آداب صدا كردن افراد در اسپانيايي و La diéresis

rad0701

عضو جدید

آداب صدا كردن افراد در اسپانيايي: در اسپانيايي براي صدا كردن افراد به شكل ... آقا و ... خانم از don و doña استفاده مي كنيم.مانند: آقا ديگو Don Diego ماريا خانم Doña María علي آقا Don Ali فريماه خانم Doña Farima و براي صدا كردن افراد به فرم آقاي و خانم از واژه هاي señor و señora و señorita استفاده مي كنيم.مانند:
آقاي گونزالس Señor González خانم گارسيا Señora García
خانم خوارس Señorita Juárez تفاوت بين señora و señorita در اين است كه از اولي براي خانم هاي متاهل و از دومي براي خانمهاي مجرد يا دو شيزه استفاده مي كنيم. ببخشيد خانم Discúlpe señora ببخشيد دختر خانم Discúlpe señorita حال آنكه اگر خانمي را در خيابان ديديم و خواستيم او را صدا كنيم با كدام لفظ اين كار را كنيم.ما كه از متاهل يا مجرد بودن او چيزي نمي دانيم. جواب اين است كه اگر آن خانم را با آقايي يا فرزندي كه دستش در دست اوست ديديم از لفظ señora و اگر او را تنها ديديم از لفظ señorita استفاده مي كنيم.
La diéresis:
خيلي از كساني كه اسپانيايي مي خونند با ديدن علامت تعجب ميكنند و اغلب از خودشون مي پرسند كه مگه اين علامت هم تو اسپانيايي وجود دارد؟!

چنين چيزي توي زبانهاي آلماني،تركي استانبولي،فرانسه و ... زياد ديده مي شود.اما به جرات مي توان گفت كمتر از 1% از وا ژه هاي اسپانيايي داراي اين علامت مي باشند.

استفاده از ديرسيس:

در زبان اسپانيايي حرف (g) داراي بيشترين توضيح و تفسير مي باشد و گاهي صداي "خ" و گاهي صداي "گ" مي دهد.

اگر بعد از g حروف e وi بيايد صداي خ و اگر بعد از g حروف a وo وu يا يك حرف بي صدا بيايد صداي "گ" خواهد داشت. حال اگر بخواهيم صداي "گِ" و "گي" داشته باشيم بايد بعد از g يك ue يا ui بگذاريم كه در اين ميان u ذاتا خوانده نمي شود و فقط نقش يك واسطه را خواهد داشت. زبان اسپانيايي حال اگر بخواهيم u نيز خوانده يشود بايد از علامت ¨ روي u استفاده كنيم.در زير اين مساله به شكل ديگري آمده است:

G+e,i >>>>> "x" gente مردم, general عمومي, gitano كولي

G+a,o,u,consonante>>>>> "g" gato گربه,gordo چاق,gusto سليقه،مزه

G+ue,ui >>>>> "gue", "gui" guerra جنگ, guitarra گيتار

G+üe,üi >>>>> "güe", "güi" cigüeña لك لك , pingüino پنگوئن

* چند مثال ديگر: صرف فعل( خجالت كشيدن،شرمنده شدنavergonzar) به فرم زير است.

avergonzar (o>ue)
avergüenzo avergonzamos
avergüenzas avergonzáis
avergüenza avergüenzan
Vergüenza >>> شرم،حيا
 
بالا