اصول استخراج - Principal of exploitation

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
تونل موازی یا داخل لایه با باربری توسط نوار نقاله، کامیون و قطار استفاده می شود. این روش برای کانسارهای کم عمق دارای رخنمون افقی و یا پر شیب مورد استفاده قرار می گیرد.این روش دارای تولید و عمر زیاد می باشد.

Principal-of-exploitation-4-26.jpg

مقایسه روش های مختلف بازکردن


رمپچاه شیبدارچاه قائمفاکتور مورد مقایسه
جدیدترینجدیدقدیمی ترینقدمت
کممتوسطزیادسرمایه
۱:۹۲۰ تا ۲۲۹۰ درجهشیب
۲۰۰ تا ۳۵۰متر۲۰۰ تا ۳۵۰مترزیادعمق
زیادمتوسطزیادتولید
کمکمزیادعمر
کامیوناسکیپ و قفس و نوار نقالهاسکیپ و قفسوسیله حمل و نقل
خیلی زیادکممصرف سیم بکسل
کم هزینهکم هزینهپرهزینههزینه پیشروی
خیلی مشکلکمی مشکلنسبتاً آسانکنترل پیشروی
آسان و سریعآسان و سریعمشکل و وقت گیرنصب وسایل نگهداری

رمپچاه شیبدارچاه قائمفاکتور مورد مقایسه
جدیدترینجدیدقدیمی ترینقدمت
کممتوسطزیادسرمایه
۱:۹۲۰ تا ۲۲۹۰ درجهشیب
۲۰۰ تا ۳۵۰ متر۲۰۰ تا ۳۵۰مترزیادعمق
زیادمتوسطزیادتولید
کمکمزیادعمر
کامیوناسکیپ و قفس و نوار نقالهاسکیپ و قفسوسیله حمل و نقل
خیلی زیادکممصرف سیم بکسل
کم هزینهکم هزینهپرهزینههزینه پیشروی
خیلی مشکلکمی مشکلنسبتاً آسانکنترل پیشروی
آسان و سریعآسان و سریعمشکل و وقت گیرنصب وسایل نگهداری
 

Similar threads

بالا