****<< جلسه هفتگی قرائت قرآن باشگاه مهندسان ایران >>****

gelayor14

کاربر بیش فعال
کاربر ممتاز
#حدیث_قدسی ای فرزند آدم! خودت را محو بندگی من کن تا قلبت را پر از بی نیازی کنم. يا بن آدم تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنى. کافی، جلد2، صفحه83


جزء سیزدهم قرآن کریم
صفحه 242.......آیه 53 تا 63 سوره یوسف............naghmeiirani
صفحه 243.......آیه 64 تا 69 سوره یوسف.............gelayor14
صفحه 244.......آیه 70 تا 78 سوره یوسف.............yas87
صفحه 245.......آیه 79 تا 86 سوره یوسف
صفحه 246.......آیه 87 تا 95 سوره یوسف
صفحه 247.......آیه 96 تا 103 سوره یوسف
صفحه 248.......آیه 104 تا 111 سوره یوسف
صفحه 249.......آیه 1 تا 5 سوره رعد
صفحه 250.......آیه 6 تا 13 سوره رعد
صفحه 251.......آیه 14 تا 18 سوره رعد
صفحه 252.......آیه 19 تا 28 سوره رعد
صفحه 253.......آیه 29 تا 34 سوره رعد
صفحه 254.......آیه 35 تا 42 سوره رعد
صفحه 255.......آیه 43 سوره رعد و آیات 1 تا 5 سوره ابراهیم
صفحه 256.......آیه 6 تا 10 سوره ابراهیم
صفحه 257.......آیه 11 تا 18 سوره ابراهیم
صفحه 258.......آیه 19 تا 24 سوره ابراهیم
صفحه 259.......آیه 25 تا 33 سوره ابراهیم
صفحه 260.......آیه 34 تا 42 سوره ابراهیم
صفحه 261.......آیه 43 تا 52 سوره ابراهیم
 
بالا