[خیاطی] - آموزش الگوي بالاتنه به روش متريك در خیاطی

salar8080

عضو جدید
خب بريم سراغ الگوي اوليه بالاتنه به روش متريك

براتون قسمت بندي كردم تا به مشكل بر نخورين
از نقطه ۰ دو خط عمود بر هم رسم كنيد.
۱-۰: اندازه ۵/۱ سانتيمتر
۲-۱ : بلندي كف حلقه آستين + ۵/۲ سانتيمتر، از نقطه ۲ خطي عمود
در عرض الگو رسم كنيد

۳-۲ : اندازه ۲/۱ (يك دوم) سينه + ۷ سانتيمتر ، از نقطه ۳ خطي عمود به

سمت بالا و پايين رسم كنيد

۴-۳ :اندازه خط ۲-۰ + تفاوت بالا تنه جلو و پشت ،از نقطه ۴ خطي عمود
در نيمه در عرض الگو رسم كنيد.
*نكته ۱: تفاوت بالا تنه جلو و پشت تا سايز ۴۰ يكسان است
از سايز ۴۰ به بعد تفاوت بالاتنه را از نقطه ۴ بالا ميرويم

*نكته۲: اگر تفاوت بالاتنه وجود داشت نقطه ي ۴ را تا نيمه الگو ادامه دهيد
در غير اين صورت به نقطه ۰ وصل كنيد.

۵-۱ : بالاتنه پشت ،از نقطه ۵ خطي عمود در عرض الگو تا نقطه ۶
رسم كنيد
۷-۵ : بلندي باسن ، از نقطه ي ۷ خطي عمود در عرض الگو تا نقطه ۸
رسم كنيد


به ادامه مطالب برويد
بعد از گشيدن كادر اصلي شروع به كشيدن پشت الگو ميكنيم

۹-۰: يك پنجم (۵/۱) گردن منهاي ۲/۰ سانتيمتر
خط منحني گردن را با وصل نقاط ۱ به ۹ رسم كنيد
*نكته۱: اين خط منحني را ميتوان به وسيله خط كش پيستوله كشيد
*نكته ۲: اين خط را خيلي گود نكنيد
۱-۱۰: يك پنجم بلندي كف حلقه منهاي ۷/۰ سانتيمتر،از نقطه ۱۰ خطي
عمود تا نيمه در عرض الگو رسم كنيد
۹-۱۱:پهناي سر شانه + ۱ سانتيمتر
۹-۱۲:يك دوم خط ۹-۱۱
۱۲-۱۳:از نقطه ۱۲ خطي به طول ۵ سانتيمتر رسم كنيد و۱سانتيمتر به
وسط پشت نزديك شويد
ساسون سرشانه را به عرض ۱ سانتيمتر رسم كنيد
طول ۲ خط ساسون را اندازه بگيريد و و خط سرشانه را اصلاح كنيد
۲-۱۴ :يك دوم كارور پشت + ۵/۰ سانتيمتر،از نقطه ۱۴ خطي عمود به
بالا تا نقطه ۱۵ رسم كنيد
۱۴-۱۶: يك دوم خط ۱۴-۱۵
۱۴-۱۷:يك دوم خط ۲-۱۴ ،از نقطه ۱۷ خطي عمود به سمت پايين رسم كنيد
نقاط ۱۸ و ۱۹ را در خط كمر و خط باسن علامت بگذاريد۴-۲۰ : يك پنجم گردن منهاي ۷/۰ سانتيمتر۴-۲۱ : يك پنجم گردن منهاي ۲/۰ سانتيمتر خط منحني گردن را با وصل نقاط ۲۰ به ۲۱ رسم كنيد
۲۲-۳ : يك دوم كارور جلو + يك دوم پهناي ساسون
از نقطه ي ۲۲ خطي عمودكوتاه به سمت بالا رسم كنيد
۲۳-۳ :يك دوم خط ۲۲-۳
از نقطه ۲۳ خطي عمود به سمت پايين رسم كنيد
نقاط ۲۴ و ۲۵ را در خط كمر و باسن علامت بگذاريد
۲۶-۲۳ :به اندازه ي ۵/۲ سانتيمتر
نقاط ۲۰-۲۶ را با خطي عمود به هم وصل كنيد
۲۷-۲۰ :پهناي ساسون را طبق اعداد جدول علامت ميزنيم
نقاط ۲۶-۲۷ را با خطي عمود به هم وصل كنيد
۲۸-۱۱ : خطي به اندازه ي ۵/۱ سانتيمتر به شكل عمود كوتاه در
عرض الگو رسم كنيد
۲۸-۲۹:اندازه ي ۱۰ سانتيمتر
۲۷-۳۰: پهناي سرشانه
۲۲-۳۱: يك سوم خط ۲۱-۳

خط پهلو و منحني خط آستين:
۳۲-۲۲: يك دوم اندازه ي ۲۲-۱۴ ، از نقطه ي ۳۲ خطي عمود به سمت پايين رسم كنيد
نقاط ۳۴ و ۳۳ را روي خط كمر و باسن علامت بگذاريد
منحني حلقه آستين را مطابق شكل با وصل نقاط ۱۱-۱۶-۳۲-۳۱-۳۰ رسم كنيد

منحني حلقه آستين با نيمساز زاويه ۱۴
اندازه ۵/۲ سانتيمتر در سايز ۳۴ تا۴۰
اندازه ۳سانتيمتر در سايز ۴۲تا ۴۸
اندازه ۵/۳ سانتيمتر در سايز ۵۰تا۵۶
با نيمساز زاويه ۲۲
۲ سانمتيمتر در سايز ۳۴ تا ۴۰
اندازه ۵/۲ سانتيمتر در سايز ۴۲ تا ۴۸
۳ سانتيمتر در سايز ۵۰ تا ۵۶ فاصله داشته باشيد

 

Similar threads

بالا