اندازه گیری بخش های بیمارستانی با چه شاخصهایی اندازه گیری میشود؟

Foster.nicely

عضو جدید
کاربر ممتاز

بکارگیری ملاکها و مواردی که ویژگیهای کیفی را در چارچوب کمیت بیان کرده و آنها را قابل ارزیابی می کند، اسمش شاخــــص است. شاخصها بطور معمول از نظریه ها، ایده ها و یا موقعیتها نشات می گیرد و مثل علائمی که راه را مشخص می کند، قادرند مورد استفاده قرار گیرند. بطور معمول برای اطمینان از نتیجه گیریها و نشان دادن شرایط و اوضاع زیادتر از یک شاخص را مورد بررسی قرار می دهند تا احتمال بوجود آمدن خطاها را به حداقل برسانند.
 

Foster.nicely

عضو جدید
کاربر ممتاز
براساس شاخصها می توان:
به تشریح وضعیت سازمانها از لحاظ برنامه ریزی و یا انجام تحقیقات علمی پرداخت و در روند تغییرات، آنها را بررسی کرد؛
شاخص ها معیار مناسبی برای ارزشیابی شمرده می شوند؛
شاخص ها برای پیش بینی روند کارها مورد استفاده قرار می گیرند.
شاخص های بیمارستانی مهم ترین عامل نشان دهنده عملکرد بیمارستان می باشد که باید به طور منظم و در دوره زمانی مشخص مورد بررسی قرار گیرد. بررسی شاخص های بیمارستانی یکی از مهم ترین وظایف مدیران بخش ها و واحدهای بیمارستان است.
مهمترین شاخص های اندازه گیری عملکرددر بیمارستان:
شاخص های مربوط به عملکرد پرستاری:
انجام پروسیژرها به روش علمی و مطابق با دستورالعمل ها و گایدلاین ها (پذیرش و ترخیص، پانسمان، سرم درمانی، تغذیه، سونداژ، انتقال بیمار، محافظت بیمار، پیشگیری و مراقبت از بدسور، کنترلI&O ، مراقبت از کلیه کاتترها و رابطهای متصل به بیمار، تحویل گرفتن و تحویل دادن علمی بیمار و سایر مراقبتهای بهداشتی-درمانی بر اساس نیاز هر بیمار)
کنترل اجرای دستورات پزشک، کاردکس نویسی، انجام به موقع دستورات و گزارش نویسی به روش علمی
سرعت، مهارت و دقت عمل در انجام وظیفه
برخورد مناسب با بیمار، همراه بیمار، مافوق، همکار و سایر افراد مرتبط
ظاهر مناسب کارکنان
دفتر تحویل وسایل بخش، دفتر تحویل مخدر، دفتر تقسیم کار پرستار و خدمات، دفتر ارزشیابی کارکنان
حضور فعال و به موقع در محل خدمت
انجام دستورالعمل ها و بخشنامه ها در ارتباط با مراقبتهای پرستاری
چیدمان ترالی کد طبق دستورالعمل (ترتیب، تعداد، تاریخ)
تحویل و تحول ترالی کد و توجه به تاریخ انقضای وسایل
ثبت درجه حرارت اتاق دارو، یخچال دارویی و داشتن فرم داروهای یخچال با امضاء مسئول داروخانه، توجه به داروهای داخل یخچال
 

Foster.nicely

عضو جدید
کاربر ممتاز
شاخص های مربوط به آموزش در بخش:
انجام آموزشهای داخل بخشی و ثبت اثربخشی آنها
ارائه آموزش های لازم به بیماران و در صورت لزوم به همراه بیمار (شفاهی،پمفلت و جزوات و…)
وجود بورد آموزشی (نظم و داشتن برنامه، علمی و به روز بودن مطالب)
کامل و جدید بودن پمفلتهای آموزشی با توجه به بیمارهای بستری شده در بخش
ثبت آموزش به بیمار در گزارش پرستاری و فلوچارت
ارسال به موقع فرمهای تکمیل شده به واحد آموزش

شاخص های مربوط به امور مالی:
حضور منشی ها در حسابداری: جهت ممهور نمودن اسناد اعم از صورتحساب پرونده های بالینی با مهر پزشکان
ثبت اطلاعات: چگونگی وارد کردن و صحت و سقم اطلاعات وارده در HIS بر اساس اسناد بیمه ای و بالینی موجود
ضمائم پرونده: موجود بودن اوراق مربوط به اطلاعات وارده در HIS طبق درخواست سازمان های بیمه
داشتن مهر و امضاء: موجود بودن مهر پزشکان و متخصصان هر بخش در دستورات پزشکی به تعداد اقامت روزانه بیمار و ممهور شدن صورت حساب بیمار
چک کردن دستور پزشکان: کنترل دستورات پزشک و تطابق آنچه در HIS ثبت می گردد.
پیگیری در جهت رفع اشکال: تلاش هر بخش در رفع اشکالاتی که در ماههای گذشته به عنوان ایراد به ایشان منعکس گردیده است.
 

Foster.nicely

عضو جدید
کاربر ممتاز
شاخص های مربوط به مدارک پزشکی:
تکمیل بودن سربرگ اوراق پرونده
وجود برگه شرح عمل در پرونده و تکمیل دقیق برگه شرح عمل در پرونده
همکاری مناسب در زدن مهرهای پرونده بالینی و مالی
پیگیری معرفی نامه بیمه ودقت در حفظ آن
دقت در ثبت اطلاعات در HIS
تکمیل تشخیص نهایی ومهر وامضاء در برگه پذیرش
ارسال به موقع آمار
شاخص های مربوط به نگهداشت تاسیسات
نگهداری صحیح تجهیزات
اعلام به موقع خرابی ها
پیگیری مستمر در خصوص رفع خرابیها
نحوه برخورد با پرسنل تأسیسات
ثبت گزارش خرابی ها

شاخص های مربوط به نظافت و خدمات:
نظافت کف اتاق ها و سالن
نظافت سرویسهای بهداشتی و حمام
نظافت در و دیوارولبه قرنیز ها
نظافت روی فن ها، کولرها،لبه پنجره وروی کنسول ها
نظافت شیشه ها
جرم گیری کناره دیوارها و سالن
نظافت روی میزها،صندلی،لاکر و داخل کمدها
تفکیک وجمع آوری به موقع زباله ها ونصب برچسب روی کیسه زباله های عفونی
انتقال به موقع زباله ها وشستشوی سطل ها ومخزن زباله
 

Foster.nicely

عضو جدید
کاربر ممتاز
شاخص های مربوط به سیستم HIS:

 • میزان تسلط سرپرستار یا مسئول واحد به نرم افزارهای مرتبط(نحوه بررسی:مستمر)
 • همکاری و نظارت مسئول بخش بر حسن انجام کار خدمات مربوطه

 • میزان تسلط پرسنل به نرم افزارهای مرتبط(نحوه بررسی:تصادفی)

 • میزان اهمیت دهی مسئول واحد به فناوری اطلاعات و کنترل و بهینه سازی مداوم نرم افزارهای مرتبط به صورت خودجوش(نحوه بررسی: مستمر)

 • میزان اهمیت دادن واحد به توسعه کارایی پرسنل و توجه به بحث آموزش و سعی در افزایش آگاهی های پرسنل نسبت به نرم افزارها به طوریکه کاربر ضعیف در بخش نباشد.(نحوه بررسی:مستمر )

 • میزان استفاده به روز و به موقع از سیستم ها و زیر سیستم (نحوه بررسی:مستمر)

 • میزان دقت در نگهداری سخت افزار کامپیوتر نظیر (کیس،مانیتور،کیبورد و …)(نحوه بررسی:مستمر)
 • کمک و ارائه پیشنهاد در زمینه ارتقائ سطح کیفی و کمی HIS دربخش و خارج از بخش(نحوه بررسی:مستمر )

 • کمک و علاقمندی در جهت کامپیوتری کردن پروسه های دستی و کاغذی بخش(نحوه بررسی:مستمر

 • ثبت سریع و بلافاصله خدمات، ادمیت سریع بیماران و…(نحوه بررسی:مستمر)

شاخص های مربوط به کنترل عفونت:
انجام تزریقات ایمن
درصد عفونت های بیمارستانی
رعایت شستشوی دست و بهداشت فردی
شاخص های مربوط به بهداشت محیط:
تفکیک صحیح زباله
دارا بودن کارت سلامت کلیه پرسنل ووجود پرونده بهداشتی
نظافت و ضد عفونی کردن بخش
توزیع بهداشتی مواد غذایی و ثبت دمای اتاق دارو و یخچالها
 

Foster.nicely

عضو جدید
کاربر ممتاز
شاخص های مربوط به نگهداشت تجهیزات پزشکی:
مشارکت فعال در کلاسهای آموزش مراقبت و نگهداری از تجهیزات پزشکی(pm)
مشارکت فعال در فرآیند pm و نگهداری تجهیزات پزشکی
اعلام اشکال تجهیزات در زمان مناسب
گزارش اشکالات تجهیزات قبل از ارسال
پیگیری لازم در مورد تجهیزات تعمیرشده
سرعت دریافت و تحویل قطعات از انبار به واحد تجهیزات پزشکی

شاخص های مربوط به رضایت بیماران از خدمات بخش:
درصد رضایت بیماران از رفتار پرستاران
درصد رضایت بیماران از عملکرد پرستاران
درصد رضایت بیماران از تعویض بموقع ملحفه و پتو
درصد رضایت بیماران از امکانات رفاهی بخش
درصد رضایت بیماران از نظافت بخش
درصد رضایت بیماران از نوع و کیفیت غذا

شاخص های مربوط به برنامه های ارتقای کیفیت:
همکاری در اجرای مدل های مدیریتی
ارسال به موقع شاخص ها ی خواسته شده
حضور فعال در جلسات دعوت شده از طرف دفتر
ارسال به موقع مستندات مربوط به نامه های دفتر
همکاری مناسب با تیم های ارزیابی و ممیزی
راهبری مناسب سیستم های مدیریتی در بخش
نظارت کافی بر اجرای سیستم های مدیریت

ارقام و شاخص های کلیدی عملکرد در بیمارستان:
۱- تعدادتخت بیمارستان به جمعیت استان
۲- نسبت تخت ویژه به جمعیت استان
۳-نسبت تخت سوختگی به جمعیت استان
۴-نسبت تخت روان به جمعیت استان
۵- نسبت مدیران تحصیل کرده مدیریت بیمارستانی به کل مدیران بیمارستان
۶- نسبت نیروی انسانی به تخت بیمارستان
۷-نسبت نیروی فنی به تخت
۸-نسبت هزینه تخت روز کل
۹-نسبت هزینه تخت روز بستری
۱۰-نسبت درآمد به تخت روز کل
۱۱-نسبت درآمد به تخت روز بستری
 

Foster.nicely

عضو جدید
کاربر ممتاز
نمونه ای از شاخصهای عملکرد یک بیمارستان:

نسبت بیماران تالاسمی دارای پمپ سالم به کل بیماران تالاسمی نیاز مند به پمپ بیمارستان تابعه
نسبت بیماران تالاسمی با فریتنین سرم کمتر از ۱۰۰۰ از کل بیماران تالاسمی تحت پوشش بیمارستان
نسبت تعداد بیماران تالاسمی مصرف کننده اسورال خوراکی به کل بیماران تالاسمی ماژور
نسبت تعداد دستگاههای دیالیز سالم به کل دستگاههای دیالیز موجود
تعداد دستگاههای دیالیز با بیش از ۴ سال کارکرد به کل دستگاههای دیالیز
نسبت تعداد بیماران همودیالیزی به تعداد دستگاههای دیالیز فعال بیمارستانهای تابعه
نسبت بیماران دیالیز صفاقی به کل بیماران دیالیزی تحت پوشش
نسبت تعداد کارکنان آموزش دیده در زمینه دیالیزو تالاسمی به کل کارکنان شاغل در بخش دیالیزو تالاسمی
نسبت تعداد بیماران دیالیزی با کفایت دیالیز بالاتر از ۲/۱ به کل بیماران دیالیزی بیمارستانهای تابعه
نسبتت تعداد بخشهای دیالیزو تالاسمی به تعداد بیمارستانهای تابعه
نسبت تعداد بخشهای دیالیزو تالاسمی تجهیز شده به تعداد بیمارستانهای تابعه
نسبت تعداد دستگاههای با دیالیز بیکربنات به کل دستگاههای دیالیز بیمارستان
نسبت تعداد دستگاههای با دیالیز استات به کل دستگاههای بیمارستان
نسبت تعداد کارگاههای برگزار شده در خصوص دیالیز به تعداد بیمارستانها
نسبت تعداد بازدید های انجام شده از بخش دیالیز و تالاسمی به تعداد مورد انتظار
نسبت تعداد پرسنل با واکسیناسیون هپاتیت Bکامل به کل پرسنل بخش تالاسمی و دیالیز
نسبت تعداد پرستاران بخش تالاسمی و دیالیز به تعداد کل بیماران تالاسمی و دیالیز
نسبت تعداد پزشکان متخصص در بخش تالاسمی و دیالیز به کل بیماران
تعداد بیمارانی که اطلاعات آنها وارد سایت پورتال وزارت متبوع گردیده است به کل بیماران
نسبت تعداد بیماران مرگ مغزی بالفعل به تعداد بیماران مرگ مغزی
نسبت تعداد بیماران مرگ مغزی شناسایی شده به تعداد بیماران مرگ مغزی در ICU
نسبت تعداد کارگاههای برگزار شده درخصوص هماهنگ کنندگان پیوند به تعداد بیمارستانها
نسبت تعداد بازدید های انجام شده از بخش ICUجهت شناسایی بیماران مرگ مغزی به تعداد مورد انتظار
نسبت بیماران مرگ مغزی بالفعل به تعداد افرادی که دارای کارت اهداءاعضا بوده اند
نسبت تعداد بیماران مرگ مغزی تأییدشده توسط متخصصین تأیید کننده مرگ مغزی به کل بیماران مرگ مغزی
نسبت تعداد داروخانه های توزیع کننده داروی مورد نیاز بیماران پیوندی و ام اس به تعداد بیمارستانهای تابعه
نسبت تعداد بیماران تالاسمی مبتلا به هپاتیت C به کل بیماران تالاسمی بیمارستان تابعه
نسبت تعداد بیماران تالاسمی بالاتر از هموگلوبین ۵/۹ به کل بیماران تالاسمی بیمارستان تابعه
 

Foster.nicely

عضو جدید
کاربر ممتاز
نگاهی دیگر به شاخص های عملکرد در بیمارستان:
شاخصتعریف
نسبت پرستار به تخت
نسبت پزشک به تخت بیمارستانی
نسبت تخت های فعال به تخت مصوب
هزینه سرانه هرتخت
هزینه سرانه بیمارکل هزینه های جاری بیمارستان به تعداد بیماران
متوسط هزینه داروئی مصرفی به ازای هر بیمارهزینه داروهای مصرفی جهت بیماران بستری به تعداد بیماران بستری
متوسط هزینه هربار بستریکل هزینه های بیماران(صورتحساب ترخیصی)بستری به تعداد بیماران بستری)
متوسط حقوق پرسنلحقوق پرداختی به پرسنل به تعداد پرسنل
متوسط اضافه کار پرداختیاضافه کار پرداختی به پرسنل به تعداد پرسنل
هزینه تعمیر و نگهداری ساختمان به کل هزینهکلیه هزینه های تعمیر و نگهداری ابنیه ساختمان بیمارستان در یک دوره مشخص
هزینه تعمیر و نگهداری تأسیسات به کل هزینهکلیه هزینه های تعمیر و نگهداری تأسیسات در یک دوره مشخص
شاخص بهره وری نیروی کار بیماران بستری شدهنفر روز تخت اشغال شده به تعداد کارکنان
شاخص بهره وری نیروی کار(پزشکان)تعداد بیماران بستریتعداد بیمار بستری شده به تعداد پزشکان
شاخص بهره وری نیروی کار(پیراپزشکان)تعداد بیماران بستریتعداد بیمار بستری شده به تعداد پیراپزشکان
شاخص بهره وری هزینه بیماران بستری شدهتعداد بیمار بستری شده به هزینه سرمایه(آب،برق،تلفن،…)
نسبت درآمد کل بیمارستان به تعداد نیروی انسانی
تعداد ساعات صرف شده برای آموزش کارکنانمجموع ساعات صرف شده برای آموزش کارکنان در طول یک دوره معین تقسیم بر تعداد کل کارکنان در همان دوره
نسبت هزینه غذای بیمارستان به کل هزینه های (پرسنلی و غیر پرسنلی)
نسبت جمع کل درآمدهای اختصاصی وصول شده به هزینه قطعی بیمارستان
نسبت هزینه خرید تجهیزات پزشکی سرمایه ای به کل هزینه های
نسبت هزینه دارو به کل هزینه های بیمارستان
نسبت کسورات بیمه ای بیمارستان به کل مبلغ اسناد ارسال شده به بیمه ها
میزان تأخیر در پرداخت کارانه پزشکان و کارکنان در پایان سال
درصد کاهش غیبت ها و تأخیراتمیزان کل غیبت ها و ساعات تأخیر تقسیم بر کل ساعات حضور کارکنان در یک دوره معین
درصد اشغال تخت
میانگین اقامت بیمار در بیمارستان
فاصله فعالیت تخت(فاصله چرخش)فاصله طولانی تخت نشان دهنده سطح نازل تقاضا یا وضعیت نامناسب جریان پذیرش است
میزان اعمال جراحی ,تعداد فوت شدگانتعداد عمل جراحی به تعداد بیماران بستری*۱۰۰
تعداد فوت شدگان به تعداد مرخص شدگان و فوت شده*۱۰۰
تعداد فوت اورژانستعداد فوت شده در اورژانس به تعداد کل مرخص شدگان اورژانسی*۱۰۰
نسبت عملکرد تختمیانگین تعداد بیمارانی که از تخت معینی در طول یک فاصله زمانی معین استفاده می کنند
نسبت پرستار به تخت
متوسط زمان پذیرش بیماران
متوسط زمان ترخیص بیماران
متوسط زمان پذیرش بیماران اورژانسی
متوسط زمان انتظار تریاژتا اولین معاینه پزشکی
متوسط زمان انتظار از دستور پزشکی تا اقدام پرستاری
متوسط زمان انتظار انجام آزمایشات و پرتونگاری فوری
متوسط زمان انتظار جهت حضور تیم احیاء بر بالین بیمار پس از اعلام کد احیاء
تعداد بیماران سرپائی به ازای هر ساعت کار پزشک
نسبت تعداد بیماران سرپائی به پزشک
تعداد بیماران سرپائی به ازای هرساعت کار پرستار
نسبت اعزام بیماران از مراکز درمانی به مراکز درمانی دیگر
نسبت بیمار سرپائی به بستری
زمان انتظار برای اعمال مختلف
درصد بیماران تعیین تکلیف شده زیر ۶ ساعت در اورژانستعداد بیماران تعیین تکلیف شده زیر ۶ ساعت به کل بیماران اورژانس
درصد بیماران بستری موقت خارج شده زیر ۱۲ ساعت از اورژانستعداد بیماران بستری موقت خارج شده زیر ۱۲ ساعت به کل بستری شدگان اورژانس
دقت و صحت تست های آزمایشگاهی/تشخیصی (درصد منفی یا مثبت کاذب)
درصد شکایات بیمارانتعداد شکایات بیماران به تعدادکل مرخص شدگان*۱۰۰
درصد بیماران راضی از خدمتتعداد بیماران راضی از خدمت به تعداد کل بیماران*۱۰۰
درصد ترخیص بیماران با میل شخصیتعداد بیماران مرخص شده با میل شخصی به تعداد کل بیماران *۱۰۰
درصد کارکنان راضی از محیط کارتعداد کارکنان راضی از محیط کار به تعداد کل کارکنان *۱۰۰
مدت زمان CPR انجام شده
درصد CPR موفق CPRموفق به کل CPRتعداد
درصد CPR ناموفق CPRناموفق به کل CPRتعداد
میزان کاهش در جراحیهای کنسل شدهتقسیم بر (تعداد جراحیهای کنسل شده/تعداد کل جراحی های برنامه ریزی شده در یک دوره)
تعداد شکایات قانونی-پزشکیتعداد شکایات رسمی-قانونی بیماران به تعداد کل شکایات بیماران در طول یک دوره مشخص
میزان سزارینتعداد سزارین انجام شده به تعداد کل زایمانهای انجام شده
میزان مرگ و میر کودکان یک تا ۵۹ ماههتعداد کل مرگ و میر نوزادان یا کودکان زیر یکسال به تعداد کل مرخص شدگان نوزاد(از جمله مرگ)
میزان مرگ نوزادان
میزان مرگ مادرانتعداد کل مرگ و میر مادران به تعداد کل مرخص شدگان زایمانی(شامل مرگ مادران)*۱۰۰
پوشش زایمان ایمن
پوشش زایمان بدون درد داروئی و غیر داروئی
پوشش مراقبتهای دوران بارداری(حداقل ۶بار)
میزان مرگ و میر خام(بیماریهای حاد با قامت کوتاه مدت)کل مرگ و میر بیمارستان(شامل مرگ و میر نوزادان) به کل مرخص شدگان از جمله فوت های بیمارستانی
میزان مرگ و میر خالص(۴۸ ساعت یا بیشتر بعد از پذیرش در بیمارستانکل مرگ و میر بیمارستان(از جمله مرگ نوزادان)منهای مرگ های قبل از ۴۸ ساعت به کل مرخص شدگان
میزان عوارض درمان در طول زمان بستری در کلیه بخشهای بیمارستان
میزان عفونت بیمارستانی پس از عملتعداد عفونت های ایجاد شده در بیمارستان به تعداد بیماران ترخیص شده و فوت شده*۱۰۰
تعداد مشاوره ها در بیمارستانهای دارای استانداردبصورت کتبی ضبط و مدارک فوق به امضای مشاور یا مشاورین برسد
میزان اتوپسی از کلیه مرگ و میرهاتعداد اتوپسی بیمارستانی به تعداد بیماران فوتی بیمارستان(که تشریح شده اند)
میزان مرگ و میر بعد از عمل های جراحیتعداد کل مرگ و میر های که در فاصله ۱۰روز بعد از انجام عمل های جراحی اتفاق افتاده به تعداد
میزان رضایت بیمار از خدمات بیمارستانی
مرگ و میر ناشی از بیهوشیتعداد کل مرگ ومیر ناشی از مواد بیهوشی به تعداد کل بیهوشی های داده شده *۱۰۰
درصد بیماران دچار حوادث در بیمارستانتعداد بیماران دچار حوادث به کل بیماران بستری
میزان مرگ ومیر ناشی از بیهوشیتعداد کل مرگ ومیر ناشی از مواد بیهوشی به تعداد کل بیهوشی *۱۰۰
درصد شکایات بیمارانتعداد شکایات بیماران به تعداد کل مرخص شدگان *۱۰۰
درصد بیماران راضی از خدمت پیامدتعداد بیماران راضی از خدمت به تعداد کل بیماران *۱۰۰
درصد ترخیص بیماران با میل شخصیتعداد بیماران مرخص شده با میل شخصی به تعداد کل بیماران *۱۰۰
درصد کارکنان راضی از محیط کارتعداد کارکنان راضی از محیط کار به تعداد کل کارکنان *۱۰۰
میزان مرگ در گروههای تشخیصی (DRG) با احتمال مرگ پایین
درصد بیماران دچار حوادث در بیمارستانتعداد بیماران دچار حوادث به کل بیماران بستری
میزان عوارض بیهوشیتعدادعوارض بیهوشی به کل عمل های انجام های شده
درصد زخم بستر زخم بستر به کل بیماران بستری
میزان شکست در نجات بیمارتعداد شکست در نجات بیمار به کل بیماران
میزان جسم خارجی بجامانده در بدن بیمار به هنگام عمل جراحی تعداد جسم خارجی بجامانده در بدن بیمار به هنگام عمل جراحی به کل عمل های انجام شده
میزان پنوموتوراکس در اثر بی احتیاطی گروه درمانیتعداد پنوموتوراکس در اثر بی احتیاطی گروه درمانی به کل بیماران بستری
میزان شکستگی لگن بعد از عمل جراحی تعدادشکستگی لگن بعد از عمل جراحی به کل عمل های انجام های شده
میزان هماتوم یا خونریزی بعد از عمل جراحی تعدادهماتوم یا خونریزی بعد از عمل جراحی به کل عمل های انجام های شده
میزان اختلالات فیزیولوژیک و متابولیک بعد از عمل جراحیتعداد اختلالات فیزیولوژیک و متابولیک بعد از عمل جراحی به کل عمل های انجام های شده
میزان نارسائی تنفسی بعد از عملتعداد نارسائی تنفسی بعد از عمل به کل عمل های انجام های شده
میزان آمبولی ریوی یا ترومبوز عمیق وریدیتعداد آمبولی ریوی یا ترومبوز عمیق وریدی به کل بیماران بستری
میزان عفونت خون بعد از عمل جراحیتعداد عفونت خون بعد از عمل جراحی به کل عمل های انجام های شده
میزان جدا شدن زخم بعد از عمل جراحی در بیماران جراحی شکمی و لگنیتعدادجدا شدن زخم بعد از عمل جراحی در بیماران جراحی شکمی و لگنی به کل بیماران عمل شده
میزان پارگی و سوراخ شدگی تصادفیتعداد پارگی و سوراخ شدگی تصادفی به کل بیماران
میزان واکنش ناشی از انتقال خونتعداد واکنش ناشی از انتقال خون به کل بیماران ترانسفوزیون (تزریق خون)
میزان آسیب حین تولد -آسیب به نوزادتعداد آسیب حین تولد -آسیب به نوزاد به کل نوزادان
میزان ترومای زایمان طبیعی با ابزارتعداد ترومای زایمان طبیعی با ابزار به کل زایمان طبیعی
میزان ترومای زایمان طبیعی بدون ابزارتعداد ترومای زایمان طبیعی بدن ابزار به کل زایمان طبیعی
میزان ترومای زایمان -سزارین تعداد ترومای زایمان -سزارین به کل زایمان
 

Foster.nicely

عضو جدید
کاربر ممتاز
شاخص های کیفی عملکرد:

 • میانگین زمان دسترسی بیمار به پزشک در اورژانس
 • میانگین زمان دسترسی بیمار به پرستار در اورژانس
 • میانگین زمان دسترسی پزشک مقیم در بیمارستان
 • میانگین زمان دسترسی پزشک آنکال در بیمارستان
 • میانگین زمان انجام مشاوره های درخواستی
 • میزان اجرای مجموع مراقبتهای مدیریت شده
شاخص های آماری بیمارستان:

 • میزان اشغال تخت مرکز
 • میانگین اقامت بیماران
 • تعداد اعمال جراحی قلب باز و بسته
 • تعداد آنژیوگرافی
 • تعداد بیماران بستری
 • تعداد مراجعین به اورژانس
 • تعداد مراجعین به رادیولوژی
 • تعداد مراجعین به آزمایشگاه
 • تعداد مراجعین به کلینیک تخصصی قلب و عروق
 • تعداد مراجعین بازتوانی
 • تعداد مراجعین به واحد اکوکاردیوگرافی
 • تعداد مراجعین به واحد تست ورزش
 
Similar threads
Thread starter عنوان تالار پاسخ ها تاریخ
Foster.nicely آموزش روش صحیح اندازه گیری فشار خون پرستاری 6

Similar threads

بالا