آشنایی با قوانین و مقررات تامین اجتماعی

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
تعاریف

کارفرما به صاحبان مشاغلی اطلاق میشود که فعالیت تولیدی یا خدماتی خود را در مکانی معین و با تعریفی مشخص با یا بدون پرسنل زیر مجموعه انجام می دهند.

مالک به صاحبان سند و سر قفلی گفته میشود که مجوز در یک ملک مشخص را دارند و این تصرف را می توانند توسط اجاره نامه یا سایر ابزارهای حقوقی؛ قانونا برای مدت معینی به شخص دیگری منتقل نمایند.

کارگر؛ کارمند و پرسنل شاغل به افرادی گفته میشود که تحت نظر یک کار فرما با وظیفه و شغل معین؛ در محل مشخص با یا بدون محدودیت زمانی و در قبال حقوق تعریف شده ای اشتغال به کار دارند.

بیمه شده به افرادی اطلاق می گردد که در قبال پرداخت حق بیمه ؛ قانونا از مزایا و تعهدات تامین اجتماعی برخوردار می گردند.

شماره بیمه ؛ شماره هشت رقمی اختصاص یافته به افراد بیمه شده توسط شعب تامین اجتماعی می باشد.

حق بیمه ؛ درصد مشخصی از حقوق روزانه است که تامین اجتماعی ؛ به طور ماهیانه از بیمه شده و یا کار فرمای او مطالبه می کند.

کارگاه محل فیزیکی است که کار فرما و پرسنل او در آن مکان اشتغال به کار دارند. شخصیت کارگاه به دو بخش حقوقی و حقیقی مجزا میشود. شخصیت حقوقی؛ متعلق به شرکت های ثبت شده در اداره ثبت شرکت ها است و شخصیت حقیقی متعلق به سایر فعالیت ها به جز شرکت های ثبت شده می باشد.


تهیه و تدوین
وزارت تعاون معاونت پژوهش،آموزش و کار آفرینی تعاونی ها
 
Similar threads
بالا