[ حرکات نمایشی ] - رقص والس(waltz)

H.N!GHT

کاربر فعال تالار هنر ,
کاربر ممتاز
رقص والس(waltz)

والس در قرن هجدهم ظهور کرد که برگرفته از رقصهای روستائی آلمانی ، و لندلر اتریشی بود.اما والس این رقص سه ضربی در وین با آهنگهای یوهان اشترواس (پدر و پسر) به اوج شهرت رسید ، و قطعاتی مانند والس شامپانی یا دانوب زیبای آبی در سراسر جهان مشهور شد. با این وصف پیش از این پدر و پسر ، بسیاری از آهنگسازان و السهائی ساخته بودند ، که از آن میان از شوبرت (چند آهنگ رقص برای پیانو) ، وبر (انوانسیون به شیوه ی والس) می توان نام برد ، و از شوپن ، که نوزده قطعه والس برای پیانو نوشته است.

والس شاید تنها رقصی باشد که هم موسیقی عامیانه و هم موسیقی عالمانه در گستره ی آن هنرنمائی کرده اند ، زیرا بدان گونه که میشل شی یون نوشته است : (والس خصوصیاتی دارد که هم موسیقی احساسی و هم موسیقی پرپیچ و خم و منطقی را در خود می پذیرد و در هر حال ویژگی رقص بودنش را در فرمهای گوناگون از دست نمی دهد.) و به هیمن علت آهنگسازان آثار کاملاً متفاوتی را - سمفونیک ، باله ، اپرا - با والس ساخته اند.والس می تواند زمینه ای برای یک قطعه موسیقی ساده و معمولی باشد یا قطعه ای بسیار لطیف و پراحساس.و حتی می تواند در بیان اندیشه ای معقول و منطقی در دنیای موسیقی به کار برود ، که لیست و راول و شونبرگ چنین کرده اند.

«والسهای وینی» که یوهان اشتراوس (پدر) آنها را طرح ریزی وپایه گذاری کرد ،ساختاروترکیبی عصبی وپرتشنج داشت ودرعین حال محکم ونیرومند وجایگزینی خشونت آمیزتمها چنان بود که پایداری هر«تم» ازشانزده میزان تجاوزنمی کرد. اشکال عمده ی این والسها درعدم انسجام بود.یوهان اشتراوس (پسر) درسال 1850 به این والسها ساختاروترکیب نرم ترولطیف تری بخشید. اوورتوری مینیاتورمانند ودرست وبجا برای آنها فراهم آورد ، وملودیهای آن را پیدا کرد ، وتمها نیزهم آهنگی وانسجام یافتند وازطریق هارمونی درهمدیگرذوب شدند.


گام ها:
منبع:سایت مهررود
 
آخرین ویرایش:

Similar threads

بالا