به یاد نامه های قدیم که ....

mehdimehdi700

عضو جدید
به یاد نامه های قدیم که رنگ و بوی دیگری داشته اند .

به یاد آن نامه هایی که ارزشش چیز دیگری بود .

نه نامه های الکترونیکی که از هر ..... یکی اش را می خوانیم

به یاد آن روزهایی که تو برایت مهم بود که در نامه ات چه می نویسی و از هر واژه ای استفاده نمی کردی

ناب ترین احساساتت را ابراز می کردی نه مانند نامه های الکترونیکی که هر .....

به یاد نامه هایی که هنگامی که در کنار ما بودند قدرش را ندانستیم

درست است هر چیزی که که از پیشمان می رود تلنگری به ما می زند و حسرتی ....

دوست خوبم بیا و نابترین احساساتت را برای نابترن فرد زندگی باز گو کند .

هر چند که این نامه ها جای نامه های پر احساس قدیمی را نمی گیرد .

یاد هست با چه احساسی و شوقی درب نامه را باز می کردیم ...

و با چه اشتیاقی می نشستیمو می خواندیمش ....

چه خاطراتی که از این نامه ها نداشتیم ، گاهی خنده ، گاهی گریه و گاهی احساس .....

ببینید این نامه های الکترونیکی با ما چه کردند ...:cry:

لذتمان را از ما گرفتند ، ارزش واژه ها را گرفتند .

باورت می شد که روزی رسد که 1000 نامه نخوانده در جلو رویت قرار گیرد . و حتی نگاهشان هم نکنی .باورت می شود....

بیا با کمک هم یک نامه از جنس آن نامه های قدیمی که در احساس بود خلق فضا بود و .... برای بهترین فردی که تمام چیزمان بنویسیم .


بیاید خاطرات به یاد ماندنی که از نامه های قدیمی برایمان ایجاد شده بودند با هم صحبت کنیم .

 

Similar threads

بالا