رنگرزی با رنگینه های راکتیو

arefeh sadat

عضو جدید
رنگرزي پشم با مواد رنگزاي ري اکتيو
مواد رنگزاي ري اکتيو بلحاظ ايجاد پيوند کوالانسي با عامل هاي آنيوني پشم و وزن مولکولي کم از ثبات شستشويي عالي و در عين حال فوق العاده شفاف هستند به همين دليل اين گروه به عروس مواد رنگزاي شيميايي مشهورند. اين مواد رنگزا بر حسب اينکه داراي چه تعداد عامل کلر جهت ايجاد پيوند کوالانسي با ليف باشند به سه گروه طبقه بندي که عبارتند از سه کلره،دو کلره و يک کلره. محدوديت عمده مواد رنگزاي ري اکتيو اين است که همواره بخش قابل ملاحظه اي از مواد رنگزا در داخل ليف باقي مي ماند و اين موضوع بالاخص در مورد رنگهاي تيره از شدت بيشتري برخوردار است ضمن آنکه بخشي از عاملهاي انيون فعال اين مواد رنگزا با يون هيدروژن محلول ترکيب شده، در نتيجه ماده رنگزا خنثي و بالطبع ديگر ماده رنگزا تمايلي به مهاجرت به داخل ليف نداشته و مقدار ماده رنگزا محلول رنگي نيز افزايش خواهد يافت. از مواد رنگزا ري اکتيو مناسب جهت رنگرزي پشم ميتوان ازکلرو اس تري آزينيل (پروسيون اچ دوکلره و پرسيون ام يک کلره) ،ونيل سولفون ،لانازول ،آکريلاميد و تا حدودي دري مارن نام برد.
نظر به ثبات شستشويي عالي اين مواد رنگزا و عدم جابجايي ماده رنگزا در داخل ليف لازم است رنگرز در حين رنگرزي مراقبتهاي لازم را به عمل آورده و حجم محلول ،دما و ساير شرايط را دقيقاً کنترل نمايد.
رنگرزي پشم با مواد رنگزاي ري اکتيو سه کلره در دماي اتاق ،دو کلره در دماي 70-60 درجه سانتي گراد ويک کلره در دماي نزديک به جوش انجام مي گردد. حجم حمام به وزن کالا را حداکثر گرفته و از 10% نمک سولفات سديم و مقدار مورد نياز ماده رنگزا استفاده و در مجموع رنگرزي را به مدت 60 دقيقه ادامه مي دهيم. بعد از رنگرزي لازم است که با يک قليايي ضعيف اسيد موجود در الياف پشمي خنثي گردد اين کار ممکن است با قدري آمونياک يا کربنات سديم انجام گردد . در پايان نيز شستشو و آبکشي پشم رنگرزي شده ضروري است بلحاظ گراني و همچنين مشکلات جانبي مواد رنگزاي ري اکتيو استفاده از اين مواد رنگزا را جهت رنگرزي خامه پشمي قالي بالاخص در مورد قاليهاي تجاري و پشم گوسفندان ايراني سفارش نمي کنم مگر آنکه شفافيت رنگي خاصي را نياز داشته باشيم يا هدف بافت تابلو فرش با پشم مرينوس و مواردي شبيه به اين موضوع باشد.
 

Similar threads

بالا