تغییر ماهیت نشریه الکترونیکی نقشینه | گذار از هنر بــــه هنر و معماری

E . H . S . A . N

مدیر تالار مهندسی معماری مدیر تالار هنـــــر
مدیر تالار
ای نام تو بهترین سرآغاز | بی نام تو، نامه کی کنم باز ...

با تقدیم سلام و احترام
طبق برنامه ریزی و سیاست گذاری هایی که از ابتدای شکل گیری نشریه الکترونیکی نقشینه طرح ریزی و تدوین شده بود و همچنین با توجه به پیشرفت ها و گسترش های همه جانبه ی سازمان نشریه، اکنون زمان آن فرارسیده که کاروان نقشینه با اندکی تغییر جهت، بر مسیر اصلی خویش گام نهاده و از این پس با گذار از موضوعیت هنر ، در شاهراه "هنر و معماری" طی طریق نماید.
با مطالعه ی مختصر شمارگان پیشین نقشینه، پرواضح است که قبلا نیز در کنار سایر هنر ها، به هنر ِ معماری به صورت شاخص و ویژه ای توجه می شده است که منتج از برخورداری کادر نقشینه از اعضای متخصص در حوزه ی معماری بوده است ؛ بر همین اساس پس از بررسی های فراوان و امکان سنجی های دقیق و بر مبنای اهداف اولیه ی تأسیس نقشینه، تصمیم گروه نشریه بر این قرار گرفت که هنر ِمعماری، سهم بیشتر و نقش موثرتری در تحریریه نقشینه داشته و طبیعتاً نام آن نیز در کنار واژه ی هنر، زینت بخش عنوان فصلنامه گردد.
مسلما این تغییر ماهیت، موجب تغییراتی در نحوه ی مدیریت، فعالیت سازمان تحریریه، نحوه پذیرش اعضاء و کلیه ی اموراتی که به نشریه مربوط است خواهد شد ، که در ادامه ی فعالیت ها و نشر و تحریر شمارگان چهارم به گروه و اعضای محترم نشریه ابلاغ خواهد شد.
در خاتمه امیدوارم که با نور همدلی و همکاری صمیمانه، ظلمتِ مصائب و سختی های پیش رو را از میان برداشته، و همانطور که بذر کوچک نقشینه به نهالی شاداب تبدیل شد ، متعاقباً این نهال را در مسیر درخت شدن همراه و همگام باشیم؛ درختی بارور و بالنده ...


چو نورت تیرگی ها را منور کرد، خورشیدی
چو در دل پرورانیدی گل معنی، گلستانی
خرابی های جان را با یکی تغییر،
مـعـماری
خسارت های تن را با یکی تدبیر ، تاوانی
به نور افزای، ناید هیچگاه از نور ، تاریکی
به نیکی کوش، هرگز ناید از نیکی، پشیمانی ...


مدیر مسئول و سردبیر
فـصـلـنـامـه هـنـر و مـعـمـاری نـقـشـیـنـه

1393.05.14

 
بالا