دانلود رایگان فیلم های آموزشی الگوریتم های فرا ابتکاری در متلب به زبان فارسی

sptspt

عضو جدید
دانلود رایگان فیلم های آموزشی الگوریتم های فرا ابتکاری در متلب به زبان فارسی

سایت خانه متلب مجموعه کامل فیلم های آموزشی رایگان فارسی الگوریتم های فراابتکاری برای دانلود رایگان بر روی سایت خود قرار داده است که تمام لینک های فیلم های این سایت در ادامه میتوانید مشاهد کنید. در انتها نیز لینک منبع گذاشته شده است. البته الگوریتم های فراابتکاری با نام هایی دیگری همچون الگوریتم های بهینه سازی ، فرااکتشافی ، فراتکاملی ، محاسبات زیستی ، پردازش تکاملی ، محاسبات نرم ، سیستم های خبره ، بهینه سازی هوشمند و... است. از این گونه الگوریتم ها برای حل مسائل بهینه سازی ترکیبیاتی استفاده میشود که سالور های دقیق نمیتوانند انها را حل کنند.

دانلود رایگان فیلم آموزشی فارسی در متلب الگوریتم ژنتیک چند هدفه با مرتب سازی نا مغلوب NSGA-II
[url]http://www.mediafire.com/download/hc7s978k2ciikub/NSGAII.rar[/URL]

دانلود رایگان فیلم آموزشی الگوریتم زنبورها Bees Algorithm در متلب
[url]http://www.mediafire.com/download/wt19liyr8wm416j/BA.rar[/URL]

دانلود رایگان فیلم آموزشی فارسی در متلب الگوریتم کلونی زنبورهای مصنوعی Artificial Bee Colony ABC
[url]http://www.mediafire.com/download/fmfwfo45eeofoaf/ABC.rar[/URL]

دانلود رایگان فیلم آموزشی فارسی در متلب الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچگان Ant Colony Optimization ACO
[url]http://www.mediafire.com/download/jaodq561cq66qr7/ACO-TSP.rar[/URL]

دانلود رایگان فیلم آموزشی الگوریتم ژنتیک چند هدفه رتبه بندی شده NRGA در متلب
[url]http://www.mediafire.com/download/mfa3js9s2rklcnl/AL-NRGA.rar[/URL]

دانلود رایگان فیلم آموزشی تولباکس الگوریتم ژنتیک چند هدفه در متلب
[url]http://www.mediafire.com/download/06w5hsnizs299k5/AL-NSGAII-toolbox.rar[/URL]

دانلود رایگان فیلم آموزشی فارسی در متلب الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm GA
[url]http://www.mediafire.com/download/yt62qz9s8u3b4zn/GA-TSP-www.matlabnet.ir.part4.rar[/URL]
[url]http://www.mediafire.com/download/mqq576qimedq84g/GA-TSP-www.matlabnet.ir.part1.rar[/URL]
[url]http://www.mediafire.com/download/b6x2cv2zo6mv6yk/GA-TSP-www.matlabnet.ir.part2.rar[/URL]
[url]http://www.mediafire.com/download/5k7lpp56p62pc8i/GA-TSP-www.matlabnet.ir.part3.rar[/URL]

دانلود رایگان فیلم آموزشی فارسی در متلب الگوریتم رقابت استعماریImperialist Competitive Algorithm ICA
[url]http://www.mediafire.com/download/yyj96avf7picg5e/ICA.part01.rar[/URL]

دانلود رایگان فیلم آموزشی فارسی در متلب الگوریتم شبیه سازی تبریدSimulated Annealing SA
[url]www.mediafire.com/download/3256azfa75jujf9/SA-QAP.rar[/URL]

دانلود رایگان فیلم آموزشی فارسی در متلب الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات پرندگان Particle Swarm Optimization PSO
[url]http://www.mediafire.com/download/jd24a2imxiavdh6/PSO.rar[/URL]

دانلود رایگان فیلم آموزشی الگوریتم PSO binary باینری در متلب
[url]http://www.mediafire.com/download/ntds1doo4ip68q9/BPSO.rar[/URL]


این فیلم ها رو هم گفتند که بزودی به صورت رایگان بر روی سایت میزارن

دانلود رایگان فیلم آموزشی فارسی در متلب الگوریتم جستجوی فاخته COA Cuckoo Optimization Algorithm
دانلود رایگان فیلم آموزشی فارسی در متلب الگوریتم کرم شب تابFirefly Algorithm FA
دانلود رایگان فیلم آموزشی فارسی در متلب الگوریتم جستجوی گرانشی GSA Gravitational Search Algorithm .
دانلود رایگان فیلم آموزشی فارسی در متلب الگوریتم جستجوی ممنوع Tabu Search TS
دانلود رایگان فیلم آموزشی فارسی در متلب الگوریتم کلونی زنبورهای مصنوعیArtificial Bee Colony ABC
دانلود رایگان فیلم آموزشی فارسی در متلب الگوریتم بهینه سازی مبتنی بر جغرافی زیستی Biogeography-Based Optimization BBO
دانلود رایگان فیلم آموزشی فارسی در متلب الگوریتم تکامل تفاضلی Differential Evolution DE
دانلود رایگان فیلم آموزشی فارسی در متلب الگوریتم خفاش Bat Algorithm
دانلود رایگان فیلم آموزشی فارسی در متلب الگوریتم جستجوی پراکنده Scatter Search SS
دانلود رایگان فیلم آموزشی فارسی در متلب الگوریتم جهش قورباغه های متحرک SFL Shuffled Frog Leaping

دانلود رایگان فیلم آموزشی فارسی در متلب الگوریتم سیستم ایمنی مصنوعی AIA Artificial Immune Algorithm
دانلود رایگان فیلم آموزشی فارسی در متلب الگوریتم فرهنگی CA Cultural Algorithm
دانلود رایگان فیلم آموزشی فارسی در متلب الگوریتم جستجوی هارمونی HS Harmony Search
دانلود رایگان فیلم آموزشی فارسی در متلب الگوریتم کرم شب­تاب FA Firefly algorithm
دانلود رایگان فیلم آموزشی فارسی در متلب الگوریتم سگهای وحشی آفریقایی AWDA African Wild Dog Algorithm
دانلود رایگان فیلم آموزشی فارسی در متلب الگوریتم زنبورها Bees Algorithm
دانلود رایگان فیلم آموزشی فارسی در متلب الگوریتم گله کریلها الگوریتم میگوها KH Krill herd
دانلود رایگان فیلم آموزشی فارسی در متلب الگوریتم فراابتکاری آموزش یادگیری معلم Teaching learning based optimization TLBO
دانلود رایگان فیلم آموزشی فارسی در متلب الگوریتم علف های هرز یا Invasive Weed Optimization یا IWO
دانلود رایگان فیلم آموزشی فارسی در متلب الگوریتم الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات چند هدفه MOPSO

منبع :
[url]http://matlabhome.ir/[/URL]
 
بالا