[تصاویر صنایع غذایی]- ابتکار در بسته بندی

"ALPHA"

دستیار مدیر مهندسی کشاورزی , صنایع غذایی
کاربر ممتازبسته بندی غذای فوری با مقوای بازیافتی

ابتکار در بسته بندی مواد غذایی
 
بالا