mani24
پسندها
36,411

ارسال های پروفایل آخرین فعالیت ارسال ها درباره

 • این نیست حال و هوای گذشته های دور من

  اینک حس میکنم تویی زندگی من

  گرتو نباشی نیست نفسی برای زنده ماندن من

  یک جمله باقی مانده که ناتمام نماند شعر من

  خیلی دوستت دارم

  ***نمیدانم از فراق تو بنالم یا از غریبی خودم؟

  نمیدانم تو را بخوانم که برگردی یا خودم را دعا کنم که بیایم؟
  از این بسوزم که نیستی یا از آن بنالم که چرا هستم؟
  هیچ میگویی اسیری داشتی حالش چه شد؟
  خستهء من نیمه جا
  قسم به عشقمون قسمهمش برات دلواپسمقرار نبود اینجوری شهیهو بشی همه کسمراستی چی شد ، چه جوری شداینجوری عاشقت شدمشاید میگم تقصیر توستتا کم شه از جرم خودمبه ملاقات آمدم ببین که دل سپرده داریچگونه عمری از احساس عشق شدی فرارینگاهم کن دلم را عاشقانه هدیه کردمتو دریا باش و من جویبار عشقو در تو جاریمن از پروانه بودن هامن از دیوانه بودن هامن از بازی یک شعلهٔ سوزندهکه آتش زده بر دامان پروانه نمی ترسممن از لطف صداقت هامن از بازی نور در سینهٔ بی قلب ظلمت ها نمی ترسممن از حرف جدایی هامرگ آشنایی هامن از میلاد تلخ بی وفایی ها می ترسم
  عشق را در چشم تو روزی تلاوت می کنم

  با همه احساس خود را با تو قسمت می کنم

  مرز بی پايان مهرت را به من بخشيده ای

  در جوابت هر چه دارم من فدايت می کنم

  نور چشمت را چراغ شام تارم کرده ای

  من وجودم را هميشه فرش راهت می کنم

  ای تجلی گاه هر چه خوبی و مهر و صفا

  عاقبت مانند اشعار فريدون ناب نابت می کنم

  بر خرابات وجودم زندگی بخشيده ای

  تا نفس دارم هميشه شاد شادت می کنم

  همچو سروی گشته ای تا خم نگردد قامتم

  من صداقت را هميشه سرپناهت می کنم
  باشه میرم اما بدون همیشه کنارتم فقط جلوی چشمت نیستم - همیشه بهت فکر میکنم - مراقب خودت باش
  دوستت دارم من باورت دارم هیچ احتیاجی به چیزی نبود که بهم نشون بدی
  بدون همیشه کنارتم وبه تو فکر میکنم حتی اگر اینجا نباشم
  نمیخوام توی سایت باعث مزاحمت وناراحتیت باشم و به خاطر همین میرم
 • بارگذاری...
 • بارگذاری...
 • بارگذاری...
بالا