(H= E + D x Tan (a​


پس برای این مثال داریم:

ارتفاع برج = ۱۰۰ * Tan(55) = 142.8 متر + ارتفاع شبی سنج تا زمین (1.2)

یعنی در این مثال ارتفاع برج ما ۱۴۴ متر است.

منبع
 
آخرین ویرایش:
بالا