تاثير رنگينه بر حفاظت منسوجات در برابر پرتوهاي فرابنفش

moderntextile

عضو جدید
رنگ پارچه ممکن است اثر چشمگیری بر حفاظت در برابر پرتو فرابنفش داشته باشد. خصوصیات جذب رنگ در ناحیه مرئی طیف الکترومغناطیسی، رنگ و عمق شید پارچه را تعیین می­کند. بسیاری از رنگها، طیف جذبی به ناحیه فرابنفش گسترش یافته، و آنها را مواد جاذب پرتو فرابنفش بالقوه­ای می­سازد. بنابراین، رنگینه­ها با توجه به موقیعت و شدت باند جذبی رنگینه در ناحیه فرابنفش (280-400 nm) دارای پتانسیل افزایش میزان UPF پارچه ها هستند. موقعیت و شدت باندهای جذبی می­توانند، به ترتیب، به میزان رنگینه در پارچه و در وسعت بیشتر، بر ساختار شیمیایی وابسته است.
چندین تحقیق، فاکتور حفاظت در برابر پرتو فرابنفش(UPF) پارچه­های رنگ شده را بررسی کرده اند و نتیجه گرفته اند که رنگ می­تواند نقش مهمی در کاهش انتقال UVR بازی کند.آقای پالیتروپ وابستگی UPF خصوصیات جذبی UVR رنیگنه­ها را نمایش طیف انتقالی دو رنگینه Ci Direct Red 6 و Ci Asid Yellow 44 بیان کرد. میزان UPF پارچه های رنگ شده تعیین نگردید، اما پیشنهاد شد که رنگ قرمز می­تواند بهبود چشمگیری در UPF پارچه داشته باشد زیرا این رنگ در زیر طول موج 350 ننومتر جذب داشت درحالیکه رنگینه زرد، پیک انتقالی در 310-330 nm داشت، که به طرز موثری اشعه های UV-B را جذب نمی­کرد. آقای هیلفیکر گزارش دادند مدلی که برای پیش بینی میزان UPF پارچه ها توسعه یافته بر اساس عواملی از قبیل نوع پارچه، ضخامت، تخلخل و نوع و غلظت مواد جاذب پرتو فرابنفش بوده، همچنین می­تواند پیش بینی کمی اثر رنگینه های کاربردی و مواد سفید کننده نوری یا دیگر مواد با باند جذبی در ناحیه فرابنفش استفاده کرد.
بیشتر مطالعات صورت گرفته بر حفاظت در برابر پرتو فرابنفش پارچه های رنگ شده، خصوصیات جذبی رنگینه ها را مشخص نکردند. در عوض، آنها معمولاً به فام یا نام تجاری با اندکی ارجاع به ساختار و طبقه شیمیایی نسبت داده شده­اند. تعمیم حدود تاثیر رنگینه بر حفاظت در برابر پرتو فرانبفش به بیشتر فام محدود شده بود تا طبقه و ساختار شیمیایی، که جذب پرتو فرابنفش رنگینه را تعیین می­کرد. برای مثال، محققان نتیجه گرفتند که برای پارچه های با ساختار و رنگینه مشابه، پارچه های تیره تر یا با غلظت رنگینه بالاتر به میزان UPF بالاتری منجر می­شوند. همچنین نتایج نشان داد که رنگ پارچه ممکن نیست که یک پیش بینی کننده خوبی برای حفاظت در برابر پرتو فرابنفش باشند. همچنین گزارش شده است که رنگهای سیاه، آبی دریایی و سبز تیره حفاظت در برابر پرتو فرابنفش را بیشتر از شیدهای رنگی بسیار روشن افزایش می­دهند.
در مطالعات اولیه صورت گرفته توسط محقق بر تاثیر انتخاب رنگینه مستقیم بر حفاظت در برابر پرتو فرابنفش نشان داد که بسیاری از رنگینه ها سبب افزایش ذاتی در UPF البسه پنبه­ای چاپ شده شدند. وسعت افزایش به غلظت رنگینه و خصوصیات جذبی رنگینه در ناحیه فرابنفش وابسته است. نتایج همچنین نشان داد که رنگ پارچه الزاماً پیش بینی کننده حفاظت در برابر پرتو فرابنفش خوبی نباشند زیرا رنگینه های داخل نوع خاصی از فام در درجه فراهم ساختن حفاظت به طرز محسوسی متفاوتند
 
بالا