روش های مختلف برنامه نویسی

ahmadreza2181

عضو جدید
تا به حال روش های برنامه نویسی شی گرایی یا دستوری را شنیده اید؟ آیا از خود پرسیده اید این ها دقیقا چه هستند؟ در این مقاله قصد دارم به شما روش های مختلف برنامه نویسی از جمله شی گرایی را معرفی کنم . پس در ادامه مطلب همراه تکبین باشید.

به روش های مختلف برنامه نویسی Programming paradigm گفته می شود. یک زبان برنامه نویسی می تواند یک یا چند شیوه برنامه نویسی را پشتیبانی نماید .برای مثال، برنامه های نوشته شده با++ c می توانند کاملاً به صورت رویه ای یا منطبق بر شیوه برنامه نویسی شئ گرا باشند که در تضاد کامل با شیوه رویه ای است. تصمیم گیری برای چگونگی استفاده از عناصر و شیوه های برنامه نویسی بر عهده طراح برنامه یا برنامه نویس است.روش های برنامه نویسی رایج شامل موارد زیر است:

[h=2] Imperative programming (برنامه نویسی دستوری) [/h] یکی از شیوه های برنامه نویسی است که در آن مراحل اجرای یک برنامه کامپیوتری قدم به قدم توسط برنامه نویس بیان می شود .
به عنوان مثال اگر قصد بازکردن دربی را داشته باشیم و با زبان دستوری قصد بیان آن را داشته باشیم خواهیم گفت بلند شو ،به طرف درب نزدیک شو، دستگیره را بگیر و درب را به طرف
بیرون هل بده. زبان ماشین ،ALGOL ،FORTRAN، Pascal ،BASIC ،COBOL و C از روش برنامه نویسی دستوری استفاده می کنند.

[h=2]Functional programming (برنامه نویسی تابعی)[/h] در برنامه نویسی تابعی مراحل اجرای برنامه در قالب ترکیب توابع و فراخوانی آنها توسط برنامه نویس بیان می شود. برخلاف زبان های Imperative، در زبان های Functional توابع نوع داده ای اولیه هستند و این بدین معنی است که در زبان های Functional ما می توانیم از توابع به عنوان مقادیر )مانند متغیرها در زبان های Imperative( استفاده کنیم و آنها را به عنوان پارامتر برای یک تابع دیگر ارسال کنیم و یا به عنوان مقدار بازگشتی یک تابع از آنها استفاده کنیم.زبان های Lisp، Wolfram ،Clojure ،Scheme ،APL ،IPLو #F از جمله زبان های برنامه نویسی تابعی هستند.


[h=2]Declarative programming برنامه نویسی اعلانی[/h] در برنامه نویسی اعلانی منطق و هدف محاسبات بدون شرحِ چگونگی انجام آنها بیان می شود . این روش مطابقت کامل و واضح با منطق ریاضیات دارد. برخلاف زبان های دستوری، زبان های اعلانی به جای تأکید بر چگونگی انجام یک عمل )how( روی اینکه چه کاری را می خواهیم انجام دهیم (what) تأکید می کنیم. مثل SQL که فقط با query ها می گوییم که چه می خواهیم ولی چگونگی انجام این عمل بیان نمی شود. زبان های برنامه نویسی اعلانی شامل، DASL Programming ، Prolog ، SQL Language Distributed Application Specification و غیره است.

[h=2]Procedural programming برنامه نویسی رویه ای[/h] این روش بر پایه مفهوم فراخوانی زیر روال )تابع( است. هر تابع می تواند در هر نقطه ای در طول اجرای برنامه فرا خوانده شود. بیشتر زبان های برنامه نویسی رویه ایا زن وعب رنامه نویسی دستورین یز هستند. زبان های
C و Pascal ،BASIC ،COBOL ،ALGOL ،FORTRAN از روش برنامه نویسی رویهای استفاده می کنند.

[h=2]Object-oriented programming برنامه نویسی شئ گرا[/h]

یک شیوه برنامه نویسی است که ساختار اصلی آن، شیء می باشد .به این معنا که داده ها و توابع، در قالبی به نام شیء درکنار یکدیگر قرارگرفته و یک واحد را تشکیل می دهند. امروزه اکثر زبان های دستوری برنامه نویسی از فنون شیءگرایی پشتیبانی می کنند . زبان هایی مانند ,C# , Python , PHP , Ruby, Perl, Java C++وihpleD ازجمله زبان های برنامه نویسی شیء گرا می باشند.

[h=2]Logic programming برنامه نویسی منطقی[/h] برنامه نویسی منطقی کاربرد منطق ریاضی در برنامه نویسی رایانه است. یک برنامه منطقی دارای ویژگی های قانون و منطق است.
، Answer set ، Prolog زبان هایی مانند programming(ASP)و golataD از جمله مشهورترین زبان های منطقی است.

[h=3]نظر شما چیست ؟![/h] نظر شما درمورد انواع روش های مختلف برنامه نویسی چیست؟ ایا شما برنامه نویسی بلدید !؟ نظر تان را در پایین صفحه با ما در میان بگذارید.


منبع : تکبین
 

Similar threads

بالا