تدریس کتاب حکمت الاشراق(دکتر مهدی محقق)

mohsen-gh

مدیر تالار فلسفه
مدیر تالار
کتاب حکمت اشراق اثر سهروردی توسط دکتر مهدی محقق، روزهای دوشنبه از ساعت ۱۷ تا ۱۹ تدریس می شود ( کلاس های ترم اول ۹۱-۹۲)

دریافت نسخه صوتی جلسه سیزدهم
دریافت نسخه صوتی جلسه دوازدهم
نسخه صوتی جلسه ششم
دریافت نسخه صوتی جلسه یازدهم
دریافت نسخه صوتی جلسه دهم
دریافت نسخه صوتی جلسه نهم
دریافت نسخه صوتی جلسه هشتم
دریافت نسخه صوتی جلسه هفتم
نسخه صوتی جلسه پنجم
نسخه صوتی جلسه چهارم
نسخه صوتی جلسه سوم
نسخه صوتی جلسه دوم
نسخه صوتی جلسه اول

مستندات مرتبط

تدریس کتاب حکمت الاشراق: جلسه سیزدهم: ۱۱.۱۰.۹۱ Flash version 10,1 or greater is required

You have no flash plugin installed

Click here to download latest version

تدریس کتاب حکمت الاشراق: جلسه دوازدهم: ۴.۱۰.۹۱ Flash version 10,1 or greater is required

You have no flash plugin installed

Click here to download latest version

تدریس کتاب حکمت الاشراق: جلسه ششم Flash version 10,1 or greater is required

You have no flash plugin installed

Click here to download latest version

تدریس کتاب حکمت اشراق:جلسه یازدهم: ۲۷/۹/۹۱ Flash version 10,1 or greater is required

You have no flash plugin installed

Click here to download latest version

تدریس کتاب حکمت اشراق: جلسه دهم: ۲۰/۹/۹۱ Flash version 10,1 or greater is required

You have no flash plugin installed

Click here to download latest version

جلسه نهم: ۱۳/۹/۹۱ Flash version 10,1 or greater is required

You have no flash plugin installed

Click here to download latest version

تدریس کتاب حکمت اشراق: جلسه هشتم: ۹۱/۹/۶ Flash version 10,1 or greater is required

You have no flash plugin installed

Click here to download latest version

تدریس کتاب حکمت اشراق: جلسه هفتم: ۹۱/۸/۲۸ Flash version 10,1 or greater is required

You have no flash plugin installed

Click here to download latest version

تدریس کتاب حکمت اشراق: جلسه پنجم Flash version 10,1 or greater is required

You have no flash plugin installed

Click here to download latest version

تدریس کتاب حکمت اشراق: جلسه چهارم Flash version 10,1 or greater is required

You have no flash plugin installed

Click here to download latest version

تدریس کتاب حکمت اشراق: جلسه سوم Flash version 10,1 or greater is required

You have no flash plugin installed

Click here to download latest version

تدریس کتاب حکمت اشراق: جلسه دوم Flash version 10,1 or greater is required

You have no flash plugin installed

Click here to download latest version

تدریس کتاب حکمت اشراق: جلسه اول Flash version 10,1 or greater is required

You have no flash plugin installed

Click here to download latest version


منبع:http://www.irip.ir/Home/Single/234
 
بالا