yen
پسندها
106

ارسال های پروفایل آخرین فعالیت ارسال ها درباره

 • ﻋﺸﻖ، ﯾﮏ ﻋﮑﺲ ﯾﺎﺩﮔﺎﺭﯼ ﻧﯿﺴﺖ،
  ﯾﮏ ﻣﺰﺍﺡ ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ ﯾﺎ ﯾﮑﺴﺎﻟﻪ ﻧﯿﺴﺖ،
  ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺗﺮﺱ ﺍﺯ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎﻧﺪﻥ ﻧﯿﺴﺖ .
  ﻋﺸﻖ، ﺁﻭﯾﺨﺘﻦ ﺑﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﯿﺨﯽ ﮐﻪ ﺩﺳﺘﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﺁﻥ
  ﻣﯿﺮﺳﺪ ﻧﯿﺴﺖ،
  ﺷﺒﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﯾﺎﺩ ﻣﯿﺂﻭﺭﯼ؟ﺷﺒﻬﺎ، ﺷﺒﻬﺎ،
  ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﺁﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺮﻭﯾﻢ ﭼﻘﺪﺭ ﺣﺮﻑ ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ
  ﺑﺰﻧﯿﻢ .
  ﺍﻧﮕﺎﺭ ﮐﻪ ﺣﺮﻓﻬﺎﯾﻤﺎﻥ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﺪﺍﺷﺖ .
  ﭼﻨﺪ ﺑﺎﺭ ﭘﯿﺶ ﺁﻣﺪ ﮐﻪ ﻃﻠﻮﻉ ﺭﺍ ﺩﯾﺪﯾﻢ ﻭ ﺭﻧﮓ ﺧﻮﺍﺏ ﺭﺍ
  ﻧﺪﯾﺪﯾﻢ؟
  ﺁﺧﺮ ﭼﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﻝ ﺩﯾﮕﺮ،
  ﻣﯽ ﺁﯾﯿﻢ ﻭ ﺧﺴﺘﻪ ﻭ ﺑﯿﺼﺪﺍ ﻣﯿﺨﻮﺍﺑﯿﻢ؟
  ﺷﺒﻬﺎ ﺩﯾﮕﺮﮔﻮﻥ ﺷﺪﻩ؟
  ﺣﺮﻓﻬﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪﻩ؟
  ﯾﺎ ﻣﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﯾﯿﻢ ؟
  ﺟﺎﯼ ﻋﺸﻖ، ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺷﺒﻬﺎﯼ ﺧﺎﻟﯽ ﻭ ﺧﻠﻮﺕ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟
  ... ﻣﺎ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﻟﺒﺎﺱ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﺮﺩﯾﻢ .
  ﻣﺎ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺭﺍ، ﻋﺸﻖ ﺭﺍ ﯾﮏ ﺩﺳﺖ ﻟﺒﺎﺱ ﺩﺍﻧﺴﺘﯿﻢ .
  ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪﯾﻤﺶ، ﻧﻮ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺯﯾﺒﺎ ﻭ ﻣﻨﺎﺳﺐ .
  ﺟﺬﺍﺏ ﻭ ﺗﻮﺟﻪ ﺍﻧﮕﯿﺰ،
  ﺧﯿﺮﻩ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻣﺤﻔﻞ ﻭ ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ .
  ﺁﻫﺴﺘﻪ ﺁﻫﺴﺘﻪ ﺍﻣﺎ ﮐﻬﻨﻪ ﺷﺪ ﺳﺎﯾﯿﺪﻩ ﺷﺪ .
  ﺭﻧﮓ ﻭ ﺭﻭﯾﺶ ﺭﻓﺖ .
  ﺍﺯ ﺷﮑﻞ ﺍﻓﺘﺎﺩ، ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ ﻭ ﺑﯽ ﻣﺼﺮﻑ ﺷﺪ ﭼﺮﺍ؟
  ﭼﺮﺍ ﻓﺮﺻﺖ ﺩﺍﺩﯾﻢ ﮐﻪ ﺯﻣﺎﻥ، ﺑﺎ ﻋﺸﻖ، ﺑﺎ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ
  ﺭﻓﺘﺎﺭ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺁﻥ ﭘﯿﺮﺍﻫﻦ ﺳﺮﻣﻪ ﯾﯽ ﺗﻮ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﻣﻦ
  ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺩﻭﺳﺘﺶ ﺩﺍﺷﺘﻢ ...
  ﻭﻗﺘﯽ ﺳﺮﺕ ﺭﻭ ﺭﻭﯼ ﺷﻮﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﮐﺴﯽ ﻣﯿﮕﺬﺍﺭﯼ ﮐﻪ
  ﺩﻭﺳﺘﺶ ﺩﺍﺭﯼ
  ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﺩﻧﯿﺎ ﺭﻭ ﺗﻮﯼ ﺧﻮﺩﺕ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﯿﮑﻨﯽ

  ﻭﻗﺘﯽ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺘﺶ ﺩﺍﺭﯼ ﺳﺮﺵ ﺭﻭ ﺭﻭﯼ ﺷﺎﻧﻪ ﻫﺎﺕ
  ﻣﯿﮕﺬﺍﺭﻩ
  ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﻗﻮﯼ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺟﻬﺎﻧﯽ ...
  ﻧﻤﯽﺗﻮﻧﯽ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺭﺍ " ﻣﺠﺒﻮﺭ" ﺑﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮐﺎﺭﯼ ﮐﻨﯽ
  " ﻣﺠﺒﻮﺭ" ﺑﻪ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺣﺴﯽ.
  ﺩﺭ ‌‌ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻣﯽﺭﺳﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﻓﻬﻤﯽ ﻫﺮﮐﺲ
  ﺩﻟﯿﻞ ﺧﻮﺩﺵ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ
  ﻭ ﻓﻘﻂ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﯽ ﺍﻣﯿﺪﻭﺍﺭ ﺑﺎﺷﯽ ﺗﺎ ﺩﻟﯿﻞ ﮐﺴﯽ ﺷﻮﯼ
  ﻭ ﺩﻟﯿﻞ ﮐﺴﯽ ﺑﻤﺎﻧﯽ
  زن حقیقت عشق را زود تشخیص می دهد با حس نیرومند زنی،
  و اگر دبّه در می آورد از آن است که عشق هم برایش کافی نیست،
  او بیش از عشق می طلبد، جان ِ تو را
  پارسا خیلی دوست دارم یه بار دیگه بهت بگم داداشی پیشم باش ولی دیگه نیستی
  چقدردوست دارم
  که یکیو داشته باشم
  ماله خود خودم
  یکی که نگرانم باشه
  یکی که براش مهم باشم...
  یکی که پشتمو خالی نکنه...
  دلم یکی میخواد که
  وقتی بهش خوبی میکنم
  فکر نکنه محتاجشم
  ... کسی که
  جواب محبتامو با محبت بده...
  دلم کسی رو میخواد که
  بتونم بهش ببالم...
  دلم کسی رو میخواد که
  جلو دیگران با افتخار بگم
  این ماله منه
  این دنیای منه...
  دلم این روزا یه مرهم،
  یه دوست داشتن واقعی میخواد...
  یکی که رفیق باشه
  یکی که دستاشو بگیرمو
  با هم یه عالمه قدم بزنیم...
  دلم یه دوست داشتن میخواد...
  دوست داشتنی که
  این روزا به این سادگی ها گیر نمیاد...‬
  مخاطب اگه خــــــــاص باشه... !
  لازم نيست شما دورش رو از اين و اون خلوت کني خودش واسه بودن شما جا باز ميکنه !لازم نيست واسش دنيا رو بخريد تا بمونه !
  خودش قدر يه شاخ گلتون رو مي دونه !...لازم نيست هر کسي رو توجيح کنيدکه ايشون ماله شماست !
  خودش تورو به همه دنيا نشون ميده و ميگه اين ماله منه !
  لازم نيست به فکر رفتنش باشيدخودش به شما ثابت مي کنه اومده که بمونه
  ﭘﺴﺮﮎ ... .
  ﮔﺎﻫﯽ ﺩﺧﺘﺮﮎِ ﻗﺼﻪ ﺍﺕ ﺭﺍ
  ﺑﺎﻧﻮﯼِ ﻣﻦ
  ﺻﺪﺍ ﮐﻦ!
  ﮔﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﺠﻠﻪ ﯾﺎ ﺑﺎ ﺣﺮﺹ! ﺍﺳﻤﺖ ﺭﺍ ﺻﺪﺍ ﻣﯽ ﺯﻧﺪ
  ﺁﺭﺍﻡ ﺑﮕﻮ:
  ﺟﺎﻧﻢ؟
  ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﯽ ﭼﻪ ﺁﺭﺍﻡ ﻭ ﺑﺎ ﺷﺮﻡ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:
  ﺟﺎﻧﺖ ﺑﯽ ﺑﻼ ... .
  ﮔﺎﻫﯽ ﺑﯽ ﺩﻟﯿﻞ ﺑﺮﺍﯾﺶ ﯾﮏ ﺟﻌﺒﻪ ﺷﮑﻼﺕ ﯾﺎ ﭘﺎﺳﺘﯿﻞ
  ﺑﺨﺮ
  ﮐﻨﺎﺭﺵ ﺑﻨﺸﯿﻦ ﻭ ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻦ ﺩﺧﺘﺮﮎ ﺭﺍ ... .
  ﮐﻪ ﺫﻭﻕ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺍﺯ ﻫﻤﺎﻥ ﺟﻌﺒﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺑﺎﻭﺭ ﮐﻦ
  ﺷﯿﺮﯾﻨﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﺎﻃﺮِ ﺩﺳﺘﺎﻥِ ﺗﻮﺳﺖ ... .
  ﭘﺴﺮﮎ ... .
  ﺑﯿﺎ ﯾﮏ ﺭﺍﺯِ ﺩﺧﺘﺮﺍﻧﻪ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﻓﺎﺵ ﮐﻨﻢ:
  ﺩﺧﺘﺮﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺳﺎﺩﮔﯽ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ
  ﯾﮏ ﺳﺎﺩﮔﯽ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺷﻮﻕ ﻫﺎﯼِ ﮐﻮﭼﮏ ﻭ ﺭنگی ...
  باورت بشود یا نه ... !؟

  روزی می رسد ؛که دلت برای هیچ کس ،به اندازه من تنگ نخواهد شد !

  برای نگاه کردنم ، خندیدنم ،اذیت کردنم ....

  برای تمام لحظاتى که در کنارم داشتی !

  روزی خواهد رسید که در حسرت تکرار دوباره من خواهی بود ....

  می دانم روزی که نباشم هیچکس تکرار من نخواهد شد ... !!
  کم باش

  اصلا هم نگران کم بودنت نباش

  آنکس که اگر کم باشی گمت می کند همانی است که اگر زیاد باشی حیفت می کند

  سعی نکن متفاوت باشی رفیق .......فقط خوب باش...........

  این روزها خوب بودن به اندازه کافی متفاوت است
  پارسا اگه می شه یه خبر بهم بده که کجایی ؟
  می خواستم دعووتون کنم
  ﺍﻭﺝ ﻟﺬﺕ اوﻧﺠﺎﺳﺖ

  ﮐﻪ ﻧﺼﻒ ﺷﺐ ﻭﻗﺘﯽ ﺗﻮ ﺍﻧﺘﻬﺎﯼ ﻧﺎ ﺍﻣﯿﺪﯾﺖ ﺍﺧﺮﯾﻦ ﻧﮕﺎﻫﺘﻮ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﯿﺖ ﻣﯿﮑﻨﯽ


  ﻭ ﺳﺎﯾﻠﻨﺖ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻐﺾ ﺑﺨﻮﺍﺑﯽ ،،،،

  ﯾﻪ ﭘﯿﺎﻡ ﺍﺯﺵ ، ﺑﯿﺎﺩ ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ :


  """ ﺩﻟﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ، ﯾﻪ ﭼﯿﺰﯼ ﺑﮕﻮ ﻓﻘﻂ ﺗﻮ ﻣﯿﺘﻮﻧﯽ ﺍﺭﻭﻣﻢ ﮐﻨﯽ ""
  تا به حال شده دوست داشتنت را قورت بدهی… ؟!
  لبخند بزنی…
  بی تفاوت باشی…؟
  شده دلتنگی بپیچد به دلت،راه نفست را ببندد،خفه ات کند…
  هی دستت برود سمت گوشی…
  برش داری…
  نگاهش کنی…
  پرتش کنی…..
  شده یک آهنگ برایت شود روحِ یک لحظه…
  بشود خاطره…
  و هر چه تکرار شود دیوانه ترت کند…؟
  شده بروی همان خیابانی که با او رفته ای…
  چند متر جا را هی بالا و پایین کنی…
  اشک بریزی و…
  لذت ببری…
  همانقدر که آن روز لذت بردی…؟
  شده قسم بخوری دیگر کاری به کارش نداری…
  اما یکهو در یک لحظه گوشی موبایل رابرداری،پیغامی تایپ کنی…
  انگشتت برود سمت کلمه send…
  منطقت بمیرد، قلبت تند تند بزند و…sendکنی…؟
  شده تمام روز را در انتظار یک جواب،بیقرار باشی…
  نرسد این جواب…
  آخر گوشی را برداری واینطور بنویسی:"اشکالی نداره، اگه نمیخوای جواب بدی،نده…
  فقط میخواستم بدونم خوبی؟همین…
  مواظب خودت باش "شده باز جوابی نیاید…؟
  باز بشکنی…
  هزار بار دیگر هم بشکنی اما باز با دست و دلِشکسته،
  دوستش داشته باشی…؟
  شده این همه عاشق باشی…؟!؟
  یادمون باشه گاهی:

  ذره ایی حقیقت پشت هر "فقط یه شوخی بود"

  کمی کنجکاوی پشت "همینطوری پرسیدم"

  قدری احساسات پشت "به من چه اصلا"

  مقداری عصبانیت پشت "اشکالی نداره"

  وجود داره...
  آرزویم برایت این است:
در میان مردمی که می دوند برای زنده بودن 
آرام قدم برداری برای زندگی کردن 
به کسی اعتماد کن که بتواند سه چیز در تورا تشخیص دهد .
اندوه پنهان شده در لبخندت را
عشق پنهان شده در عصبانیتت را
و معنای حقیقی در سکوتت را...
  دوست بدار آن هایی را که در زندگیت نقشی داشته اند نه آن هایی که برایت نقش بازی کرده اند......!
  این نکته را به خاطر بسپارید که هر گاه زنی در اوج فوران خشم و غم قرار گرفته باشد، به هیچ عنوان تقصیری را به گردن نمی گیرد
  يه بار هم رفتم دست کشيدم رو آفتابه ازش يه غول اومد بيرون،بهم گفت آرزو کن.گفتم يه خونه ميخوام گفت خب من اگه خونه داشتم تو آفتابه ميخوابيدم خيلي منطقي بود لامصب
 • بارگذاری...
 • بارگذاری...
 • بارگذاری...
بالا