دانلود کتاب ۱۰۰ صفحه ای آموزش کیبورد

peymandarsad

عضو جدید

آموزش تخصصی کیبورد ارگ رو شروع می کنیم .در این بخش به صورت کتاب بیش از ۱۰۰ صفحه ای به زبان فارسی و آموزشی ویدیویی سعی میکنیم آموزش نواختن کیبورد ارگ را به شما آموزش دهیم.​
ﺑﯽ ﺷﮏ ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﻓﺮاﮔﯿﺮي ﻋﻠﻤﯽ ساز کیبورد ارگ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ داﻧﺴﺘﻦ و آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻘﺪﻣﺎت و اﺻﻮل آن را دارد . ﺷﻤﺎ ﻫﺮﭼﻪ ﻗﺪر ﻫﻢ ﮐه ﻧﻮازﻧﺪه ﯾﺎ آﻫﻨﮕﺴﺎز ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑـﺪون داﻧـﺴﺘﻦ اﺻـﻮل و ﻣﺒـﺎﻧﯽ ﻣﻮﺳـﯿﻘﯽ ﻧﻤـﯽ ﺗﻮاﻧﯿـﺪ آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ و ﺷﺎﯾﺪ ﮐﺎر ﺧﻮد را اﺟﺮا ﮐﻨﯿد .ﺗﺌﻮري ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ کیبورد ﺑﻪ ﺷﻤﺎ می آﻣﻮزد ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑه زﺑﺎن ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺻﺤﺒﺖ کنید دوره ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه اي ﮐﻪ ﭘﯿﺶ روي ﺷﻤﺎﺳﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اي است ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﺑﺮاي آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺷﻤﺎ ﺑـﺎ زﺑـﺎن ﺷـﯿﺮﯾﻦ ﻣﻮﺳـﯿﻘﯽ از اﺑﺘﺪا ﻓﺮق اﯾﻦ دوره ﺑﺎ مباحث و ﮐﺘﺐ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﯾﻦ دوره ﺟﻨﺒﻪ آﻣﻮزﺷﯽ دارﻧﺪ و ﻧﻮع ﮔﻔﺘـﺎر ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﯿﺒـ ﯽ ﻫـﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﻨﮕﺎم ﺧﻮاﻧﺪن ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺣﻀﻮر ﯾﮏ اﺳﺘﺎد را در ﮐﻨﺎر ﺧﻮد ﺣﺲ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد. ﻣﻄﺎلب اﯾﻦ دوره ﺑﺎرﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن دوره وﯾﺮاﯾﺶ ﺷﺪه و ﺳﻌﯽ ﺷﺪه از ﻣﻄﺎﻟﺐ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻌﺘﺒﺮ اﯾﺮاﻧﯽ و ﺧـﺎرﺟﯽ در اراﺋﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ آﻣﻮزﺷﯽ در ﻣﻮارد ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺘﻔﺎده شود.
[h=3]دانلود کتاب ۱۰۰ صفحه ای کیبورد[/h]
 

Similar threads

بالا