تبعیض از نوع امریکایی

پرواز@

کاربر بیش فعال
آره خدایش خیلی نامردیه...
یکی شلوارش اینهمه بلنده داره میفته زیر پاش
یکیم....
 
بالا