تأثير غلظت مواد مغذّي جيره

scorpion_tur

عضو جدید
کاربر ممتاز
مسأله غذا و نگراني تأمين آن براي جمعيت آينده جهان موجب شده است تا موضوع دسترسي كافي به غذا در دستور كار سياستگزاران اقتصادي اجتماعي باقي بماند. رشد و توسعه كشور ايران در چهار دهه اخير همراه با افزايش چشمگير جمعيت بوده است، بدين لحاظ تأمين رژيم غذايي مطلوب براي همه، نياز به برنامه ريزي دقيق و مديريت صحيح دارد.

در تأمين رژيم غذايي، پروتئين حيواني نقش و سهم خاصي خود را دارد. همراه با رشد و پيشرفت كشورها به دليل بهبود سطح آگاهي و اقتصادي، گرايش تغذيه اي براي مصرف پروتئين افزايش مي يابد. بنابر اين رشد تقاضا براي كالاهاي پروتئيني بيش از رشد اقتصادي اين كشورها است. نتايج تحقيقات در طي يك دهه (۱۳۸۰-۱۳۷۰) در ايران نشان مي دهد كه با افزايش درآمد خانوارها، تقاضا براي مصرف محصولات دامي افزايش مي يابد.

انتظار مي رود كه در دهه جاري اين تقاضا كماكان به رشد خود ادامه دهد. با توجه به نتايج رشد تقاضا براي محصولات دامي در دهه گذشته، مي توان انتظار داشت تقاضا براي گوشت مرغ بالاترين رشد (۲۵۷ درصد) را به خود اختصاص دهد. گوشت مرغ به دلايل متفاوت به يك كالاي راهبردي در سبد مصرف خانواده تبديل شده است، به نحوي كه مصرف سرانه گوشت مرغ از ۳/۵ كيلوگرم در سال ۱۳۵۳ به ۱۱ كيلوگرم در سال ۱۳۷۵ و در نهايت به رقم ۵۵/۱۶ كيلوگرم در سال ۱۳۸۴ رسيده است.

با وجود اين در صنعت مرغداري فاصله زيادي بين ظرفيتهاي بالقوه و بالفعل توليد وجود دارد و بهره برداري كارآمد و بهينه از منابع صورت نمي گيرد. بكارگيري دانش فني و افزايش بهره وري دربخشهاي توليدي اساس رشد و توسعه اقتصادي را تشكيل مي دهد. شواهد حاكي از پايين بودن بهره وري عوامل توليد در بخش كشاورزي و زيربخشهاي آن در ايران است.

از مهم ترين نهاده ها در پرورش جوجه هاي گوشتي، جيره است؛ زيرا به تنهايي بيش از ۶۰ درصد هزينه هاي توليد را به خود اختصاص مي دهد(۵ و ۱۴). تحقيقات در ايران نشان مي دهد كه توجه به ضريب تبديل غذايي مي تواند بيشترين تأثير را بر درآمدهاي مرغداري را به خود اختصاص دهد، در حالي كه اغلب واحدهاي مرغداري از جيره هاي متوازن شده استفاده نمي كنند كه اين مسأله مي تواند علاوه بر افزايش هزينه هاي توليد، موجب كاهش رشد و افزايش ضريب تبديل غذايي باشد.
 

scorpion_tur

عضو جدید
کاربر ممتاز
بدين لحاظ مطالعه بر روي جيره هاي متوازن اقتصادي بر مبناي شرايط كشور ايران ضرورتي انكارناپذير است. در تحقيق حاضر تأثير غلظت مواد مغذّي جيره بر شاخص هاي اقتصادي جوجه هاي گوشتي سويه راس در يك مزرعه تجاري مورد مطالعه قرار گرفت.

مواد و روش

از ۴۰۰ قطعه جوجه گوشتي سويه راس در قالب طرح كاملاَ تصادفي با چهار تيمار، چهار تكرار و در هر تكرار ۲۵ قطعه جوجه استفاده گرديد. آزمايش به مدت ۴۲ روز بر مبناي دو جيره غذايي آغازين (صفر تا بيست و يك روزگي) و رشد (بيست و دو تا چهل و دو روزگي) انجام گرفت. جيره ها برمبناي غلظتهاي متفاوت انرژي متابوليسمي به شرح زير تنظيم شدند: جيره الف) جيره۱۰۰% با ۳۲۰۰ كيلوكالري انرژي متابوليسمي، جيره ب) جيره ۹۵% با ۳۰۴۰ كيلوكالري انرژي متابوليسمي، جيره ج) جيره ۹۰% با ۲۸۸۰ كيلوكالري انرژي متابوليسمي و جيره د) جيره ۸۵% با ۲۷۲۰ كيلوكالري انرژي متابوليسمي.
 

scorpion_tur

عضو جدید
کاربر ممتاز
غلظت ساير مواد مغذّي جيره نسبت به انرژي براساس توصيه انجمن ملي تحقيقات متوازن گرديدند. شاخص[URL="http://www.niazemarkazi.com/article/pdf/10001699-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%BA%D9%84%D8%B8%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%BA%D8%B0%D9%91%D9%8A-%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%88%D8%AC%D9%87-%D9%87%D8%A7%D9%8A-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%8A.html"]هاي[/URL] مورد مطالعه به صورت هفتگي اندازه گيري شدند. در تمام طول آزمايش جيره غذايي (به شكل آردي) و آب به صورت آزاد در اختيار جوجه ها قرار داشت. قفسهاي آزمايشي جهت يكسان بودن شرايط آزمايش با شرايط تجاري در داخل سالني قرار داشت كه به صورت هم زمان در حال پرورش جوجه بود. جهت مقايسه اقتصادي، تمام هزينه هاي انجام شده براي كل جوجه هاي دوره پرورش محاسبه شد و اين ارقام به دست آمد: خريد و حمل جوجه= ۵۱/۱۹ درصد، خوراك= ۴۴/۷۰ درصد، انرژي (سوخت و برق)= ۴۶/۰ درصد، بهداشت و درمان= ۶۸/۳ درصد، نيروي انساني= ۹۴/۳ درصد و متفرقه= ۹۷/۱ درصد. براي تعيين شاخص[URL="http://www.niazemarkazi.com/article/pdf/10001699-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%BA%D9%84%D8%B8%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%BA%D8%B0%D9%91%D9%8A-%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%88%D8%AC%D9%87-%D9%87%D8%A7%D9%8A-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%8A.html"]هاي[/URL] اقتصادي از معادلات زير استفاده گرديد:

۱) هزينه توليد يك گرم وزن زنده (ريال) = a + (قيمت هرگرم خوراك -ضريب تبديل)

a = ساير هزينه ها براي توليد يك گرم وزن زنده

۲)هزينه توليد يك گرم لاشه = ۱۰۰ - (راندمان لاشه / هزينه توليد يك گرم وزن زنده در كل دوره)

۳) هزينه توليد يك گرم سينه = ۱۰۰ - (راندمان سينه / هزينه توليد يك گرم لاشه)

۴) هزينه توليد چربي حفره بطني به ازاي هر كيلوگرم لاشه = (۱۰- راندمان چربي حفره بطني) ● هزينه توليد يك گرم لاشه

جهت تجزيه آماري داده ها از برنامه رايانه اي SAS استفاده گرديد و مقايسه ميانگين ها براساس آزمون دانكن در سطح احتمال ۰۵/۰ صورت گرفت.

 

scorpion_tur

عضو جدید
کاربر ممتاز
● نتايج و بحث

نتايج حاصل از آزمايش در جدول شماره ۱ آورده شده است. جيره ۱۰۰ درصد در تمام هفته ها به ازاي هر گرم افزايش وزن زنده داراي اختلاف معني دار با جيره ۹۰ درصد است، همچنين در كل دوره اختلاف با جيره ۹۵ درصد نيز معني دار است(۰۵/۰P

منابع :
----------------------
فارمیران
aftab.ir
موسسه مرغداری ایران

 

navid6666

عضو جدید
پیشنهاد

پیشنهاد

با سلام به دوستان برای کسب اطلاعات در مورد مطالب فوق و راهنمای بیشتر در این زمینه به دیوار صنعت بروید
 
بالا