بررسی آثار محیط‌زیستی توسعه شهری و خدماتی در شهر بندرعباس با به‌کارگیری مدل تخریب و پیشنهاد راهکارهای مدیریتی

Ashkan-kamrani

عضو جدید
بررسی آثار محیط‌زیستی توسعه شهری و خدماتی در شهر بندرعباس با به‌کارگیری مدل تخریب و پیشنهاد راهکارهای مدیریتی
هدف از این مطالعه تعیین پتانسیل توسعه بخشی از شهر بندر‌عباس با به‌کارگیری مدل تخریب و قابلیت‌های تحلیل مکانی سامانه اطلاعات جغرافیایی ‌(GIS) است. در این راستا، ابتدا محدوده مطالعاتی به ۱۴۹ سلول شبکه ۹۰۰ هکتاری (۶×6 سانتیمتر در نقشه ۱:۵۰۰۰۰) تقسیم و سپس، بر اساس مدل تخریب، ضرایب تخریب برای واحدهای شبکه محاسبه شد. آسیب‌پذیری بوم‌شناختی با به‌کارگیری نقشه‌های بیوفیزیکی محاسبه و درجه‌بندی شد. سپس، با شناسایی عوامل تخریب و محاسبه تراکم فیزیولوژیک، ضرایب تخریب در کلیه واحدهای نشانزد محاسبه شد.
نتایج نشان می‌دهد ۱۳۰ واحد، یعنی ۲۳[SUB] /[/SUB]۸۷ درصد از کل شبکه نیازمند بازسازی است و تعداد ۱۸ واحد، یعنی ۰۷[SUB]/[/SUB]۱۲ درصد از کل شبکه اقدام‌های حفاظتی نیاز دارد. در محدوده مورد مطالعه، مناطق مستعد توسعه درصد بسیار ناچیزی را به خود اختصاص داده‌اند (۶۷[SUB]/[/SUB]۰ درصد از کل شبکه). تدوین و اجرای آموزش‌های محیط‌زیستی برای بهره‌برداران، جلب مشارکت آن‌ها، ایجاد تشکیلات مدیریت محیط زیست در بخش صنایع، ارزیابی توان محیط زیست و نظارت بر حسن اجرای طرح‌های آمایش استانی، و نیز مطالعات ارزیابی آثار توسعه، به عنوان راهکارهایی برای جلوگیری از تخریب پیشنهاد شد.
آثار محیط‌ زیستی؛ توسعه شهری و خدماتی؛ سامانه اطلاعات جغرافیایی؛ شهر بندرعباس؛ مدل تخریب
متن کامل مقاله

منبع:شهرسازی آنلاین
 
آخرین ویرایش توسط مدیر:
بالا