حاج قربان سلیمانی

!austenite

کاربر حرفه ای
حاج قربان سلیمانی استاد دوتار نوازی کشور و جز مشاهیر واساتید موسیقی مقامی است
وی متولد قوچان ومدفون در شهرستان قوچان است
او در دوران حیاتش به کشورهای مختلفی برای اجرای برنامه از جمله آمریکا سفر کرد واز مهمترین کارهایش همکاری با محمدرضا شجریان میباشد
بحر طویل حاج قربان یکی از آثار شنیدنی مرحوم میباشد
روحش شاد
 
بالا