خلاصه ای از روند رشد کامپوزیت ها

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
سالهاست که صنعت کامپوزیت از روند رو به رشدی برخوردار است. طی سه دهه اخیر صنعت کامپوزیت از رشد چشمگیری برخوردار بوده است. به عبارت دیگر بین سالهای 2002 الی 2010 میلادی به علت رشد جهانی اقتصاد و ورود محصولات کامپوزیتی به بازارهای کلیدی (نظیر بازار ساخت و ساز، انرژی بادی، هوافضا، خودرو و غیره) 9/7 میلیون تن کامپوزیت تولید شد و درآمد حاصل از فروش محصولات کامپوزیتی به 68 میلیارد یورو رسید. لازم به ذکر است که در این دوره قیمت محصولات نهایی کامپوزیت ها سالانه 5%- 4% و حجم تولید این محصولات 3% رشد داشته است. طی دوره زمانی مذکور، در آمریکا و در دیگر کشورهای پیشرفته (که بیشتر این کشورها در اروپا واقع هستند) ورود محصولات کامپوزیتی به بازارهای کلیدی نرخ رو به رشدی داشت و به حداکثر خود رسید. اما نرخ رشد کامپوزیت در صنعت هوافضای این کشورها در مقایسه با کشورهای در حال توسعه سیر نزولی داشت (بین سال های 2002 الی 2007 میلادی قیمت محصولات کامپوزیتی شرکتهای هواپیمایی سالانه 4% کاهش داشته است). توضیح اینکه بین سالهای 2002 الی 2007 میلادی به دنبال رشد کامپوزیتها در بازارهای کلیدی، در بازارهای مشابه کشورهای در حال توسعه نیز قیمت کامپوزیتها سالانه 8% رشد داشته است.

بحران اقتصادی باعث شد که کاربرد کامپوزیت در کشورهای مختلف جهان یکسان رشد نکند.
بحران اقتصادی باعث شد که کاربرد کامپوزیت نیز تاثیر داشته است. از سال 2007 تا 2009 میلادی حجم تولید کامپوزیت در جهان کاهش یافت و از 1/8 میلیون تن در سال 2007 میلادی به 6/7 میلیون تن در سال 2009 میلادی رسید (به عبارت دیگر طی این دوره حجم تولید کامپوزیت سالانه 3% کاهش داشته است). در ذیل به کاهش رشد بازار کامپوزیتها به طور دقیق تری اشاره میگردد:
- بازار کامپوزتها در آمریکای شمالی نسبت به سایر محصولات این کشور سالانه 8% کاهش رشد داشته است و از 38% رشد ر سال 2007 میلادی به 34% در سال 2009 میلادی رسید.
- در اروپا بازار کامپوزیتها نسبت به دیگر محصولات این منطقه سالانه 4% رشد داشته است و از 32% رشد سال 2007 میلادی به 37% در سال 2009 میلادی رسید.
- بازار کامپوزیت ها در آسیا نسبت به سایر محصولات این منطقه سالانه 4% رشد داشته است و از32 % رشد سال 2007 میلادی به 37% در سال 2009 میلادی رسید.
- بازار کامپوزیت ها در دیگر کشورهای جهان نسبت به دیگر محصولات این منطقه سالانه 3% رشد داشته است و از 6% سال 2007 میلادی به 7% در سال 2009 میلادی رسید.​
بحران اقتصادی بر کاربرد محصولات کامپوزیتی نیز به شدت تاثیر داشته است. بین سالهای 2007 الی 2009 میلادی، بازار کامپوزیتها در صنایع حمل و نقل، هوافضا و ساخت و ساز دچار رکود گشت، در حالیکه بازار این محصولات در صنعت انرژی بادی سالانه 30% رشد داشت. حمایت دولت از انرژی های تجدید پذیر باعث شده بود که طی سالهای مذکور کاربرد کامپوزیتها در صنعت انرژی بادی افزایش یابد. در سال 2010 میلادی بازار کامپوزیتها مجدداً رونق یافت و نسبت به سال 2009 میلادی حجم تولید کامپوزیتها 5% رشد داشت. تولید محصولات کامپوزیت نسبت به سایر محصولات نیز 5% رشد داشت. با رونق بازار کامپوزیتها انتظار میرود که طی 5 سال آینده میانگین درآمد حاصل از فروش این محصولات سالانه 6% رشد داشته باشد و از 68 میلیاری یورو در سال 2010 میلادی به 90 میلیارد یورو در سال 2015 میلادی برسد. ضمناً میتوان انتظار داشت که حجم تولید این محصولات نیز سالانه 5% افزایش یابد و از 9/7 میلیون تن در سال 2010 میلادی به 10 میلیون تن در سال 2015 میلادی برسد. آسیا نیز که در سال 2010 میلادی 38% کامپوزیت های جهان را تولید میکرد، در سال 2015 میلادی خواهد توانست 43% این محصولات را تولید کند و نسبت به آمریکای شمالی و اروپا که در سال 2010 میلادی 55% کامپوزیت جهان را تولید میکردند و در سال 2015 میلادی قادر خواهند بود تنها 50% کامپوزیتهای جهان را تولید کنند، بیشتر رشد کند.


منبع: نشریه کامپوزیت- موسسه کامپوزیت ایران
 
Similar threads
Thread starter عنوان تالار پاسخ ها تاریخ
P O U R I A رشد پایدار بازار كامپوزیت ها در برزیل کامپوزیت 0

Similar threads

بالا