زوفاHyssopus

آیورودا

عضو جدید
کاربر ممتاز
زوفا گياهي است خشبي و چند ساله كه منشا آن آسياي صغير و از در ياي خزر تا درياي سياه و همچنين در مناطق شني نواحي مديترانه مي باشد. اين گياه چهار زير گونه دارد كه دو زير گونه افي سيناليس و كاسنن جزء مهمترين آنها مي باشد.
*نيازهاي اكولوژيكي:
مناطق خشك و گرم و نواحي جنوبي تپه ها مناطق مناسب كشت زوفا مي باشند. اين گياه به خشكي مقاوم بوده و مي توان با در نظر گيري شرايطي اين گياه را بصورت ديم كشت نمود. زوفا به خاك خاصي نياز ندارد و تقريبا در هر نوع خاك حتي خاكهاي شني و تهي از مواد و عناصر غذايي رشد مي كند. ماسه هاي بسيار نرم و خاكهاي اشباع از آب به هيچ وجه براي كشت زوفا مناسب نيستند.اين گياه بيشتر در مناطق بياباني و در سطوح وسيعي كه مملو از خاكهايي با بافت متوسط كه حاوي تركيبات كلسيم هستند رشد مي كند. phخاك براي زوفا بين 5 تا 7/5 مناسب است.علفهاي هرز در رشد و نمو و مقدار مواد موثره زوفا تاثير منفي بر جاي مي گذارد. مبارزه با علفهاي هرز در طول رويش گياه ضروري است.
*تاريخ و فواصل كاشت :
زوفا را مي توان چهار تا پنج سال متوالي در يك قطعه زمين كشت كرد و پس از آن مدت بايد با گياهان مناسب به تناوب كشت شود.پس از برداشت گياهاني كه با زوفا به تناوب كشت شده اند حتي المقدور بايد بقاياي آنها را جمع آوري كرد. زمان مناسب جهت كشت ديم زوفا اوايل بهار مي باشد . تاخير در كشت مناسب نيست و سبب كاهش جوانه زني بذرها مي شود. فاصله بين ريفها معمولا بين پنجاه تا هفتاد سانتي متر مناسب است. عمق بذر زوفا در موقع كاشت بايد يك تا دو سانتي متر باشد و كشت در اعماق بيشتر مناسب نيست زيرا نه تنها تمام بذرها سبز نمي شوند بلكه سبب عدم يكساني در جوانه زني آنها گشته و برداشت مكانيزه را با مشكل مواجه مي كنند.از آنجايي كه كشت در شرايط ديم احتمال جوانه زني بذوري را كه به طور مستقيم كشت مي شوند كاهش مي دهد مناست ترين روش، استفاده از خزانه و كاشت نشا ها در زمين اصلي مي باشد.كشت زوفا بايد بصورت رديفي بوده و چنانچه در شيب ها كشت شود جهت رديف ها بايد بر خلاف جهت شيب زمين باشد.در اين روش بذرها در فواصل مناسب و در خزانه هواي آزاد كه بستر آن براي كشت آماده شده است كشت مي شوند. بذر مورد نياز براي هر متر مربع خزانه حدود3 تا 5 كيلوگرم در هكتار مي باشد .پس از آبياري و وجين علف هاي هرز سطح خزانه،هنگاميكه ريشه هر نشا به اندازه 5 تا 7 سانتيمتر رشد نمود مي توان آنها را به زمين اصلي منتقل نمود. زمان مناسب جهت انتقال نشاها به زمين اصلي اواخر بهار و اوايل تابستان مي باشد. براي انتقال نشاءها در سطوح كوچك كشت مي توان دستي عمل نمود در حاليكه در مقياس وسيع اين عمل فقط بايد با ماشين انجام گيرد. در طول رويش گياهان مبارزه با علف هاي هرز موثر خواهد بود و ميزان عملكرد را بالا خواهد برد .
 
بالا