اطلاعاتی در مورد برق ساختمان

iiranican

عضو جدید
[h=2]هنگام بستن سيم پريزها رعايت اين نكته كه سيم‌هاي فاز در همه كنتاكتهاي پريزها به كنتاكت راست متصل گردند الزامي است.[/h][h=2]ــ سيم‌كشي كليدهاي تبديل بايد به فرم صحيح و مشهور به يك برقه انجام شوند و سيم فاز فقط به يك كليد و سيم نول به چراغ متصل گردد.[/h][h=2]ــ كليه كليدها بايد سيم فاز مدار را قطع كنند و در مسير سيم نول نبايد قرار بگيرند.[/h][h=2]ــ مسيرهاي كابل‌كشي روكار بايد در امتداد افقي و عمودي با نظم و ترتيب كامل انجام شوند و علاوه بر موارد فني، زيبايي ظاهري كار نيز رعايت شوند.[/h][h=2]ــ كليدو يا پريزهايي كه دركنار درب يا پنجره نصب مي‌شوند بايستي 15 سانتيمتر از چهارچوب فاصله داشته باشند.[/h][h=2]ــ كليه اتصالات كابلها يا سيمهاي كنترل به تابلو بايد بر حسب شماره و ترتيبي كه در نقشه‌هاي مربوط به تابلو آمده است نصب و اجرا گردد.[/h][h=2]ــ كليه تابلوهاي ديواري بايد در ارتفاعي نصب گردند كه ارتفاع بالاترين دسته قطع كننده كليد به هيچ وجه از 175 سانتيمتر بيشتر نباشد.[/h][h=2]ــ و همچنين ارتفاع قسمت مياني تابلو از سطح زمين بطور متوسط برابر 160 سانتيمتر باشد.[/h][h=2]ــ تابلوهاي برق بايد به طريقي نصب گردند كه اتكايي به ساير تأسيسات (از قبيل لوله آب، لوله برق، لوله گاز، كابل‌ها و غيره) نداشته باشد.[/h][h=2]ــ در مواردي كه ارتباط پريز ديتا با سوئيچ از درون لوله پي.وي.سي انجام مي‌گردد مي‌بايد فاصله حداقل 20 سانتيمتري بين كابل‌هاي شبكه با لوله‌كشي‌هاي برق رعايت گردد.[/h][h=2]ــ محل هر دتكتور به صورت تقريبي نشان داده شده است و لازم است فاصله حدود 30 سانتيمتر بين دتكتور و چراغ رعايت شود.[/h][h=2]ــ دتكتور گازي بر روي ديوار در امتداد شير گاز و در ارتفاع 30 سانتيمتري زير سقف اجرا مي‌گردد.[/h][h=2]ــ كليه اجزاي سيستم اعلام حريق از يك سازنده معتبر و با تأييد دستگاه نظارت خريداري گردد. سيستم اعلام حريق پيش‌بيني شده در اين پروژه از نوع آدرس پذیر مي‌باشد.[/h][h=2]ــ لازم است پس از حفر چاه ارت، ايجاد حلقه ارت ساختمان و انجام كليه عمليات ارتينگ ميزان مقاومت زمين اندازه‌گيري شده و مقدار فوق زير 2 اهم باشد. (در صورت بدست آوردن ميزان بالاتر از 2 اهم بايد نسبت به احداث يك چاه ديگر حداقل به فاصله عمق چاه قبلي ايجاد شده، مبادرت نمود).[/h][h=2]ــ شبكه اتصال زمين در داخل ساختمان شامل شبكه‌اي از سيمهاي لخت مسي و با مقاطع مختلف است (در كابلهاي 5 رشته يك رشته از كابل مي‌باشد) كه به موازات شبكه كابل‌كشي توزيع برق اجرا مي‌گردد.[/h][h=2]ــ كليه اتصالات‌درشبكه اتصال زمين مي‌بايست با استفاده ازكابلشوي مسي،كلمپ وپيچ ومهره‌گالوانيزه‌انجام گيرد.[/h][h=2]ــ فضاي اختصاص داده شده به هر يك از سيستم‌هاي جريان ضعيف بايد توسط صفحه فلزي از هم جدا شود. ارتفاع در نظر گرفته شده جهت جعبه تقسيم فوق بايد متناسب با تابلوي برق طبقه مربوط لحاظ گردد. كليه مشخصات ساخت فريم سيستم‌هاي جريان ضعيف بر اساس مشخصات ساخت تابلوهاي برق ديواري فشار ضعيف لحاظ گردد.[/h][h=2]ــ كنتاكتورهاي مربوط به تجهيزات موتوري از نوع AC3 مي‌باشند.[/h][h=2]ــ دو چراغ سيگنال كنتاكتورها براي حالات وصل و بروز خطا پيش‌بيني شده است.[/h][h=2]ــ جهت كليه موتورهاي به كاربرده شده در موتورخانه استفاده از كليدهاي حفاظت موتوري الزامي است.[/h][h=2]ــ تابلوهاي نرمال و اضطراري مجاور هم، مي‌بايد در يك ارتفاع ساخته شوند.[/h][h=2]ــ كليه كارهاي تأسيسات الكتريكي بايد بر اساس موارد مندرج در نشريه 110 سازمان برنامه و بودجه تحت عنوان مشخصات فني عمومي و اجرايي تأسيسات برقي كارهاي ساختماني و مبحث 13 مقررات ملي ساختمان اجرا گردد.[/h][h=2]ــ پيمانكار موظف است قبل از شروع و اجرا هر قسمت از كارهاي تأسيسات الكتريكي نقشه‌هاي كارگاهي هماهنگ با تأسيسات مكانيكي ومعماري را تهيه و به تصويب دستگاه نظارت برساند.[/h][h=2]ــ قبل از تهيه و حمل هر نوع كالا و تجهيزات مورد نياز، بايد قبلاً نمونه آن ارسال و به تأييد دستگاه نظارت برسد.[/h][h=2]ــ لازم است‌كه ارتفاع نصب لوازم برقي‌كه روي‌ديوار نصب مي‌گردند، قبل از اجرا با دستگاه نظارت هماهنگ شود.[/h][h=2]ــ لوله‌كشي سيستمهاي تأسيسات الكتريكي در موتورخانه، اتاق برق و اتاق هواساز بصورت روكار و با استفاده از لوله گالوانيزه، و در بقيه فضاها با استفاده از لوله پي.وي.سي سخت و مرغوب توكار انجام پذيرد.[/h][h=2]ــ محل دقيق نصب كليه وسايل برقي از قبيل كليدها و پريزها و غيره، بايد در حين اجرا در محل توسط مهندسين ناظر تعيين و اجرا شود.[/h][h=2]ــ كليه لوله‌كشيهاي روي ديوار و يا سقف بايد كاملاً بطور افقي ويا عمودي نسبت به كف اجرا شود.[/h][h=2]ــ در فضاهاي مرطوب لوله در زير سقف كاذب اجرا مي‌گردد. (در كف لوله اجرا نمي‌گردد).[/h][h=2]ــ براي هر يك از سيستم‌هاي مشروحه ذيل، لوله‌كشي بايد كاملاً‌مجزا انجام گردد:[/h][h=2]الف) روشنايي ب ) پريزهاي برق[/h][h=2]ج ) شبكه كامپيوتري د ) اعلام حريق[/h][h=2]هـ ) برق‌رساني به فن كوئل‌ها و ) تلفن[/h][h=2]ــ سيم‌كشي يا كابل‌كشي دو يا چند سيستم مختلف در يك لوله، به هيچ وجه مجاز نميباشد.[/h][h=2]ــ حداقل اندازه‌سيم براي‌سيستمهاي مختلف بشرح ذيل ميباشد، مگر در مواردي كه اندازه مشخص گرديده باشد.[/h][h=2]الف) روشنايي سيم مسي افشان و كابل به مقطع 5/1 و 5/2 ميليمترمربع[/h][h=2]ب ) پريزهاي عمومي برق سيم مسي افشان و كابل به مقطع 5/2 ميليمترمربع[/h][h=2]ج ) تلفن كابل تلفن دو زوج[/h][h=2]د ) اعلام حريق mm2 Fire Resistant Shielded Cable 5/1 * 2[/h][h=2]هـ ) شبكه كامپيوتر كابل (FTP – 4PAIR – CAT6)[/h][h=2]ــ كليه سيم‌كشي و كابل‌كشي‌هاي ارتباطي از چراغ به چراغ، چراغ به كليد، كليد به كليد، چراغ به تابلو، پريز به پريز، پريز به تابلو و غيره يكپارچه بوده و هيچگونه وصله يا اتصالي در داخل لوله‌ها مجاز نميباشد.[/h][h=2]ــ شينه ارت تابلوهاي توزيع برق توسط سيم لخت مسي به شبكه اتصال زمين ساختمان متصل گردد.[/h][h=2]ــ كليه قسمتهاي فلزي تابلوهاي توزيع فرعي، سيني‌هاي كابل و ... بايد به سيستم زمين مرتبط گردند.[/h][h=2]ــ پريزهاي مورد استفاده، از نوع شوكو داراي اتصال زمين مي‌باشند.[/h][h=2]ــ تابلوهاي توزيع اصلي و فرعي بايد با نظارت دستگاه نظارت، توسط پيمانكار مجرب و با استفاده از لوازم و تجهيزات تابلويي مرغوب ساخته شود.[/h][h=2]ــ تابلوهاي ديواري از ورق به ضخامت 5/1 ميليمتر و تابلوهاي ايستاده از ورق به ضخامت 2 ميليمتر با رنگ پودری الکترواستاتیک ساخته شده و بقيه موارد تابلو قبل از ساخت مي‌بايست با دستگاه نظارت هماهنگ شود.[/h][h=2]ــ مقطع شينه‌هاي مسي در تابلوهاي ايستاده ميبايست بر اساس حداقل 5/1 برابر آمپراژ كليد اصلي تابلوهاي مربوطه انتخاب گردد.[/h][h=2]ــ دياگرام تك خطي تابلوهاي برق بوستر پمپ‌ها و آسانسورها توسط كمپاني فروشنده ارائه شده و توسط دستگاه نظارت تأييد مي‌گردد.[/h][h=2]ــ در انشعابات اگزوست فن‌هاي پشت بام ميبايست از كليد جدا كننده (ISOLATOR)از نوع باراني در داخل محفظه استفاده گردد.[/h][h=2]ــ كابلهاي ورودي برق‌وتلفن به‌ساختمان باهماهنگي دستگاه نظارت و تأييد شركت برق و مخابرات اجراء مي‌گردد.[/h][h=2]ــ از تابلوي هر آسانسور و بوستر پمپ آتش‌نشاني و هوارسان يك رشته كابلNYYCABLE 5/1*2 تا پانل اعلام حريق اجراء ميگردد.[/h][h=2]ــ تسمة مسي به ابعاد 30*3 ميليمتر مربوط به برقگير روي نما (از پشت بام تا محوطه با هماهنگي دستگاه نظارت و بخش معماري) اجرا ميگردد. در محوطه دو حلقه چاه ارت مربوط به برقگير اجرا ميگردد.[/h][h=2]ــ پيمانكار سازنده تابلو لازم است قبل از ساخت تابلو نقشه كارگاهي تابلوها و جانمايي لوازم و تجهيزات تابلويي جهت بررسي دستگاه نظارت ارائه نمايد.[/h][h=2]ــ هرگونه انشعابات از مدارها فقط در جعبه و قوط‌هاي كليد و پريز مجاز مي‌باشد و به هيچ وجه نبايد از درون لوله‌ها با نقاط مشخص انشعاب گرفته شود.[/h][h=2]ــ تمامي چراغ‌هاي فلورسنت مي‌بايد مجهز به راه‌انداز الكترونيكي و ساير ملحقات مربوطه باشند.[/h][h=2]ــ تمامي چراغ‌هاي فلورسنت بالامپ كم‌مصرف مي‌بايدمجهز به‌بالاست الكترونيكي وساير ملحقات مربوطه باشند.[/h][h=2]ــ چراغهاي روشنايي مي‌بايست داراي ترمينال ارت بوده و سيم‌كشي مدارهاي روشنايي به صورت سه رشته‌اي انجام پذيرد.[/h][h=2]ــ كليه چراغهاي گريفي مي‌بايست داراي سرپيچ چيني مرغوب و سيم نسوز باشند.[/h][h=2]ــ حداقل اندازه سيم براي سيستم روشنايي، مگر در مواردي كه مقطع آن قيد گرديده است، 5/1 ميليمتر مربع مي‌باشد.[/h][h=2]ــ سيم‌كشي مدارهاي تكفاز پريزهاي برق به صورت سه رشته‌اي به مقطع 5/2 ميليمترمربع اجرا گردد.[/h][h=2]ــ كليه قوطي كليد و پريزها از نوع گالوانيزه پرسي مي‌باشد.[/h][h=2]ــ در مسير لوله كشي بايستي در مورد لزوم (فاصله بيش از بيست متر) از PULL BOXاستفاده گردد.[/h][h=2]ــ روشنايي‌هاي نما با هماهنگي بخش معماري اجرا گردد.[/h][h=2]ــ كليه باكسهاي تلفن و سوييچ‌هاي كامپيوتر با هماهنگي معماري در ارتفاع 220 سانتيمتر از كف تمام شده نصب ميگردد.[/h]
 
بالا