آسمان خراش نگهبان؛ حفاظت آمازون از آتش

F A R Z A N E

عضو جدید
کاربر ممتازاین آسمان خراش توسط معماران چینی جی هوانگ، جین وی، کیاون تنگ، یوی یو و ژی هاوو طراحی شد. "آسمان خراش نگهبان جنگلی" در قامت برج های بلند مرتبه در طول چشم انداز آمازون، این منطقه را از تهدید ثابت آتش و خشکی حفاظت کرده اند.


طرح لوتوس شکلی که در جایگاه اشاره ی احترام برانگیز در بخشی از رقابت آسمان خراش 2014 ایولو در درجه ی اول به مثابه یک برج آبی عمل می کند.اما همچنین یک ایستگاه هواشناسی، مرکز پژوهش های علمی و آزمایشگاه آموزشی را آشکار می نماید.
براساس اطلاعات ناسا، آتش ها 3 درصد از جنگل انبوه آمازون را در طول 12 سال تخریب کرده اند. پیش بینی این طغیان ها سخت و کنترل آنها دشوارتر است. این محافظ به عنوان یک دستگاهی که قابلیت بازدارندگی، نظارت و مبارزه با آتش را دارد, خدمت می کند.


این برج مستقیماً آب باران را جذب کرده، و متعاقباً آن را تصفیه و درون مخازن جانبی ذخیره می کند. ریشه های هوایی با یک سازه ی اسفنجی متمایز مایع را بدون نگرانی از اکوسیستم حساس منطقه جذب می کند.
در رابطه با شعله های آتش، سیستم آتش نشانی در صحنه کارکرد خود را نشان داده، و این جهنم را با آب ذخیره شده خاموش می کنند. آزمایشگاه های پژوهشی مطرح شده، دانشمندان را به نظارت بر تغییر اقلیم و ثبات محیط قادر می سازند. این فضاها همچنین در جایگاه گالری های نمایشی برای توریستها در جهت ترقی آگاهی محیطی آنها عمل می کنند.
...

برش و نمایش چیدمان فضایی

سیستم ذخیره سازی آب باران

ریشه های هوایی

فرایند مهارسازی آتش

فرایند تنظیم چرخه ی آب

سیستم آتش نشانی جنگل انبوه


منبع:اتوود 
بالا