توضیح برای دیاگرام های جدایی فازی ک عکسش هم داخل درخواست موجود هست

بالا