[تنظیم شرایط محیطی] خلاقيتهاي طراحي اقليمي متناسب با جريان باد در بافت قديم بوشهر

_*Bahar*_

کاربر فعال تالار مهندسی معماری ,
کاربر ممتاز
عنوان:
خلاقيتهاي طراحي اقليمي متناسب با جريان باد در بافت قديم بوشهر

نویسندگان:
احسان رنجبر
محمدرضا پور جعفر
کیوان خلیجی


چکیده:

سلسله مراتب طراحي اقليمي در يك منطقه نقش زيادي در شرايط آسايش محيطي دارد. اين موضوع در مناطقي با اقليم خاص از اهميت بيشتري برخوردار است. در ميان عوامل اقليمي، جريان باد نقش بسيار مهمي در شكل دهي به فرم شهر دارد. جهت گيري خيابان، ارتفاع و تراكم ساختمان ها، پراكنش ساختما نهاي مرتفع و ... از جمله عناصر طرح شهري است كه بر الگوي جريان باد در فضاهاي شهري اثر ميگذارند. اگرچه موضوع تأثير متقابل طراحي شهري و جريان باد شهري از دهه 50 قرن بيستم مورد توجه ويژه متخصصين قرار گرفته، در ايران با وجود تجربه هاي غني در شهرهاي تاريخي، اين موضوع به خوبي مورد كاوش قرار نگرفته است. شهر بوشهر در كرانه شمالي خليج فارس يكي از شهرهاي اقليم گرم و مرطوب است كه كليت بافت و فضاهاي شهري آن متناسب با شرايط اقليمي شكل گرفته است به گونه اي كه خلاقيتهاي منحصر به فردي در طراحي اقليمي، از بافت تا بناي معماري را ميتوان در آن مشاهده كرد كه سيماي شهري متمايز و هويت بخش بوشهر قديم را ايجاد كرده است ......

واژگان کلیدی:
جريان باد شهري، سلسله مراتب طراحي اقليمي، بوشهر، فضاهاي شهري ،شناشير


http://s4.picofile.com/file/8180755834/44213891302.pdf.html
 
بالا