lashtirsirik
پسندها
14

ارسال های پروفایل آخرین فعالیت ارسال ها درباره

  • یک آهنگ می تواند لحظه ای جدید را بسازد
    یک گل میتواند بهار را بیاوردیک درخت می تواند آغاز یک جنگل باشدیک پرنده می تواند نوید بخش بهار باشدیک لبخند میتواند سرآغاز یک دوستی باشدیک دست دادن روح انسان را بزرگ میکندیک ستاره میتواند کشتی را در دریا راهنمایی کندیک سخن می تواند چارچوب هدف را مشخص کندیک پرتو کوچک آفتاب میتواند اتاقی را روشن کندیک شمع میتواند تاریکی را از میان ببردیک خنده میتواند افسردگی را محو کندیک امید روحیه را بالا می بردیک دست دادن نگرانی شما را مشخص میکندیک سخن میتواند دانش شما را افزایش دهدیک قلب میتواند حقیقت را تشخیص دهدیک زندگی میتواند متفاوت باشد
    اری اغاز دوس داشتن است گرچه پایاین راه ناپیداس من ب پایان دگر نیندیشم ک همین دوس داشتن زیباس ممنون برا دوستی
  • بارگذاری...
  • بارگذاری...
  • بارگذاری...
بالا