A
پسندها
0

ارسال های پروفایل آخرین فعالیت ارسال ها درباره

 • ﮔﺎﻫــــــــﯽ ﺩﻟـــــــﻢ ﻣﯽ
  ﺧﻮﺍﻫــــــــﺪ
  ﯾــــــﮏ ﮔﻮﺷـــــــﻪ ﺑﻨﺸﯿﻨــــــﻢ
  ﭘﺸﺘـــــــــﻢ ﺭﺍ ﺑﮑﻨــــــــﻢ ﺑﻪ
  ﺩﻧﯿــــــــﺎ
  ﭘـــﺎﻫــﺎﯾﻢ ﺭﺍ ﺑﻐـــﻞ ﮐﻨــﻢ ﻭﺑﻠﻨــﺪﺑﻠﻨـــﺪ
  ﺑﮕﻮﯾـــﻢ؛
  ﻣـــــﻦ ﺩﯾـــــﮕﺮ ﺑﺎﺯﯼ ﻧﻤﯿﮑﻨــــــﻢ
  ﺩﻟﺖ ﻛﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ...
  ﺷﺎﺩﺗﺮﯾﻦ ﺁﻫﻨﮓ ﻫﺎ ، ﺭﻭﺿﻪ ﺧﻮﺍﻧﯽ ﻣﯿﻜﻨﻨﺪ
  ﺷﻠﻮﻏﺘﺮﯾﻦ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ ، ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺍﺕ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺭﺧﺖ
  ﻣﯽ ﻛﺸﻨﺪ
  ﻭ ﺷﺎﺩﺗﺮﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ، ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮ ﻏﻤﮕﯿﻦ ﺗﺮﯾﻦ
  ﺭﻭﺯﻫﺎﺳﺖ
  ﺩﻟﺖ ﻛﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
  ﻧﻘﺾ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﻫﻤﻪ ﯼ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻫﺎ
  ﺩﻝ ﻛﺠـــﺎ .... ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻛﺠـــﺎ
  ﺍﺯ ﺁﺩﻣﻬﺎ ﺑﮕﺬﺭ! ﺩﻟﺖ ﺭﺍ ﺑﺰﺭﮒ ﺗﺮ ﮐﻦ ...
  ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﺍﯾﻦ ﻧﺒﺎﺵ ﮐﻪ ﭼﺮﺍ ﺟﺎﺩﻩ ﺭﻓﺎﻗﺖ ﺑﺎ ﺗﻮ
  ﻫﻤﯿﺸﻪ ﯾﮏ ﻃﺮﻓﻪ ﺍﺳﺖ ...
  ﺷﺎﺩ ﺑﺎﺵ ﮐﻪ ﭼﯿﺰﯼ ﮐﻢ ﻧﮕﺬﺍﺷﺘﻪ ﺍﯼ..
  ﻭ ﺑﺪﻫﮑﺎﺭ ﺧﻮﺩﺕ، ﺭﻓﺎﻗﺘﺖ ﻭ ﺧﺪﺍﯾﺖ
  ﻧﯿﺴﺘﯽ..
  ﻭﺟﺪﺍﻧﺖ ﮐﻪ ﺁﺳﻮﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ
  فقط هفت روز دیگه تا جواب پاتالوژی مونده
  خدایا خودت بخیر بگذرون جوابش رو
  روزها و ساعت دیر میگذره اصلا نمیگذره
  برام دعا کن ...
  ﮔـــــــــــــﺎﻫﯽ ...
  ﻓﻘﻂ ﺍﺯ ﮐﻞ ﺩﻧﯿــــــــﺎ
  ﺩﻟﺘـــــــــــــــــــ .... ﯾﮑﯽ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ

  ﻣﯽ ﺩﺍﻧــــﯽ ....
  ﺗـــــــﺎ ﺍﺑﺪ ﻫﻢ ﮐﻪ ............... ﺧﺪﺍ ﺧﺪﺍ ﮐﻨﯽ
  ﺑﻪ ﺩﺳﺘﺶ ﻧﻤﯽ ﺁﻭﺭﯼ
  ﻣﯽ ﺩﺍﻧﯽ ....
  ﮐﻪ ....
  ﺑـــــﺎﯾﺪ ﺑﮕﺬﺭﯼ ﻭ ﺑﮕﺬﺭﯼ ﻭﺑﮕﺬﺭﯼ !!!
  ﻣﻦ ﮔﺬﺷﺘﻢ
  اﯾﻦ ﺩﻋﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻬﻢ ﺩﺍﺩ . ﺧﻮﺍﺳﺘﻢ ﺗﻘﺪﯾﻤﺶ ﮐﻨﻢ ﺑﻪ
  ﺗﻮ ﺩﻭﺳﺖ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻢ ....
  ﺍﻟﻬﯽ ﺍﻭﻧﻘﺪﺭ ﺑﺨﻨﺪﯼ ﮐﻪ ﺻﺪﺍﯼ ﺧﻨﺪﻩ ﻫﺎﺕ ﺑﺸﻪ ﺯﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ
  ﮐﺎﯾﻨﺎﺕ . ﺍﻟﻬﯽ
  ﺍﻭﻧﻘﺪﺭ ﺍﺯ ﺷﺎﺩﯼ ﭘﺮ ﺑﺸﯽ ﮐﻪ ﺳﺮ ﺭﯾﺰﺵ ﻫﻤﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﻧﯿﺎ ﺭﻭ
  ﺳﯿﺮﺍﺏ ﮐﻨﻪ .. ﺍﻟﻬﯽ
  ﺍﻭﻧﻘﺪﺭ ﺭﻭﺯﯾﺖ ﺯﯾﺎﺩ ﺑﺸﻪ ﮐﻪ ﻣﺠﺮﺍﯾﯽ ﺑﺸﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﺳﻮﻧﺪﻥ ﺭﻭﺯﯼ
  ﺧﯿﻠﯿﺎ ... ﺍﻟﻬﯽ
  ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺍﻓﮑﺎﺭ ﺑﻪ ﺳﺮﺍﻏﺖ ﺑﯿﺎﻥ ﻭ ﺗﻮ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻤﻬﺎ ﺭﻭ
  ﺑﮕﯿﺮﯼ ... ﺍﻟﻬﯽ
  ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﻨﺖ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﻪ .. ﺍﻟﻬﯽ ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺑﺨﯿﺮ ﺑﺸﯽ ... ﺍﻟﻬﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ
  ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻝ
  ﻣﻤﮑﻦ ﺭﻭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ ... ﻭ ﺍﻟﻬﯽ ﮐﻪ ﺧﺪﺍ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻫﻮﺍﺗﻮ ﺩﺍﺷﺘﻪ
  ﺑﺎﺷﻪ
  ﻫـــﯿﭻ ڪﺲ ﺷﺒﯿــﮧ ﺍﻭ ﻧﯿﺴﺖ،
  ﻧﻪ ﺁﻧــڪﮧ ﻫﯿﭻ ڪـﺲ ﻧﺒﺂﺷــ ב
  ﻣﻦ ﺩﯾﮕـــﺮ ﺑـﮧ ﭼﺸـــﻤﺂﻥ ڪﺴـــﯽ ﺯﻝ
  ﻧﺨﻮﺁﻫـــﻤـ ﺯ ..בد
  ﺩﻟﻢ ﻫﻮﺱ ﯾﮏ ﺩﻭﺳﺖ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﮐﺮﺩﻩ
  ﯾﮏ ﺭﻓﯿﻖِ ﺷﺶ ﺩﺍﻧﮓ
  ﯾﮏ ﺁﺭﺍﻡِ ﺩﻝ
  ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﺶ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺭﻓﺎﻗﺖ ﭘﺲ ﺩﺍﺩﻩ
  ﻭ ﺩﯾﮕﺮ ﻣﺤﮏ ﺯﺩﻥ ﻭ ﺯﯾﺮ ﻭ ﺭﻭ ﮐﺮﺩﻧﯽ ﺩﺭ ﮐﺎﺭ ﻧﺒﺎﺷﺪ
  ﺭﻓﯿﻘﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻧﮕﻮﯾﻢ ﻭ ﺍﻭ ﺑﺸﻨﻮﺩ…
  ﺑﺨﻨﺪﻡ ﻭ ﺣﺠــﻢ ﺑﻐﻀﻢ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﻨﺪﻩ ﺍﻡ ﺑﺒﯿﻨﺪ…
  ﺭﻓﯿﻘﯽ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﻤﺶ ﺑﺮﻭ ،
  ﺍﻣﺎ ﺑﻤﺎﻧﺪﮐﻪ ﻧﺮﻭﺩ ،
  ﻭﻗﺘﯽ ﻣﺎﻧﺪﻧﺶ ﺁﺭﺍﻣﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
  حدس میزدم بیمعرفت باشی ولی باز خودمو قانع میکردم توقع جواب تبریک رسیدن زمستون رو نداشتم ولی فکر میکردم برات جای سوال باشه دلیل تاخیر تبریک
  بیخیال...
  ﯾﮏ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻫﺎﯾﯽ
  ﻫﻢ ﻫﺴﺖ
  ﮐﻪ ﺍﺯ ﺩﻭﺭ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺳﮑﻮﺕ
  ﮐﻪ ﺩﻟﺖ ﺑﺮﺍﯾﺶ ﺍﺯ ﺩﻭﺭ ﺿﻌﻒ ﻣﯽ ﺭﻭﺩ
  ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﺣﻮﺍﺳﺶ ﻧﯿﺴﺖ
  ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺑﻨﺪﯼ...
  ﻭ ﺩﺭ ﺩﻝ
  ﺩﻋﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ
  ﻭ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﻮﺳﻪ ﺑﻪ ﺳﻮﯾﺶ
  ﺭﻭﺍﻧﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ
  ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﯽ ﻫﻮﺍ
  ﻧﮕﺎﻫﺶ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﺖ
  ﯾﮑﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ
  ﺍﻧﮕﺎﺭ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺎﺭﻩ
  ﻧﻔﺲ ﮐﺸﯿﺪﻥ ﺭﺍ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
  ﯾﮏ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺖ
  ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺎﺭﻩ
  ﺑﯽ ﻣﻘﺪﻣﻪ
  ﭘﺎ ﺩﺭ ﮐﻔﺶِ ﺩﻟﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
  ﻭ ﺟﺎ ﺧﻮﺵ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
  ﻭ ﺍﺯ ﺩﺳﺖِ ﺗﻮ ﮐﺎﺭﯼ ﺑﺮ ﻧﻤﯽ ﺁﯾﺪ
  ﺟﺰ ﺍﺯ ﺩﻭﺭ ﺩﻭﺳﺘﺶ ﺩﺍﺷﺘﻦ
  ﯾﮏ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺖ
  ﺳﺎﮐﺖ ﺍﺳﺖ
  ﺁﺭﺍﻡ ﺍﺳﺖ
  ﺧﻮﺏ ﺍﺳﺖ
  ﮔﻢ ﺍﺳﺖ
  ﻫﯿﺲ. . .
  ﺑﮕﺬﺍﺭﯾﺪ ﺑﺮﻭﺩ. . .
  ﻣﺎﻧﺪﻥ ﺍﻟﺘﻤﺎﺳﯽ ﻧﯿﺴﺖ. . .
  ﺑﻬﺎﯼ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺩﺍﺩﻡ ﺗﺎ ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ. . .
  ﮐسﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﻣﺎﻧﺪﻥ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺭﺍ ﺑﺎﯾﺪ ﺭﺍﻫﯽ
  ﮐﺮﺩ.
  خواستم شماره حذف کنم صبج زود ناغافل شماره گرفت از هول نمیدونستم چکار کنم امیدوارم زنگ نخورده باشه
  اﮔﻪ ﮐﺴﯿﻮ ﺩﻭﺱ ﺩﺍﺭﯾﻦ ، ﺭﻫﺎﺵ ﻧﮑﻨﯿﻦ ، ﻧﺬﺍﺭﯾﻦ ﺑﺮﻩ ...
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  ﺑﮕﯿﺮﯾﻦ. ﺑﻨﺪﺍﺯﯾﻨﺶ ﺗﻮ ﺯﯾﺮﺯﻣﯿﻦ ﺍﻧﻘﺪ ﺑﺎ ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ﺑﺰﻧﯿﻦ ﺗﺎ
  ﺧﻮﻥ ﺑﺎﻻ ﺑﯿﺎﺭﻩ
  ﺳﯿﺎﻫﺶ ﮐﻨﯿﻦ ﺗﺎ ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﮐﻨﻪ ﻋﺎﺷﻘﺘﻮﻧﻪ
  ﺧﻮﺩﻡ ﻣﯽ ﺩﻭﻧﻢ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺭﻣﺎﻧﺘﯿﮑﻢ ﻭﻟﯽ ﺑﺎﻭﺭ ﮐﻨﯿﺪ ﺍﺻﻼ
  ﺩﺳﺖ ﺧﻮﺩﻡ ﻧﯿﺴﺖ
  ﺍﺯ ﺍﻭﻝ ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺪﺭ ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺗﯽ ﺑﻮﺩﻡ |
  زندگی همینجور!زیبا پیش بره کم کم به نتایج خوبی خواهم رسید...
  برگی از دفتر خاطرات یه زن!:
  مرد کجا بودی؟
  زن :مبارکه داری عمو میشی بیمارستان بودم
  مرد :تو غلط کردی رفتی!!!
  زن:وا جدیده؟!قبلا از این بحث ها نبود
  مرد:حرف نزن رو اعصابم نرو
  زن:سکوت و بغض
  مرد:بار اخرت باشه
  زن:برو بابا مگه چیکار کردم خب
  مرد:حمله و فشار روسری روی گلوی زن تا سر حد خفگی..
  جیغ بچه ها...
  مرد:خندهههههه و ماچ کمی دیگه نگه میداشتم بیهوش میشدی میخندیدیم ها
  زن:بچه ها بابا شوخی میکردا
  ذوقق بچه هاو...
  زن :بغض
  زن:مهمونداری و کادو و شوخی و خنده
  مرد:خنده و شادی تا شب
  زن:بریم لالا
  مرد:تو هال میخوابم
  زن:تولدته کادوتو دوس نداشتی؟
  مرد:از جیب عمت اومده؟
  زن:درسته خونه نشین شدم و شاغل نیستم ولی دیدی پول تو نبود شال و کلاه بافتم و سفارش گرفتم پولشو گذاشتم کنار
  مرد:پوز خند
  زن :شکست و خورد شد به همین سادگی
  مرد:دارم برات برو بخواب
  و زن همچنان نمیداند چه مرگش بود مرد ولی خفگی عصر بشدت گلویش را اذیت میکند...
  ﮐﻨﺎﺭ ﭼﺎﯼ ﻭ ﺁﺗﺶ ، ﺑــﺎﺭﻫﺎ ﯾﺎﺩ ﺗﻮ ﺍﻓﺘﺎﺩﻡ
  ﭼﻪ ﺩﻟﺘﻨﮕﯽِ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ، ﭼﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽِ
  ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ...
  ﮔﺎﻫﯽ ﯾﻮﺍﺷﮑﯽ ﺩﻟﺘﻨﮕﺸﯽ
  ﺩﻟـــــﺘﻨﮓ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ ...
  ﺍﺩﻡ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﻣﯿﺸﻮﯼ
  ﺧﺸــــﻦ ﺗﺮ...
  ﻋﺼﺒـــﯽ ﺗﺮ...
  ﮐﻼﻓﻪ ﺗﺮ..
  ﻭ ﺗﻠﺦ ﺗﺮ
  ﻭ ﺟﺎﻟﺒﺘﺮ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﺍﻃﺮﺍﻓﯿﺎﻥ ﻫﻢ ﮐﺎﺭﯼ
  ﻧﺪﺍﺭﯼ!
  ﻫﻤﻪ ﺵ ﺭﺍ ﻧﮕﻪ ﻣﯿﺪﺍﺭﯼ ﻭ ﺩﻗﯿﻘﺎ ﺳﺮ
  ﮐﺴﯽ ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯿﮑﻨﯽ،
  ﮐﻪ ﺩﻟﺘﻨﮕﺶ ﻫﺴﺘﯽ
  ﺑﻪ ﻫﻮﺍﯾﺖ ﺑﮕﻮ ﺍﯾﻨﻘﺪﺭ ﺑﻪ ﺳَﺮَﻡ ﻧﺰﻧﺪ ...
  ﻣﻦ
  ﺳَﺮﻡ ﺩﺭﺩ ﻣﯿﮑﻨﺪ !
  ﺁﺥ…ﺁﺥ… ﺁﺥ…
  ﻋﺸﻘﺖ ﺑﺎﺷﻪ ﺟﻨﮕﻞ ﺑﺎﺷﻪ ﭼﺎﺩﺭﺑﺎﺷﻪ
  ﺳﯿﺐ ﺯﻣﯿﻨﻰ ﮐﺒﺎﺑﻰ ﺑﺎﺷﻪ
  ﭼﺎﻯ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﻪ
  ﻫﯿﺰﻡ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﻪ
  ﺻﺪﺍﻯ ﺑﺎﺩ ﻻﺏ ﻻﻯ ﺑﺮﮒ ﺩﺭﺧﺘﺎ ﺑﺎﺷﻪ
  ﻫﻮﺍﻯ ﺳﺮﺩ ﯾﻪ ﺭﻭﺩﺧﻮﻧﻪ ﻫﻢ ﺍﻭﻥ
  ﺍﻃﺮﺍﻑ ﺩﺭ ﺟﺮﯾﺎﻥ ﺑﺎﺷﻪ
  ﻣﻦ ﺩﯾﮕﻪ ﺻﺤﺒﺘﻰ ﻧﺪﺍﺭﻡ
  ﮔـــﻠﻪ ﺩﺍﺭﻡ !!!...
  ﺍﺯﮐﻪ , ﻧﻤـــــﯿﺪﺍﻧﻢ !!!!....
  ﺍﺯﭼﻪ , ﻧﻤـــــــــﯿﺪﺍﻧﻢ !!!!!.....
  ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫـــﺎ ﺩﺭﺩﯼ ﺑﺮ ﻣﻦ ﺳﻨﮕـــﯿﻨﯽ
  ﻣﯿﮑﻨﺪ،ﮐــــﻪ ﻧﻤــﯿﺪﺍﻧﻢ ﺩﻟــﯿﻠــﺶ
  ﮐﯿﺴـــــــــﺖ , ﭼﯿـــــــــﺴﺖ !!!!!!...
  ﺑﯽ ﺣــــــﺲ ﺷــــــــــــﺪﻩ ﺍﻡ ...
  ﺧـــــــﺴﺘﻪ ﺍﻡ ... ﺍﺯ ﺗﻤـــــﺎﻡ
  ﺟﻬـــﺎﻥ !!!!...
  ﺩﻟــــــﻢ ﺍﻃﻤــــــــﯿﻨﺎﻥ ﻣﯿﺨـــــــــﻮﺍﻫ
  ﺪ،ﻭ ﺍﻧﺪﮐـــــــــﯽ ﺁﺭﺍﻣـــــﺶ .... !!!!
  ﮔـــــــﻔﺘﻨﺪ ﺍَﺷـــــــــﻚ ﺑﺮﻳﺰ ، ﺧﺎﻟﻲ
  ﻣﻴﺸـــــــــﻮﻱ !!!!!....
  ﺧﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻧﺸــــــــــــﺪﻡ ﻫﻴــــــــــــﭻ
  !!!!!!....
  ﭘُﺮ ﺷــــــــــــﺪﻡ ﺍﺯ ﺑﻲ
  ﻛﺴــــﻲ !!!!....
  ﻛﻪ ﭼﺮﺍ ﻛﺴـــــــﻲ ﺍَﺷﻜـــــﻬﺎﻳﻢ ﺭﺍ ﭘﺎﻙ
  ﻧﻤﻴـــــــﻜﻨﺪﻭ ﺑﮕﻮﻳﺪ ﺍَﺷـــــــﻚ
  ﻧﺮﻳﺰ !!!!.....
  ﺗﻮ ﻣـــــــــﺮﺍ ﺩﺍﺭﻱ ......‏) ،
  ما برای به هم رسیدن چیزی کم نداشتیم جز یه معجزه....
  ﭘﺪﺭﺑﺰﺭﮔـــــﻢ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﯿﮕﻔﺖ :
  ﻗﻠﺒﺖ ﮐﻪ ﺑﯽ ﻧﻈﻢ ﺯﺩ ،
  ﺑﺪﻭﻥ ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻘﯽ ...
  ﺍﺷﮑﺖ ﮐﻪ ﺑﯽ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﺳﺮﺍﺯﯾﺮ ﺷﺪ ،
  ﺑﺪﻭﻥ ﮐﻪ ﺩﻟﺘﻨﮕﯽ ...
  ﺷﺒﺖ ﮐﻪ ﺑﯽ ﺧﻮﺍﺏ ﮔﺬﺷﺖ ،
  ﺑﺪﻭﻥ ﮐﻪ ﻧﮕﺮﺍﻧﯽ ...
  ﺭﻭﺯﺕ ﮐﻪ ﺑﯽ ﺷﻮﻕ ﺁﻏﺎﺯ ﺷﺪ ،
  ﺑﺪﻭﻥ ﮐﻪ ﻧﺎﺍﻣﯿﺪﯼ ...
  ﺳﯿﻨﺖ ﮐﻪ ﺑﯽ ﺟﺎ ﺁﻩ ﮐﺸﯿﺪ ،
  ﺑﺪﻭﻥ ﮐﻪ ﭘُﺮﺣﺴﺮﺗﯽ ...
  ﺩﻟﺖ ﮐﻪ ﺑﯽ ﺩﻟﯿﻞ ﮔﺮﻓﺖ ،
  ﺑﺪﻭﻥ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋــــــﯽ ...
  ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺘﯽ ﭘﺪﺭﺑﺰﺭﮒ ، ﺍﻣّﺎ ...
  ﺍﻣﺎ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﻪٔ ﺍﻭﻥ ﺣﺮﻓﺎﺕ ﺭﺳﯿﺪﻡ !
  ﺍﯾﮑﺎﺵ ﻗﺒﻞ ِ ﺭﻓﺘﻨﺖ ،
  ﭼﺎﺭﻩٔ ﺍﯾﻦ ﻭﻗﺘﺎﯾﯽ ﮐﻪ
  ﺑﺮﺍﻡ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮﺩﯼ
  ﺭﻭ ﻫﻢ ﻣﯿﮕﻔﺘــــــﯽ ...
  ﺩﻟﻢ ﯾﮏ ﮐﻠﺒﻪ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ
  ﺩﺭﻭﻥ ﺟﻨﮕﻞ ﭘﺎﯾﯿﺰ
  ﺑﻪ ﺩﻭﺭ ﺍﺯ ﺭﻧﮓ ﺁﺩﻡ ﻫﺎ،
  ﻣﻦ ﻭ ﺁﻭﺍﺯ ﺗﻮﮐﺎﻫﺎ
  ﻣﻦ ﻭ ﯾﮏ ﺭﻭﺩ
  ﻣﻦ ﻭ ﯾﮏ ﮐﻠﺒﻪ ﯼ ﭘﺮ ﺩﻭﺩ
  ﻣﻦ ﻭ ﭼﺎﯼ ﻭ ،ﮐﺘﺎﺏ ﺣﺎﻓﻆ ﻭ ﺧﯿﺎﻡ
  ﺑﻪ ﺩﻭﺭ ﺍﺯ ﻧﻨﮓ،ﺑﻪ ﺩﻭﺭ ﺍﺯ ﻧﺎﻡ،
  ﭼﻪ ﻏﻮﻏﺎﯾﯽ،ﭼﻪ ﺑﻠﻮﺍﯾﯽ،
  ﺑﺴﺎﻥ ﺑﺮﮒ
  ﮐﻪ ﺍﺯ ﺷﺎﺧﻪ ﺟﺪﺍ ﮔﺮﺩﺩ
  ﺩﺭﻭﻥ ﻣﻦ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺷﻮﺭﺵ،ﭘﺮ ﺍﺯ ﻓﺮﯾﺎﺩ
  ﺩﺭﻭﻥ ﺟﻨﮕﻞ ﭘﺎﯾﯿﺰ
  ﺩﻟﻢ ﯾﮏ ﮐﻠﺒﻪ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ
  ﺩﻭﺳﺘﯽ ﺳﺎﺩﻩ ﯼ ﻣﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺷﺪ
  ﻧﻤﯽ ﺩﻭﻧﻢ ﺍﻭﻥ ﺭﻭﺯ ﺗﻮ ﻭﺟﻮﺩﻡ ﭼﯽ ﺷﺪ
  ﻧﻤﯽ ﺩﻭﻧﻢ ﭼﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻭﺟﻮﺩﻡ ﻟﺮﺯﯾﺪ
  ﺩﻝ ﻣﻦ ﺍﯾﻦ ﺣﺴﻮ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺯﻭﺩﺗﺮ ﻓﻬﻤﯿﺪ
  ﺗﻮ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﭘﯿﺸﻢ ﺩﯾﮕﻪ ﭼﯽ ﮐﻢ ﺩﺍﺭﻡ؟
  ﭼﻪ ﺩﻟﯿﻠﯽ ﺩﺍﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺩﺱ ﺑﺮﺩﺍﺭﻡ؟
  ﺑﯿﻦ ﻣﺎ ﮐﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﺎﺷﻘﻪ ﻣﻦ ﯾﺎ ﺗﻮ؟
  ﻫﺮ ﭼﯽ ﺷﺪ ﺍﺯ ﺣﺎﻻ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰﺵ ﺑﺎ ﺗﻮ
  ﺩﯾﮕﻪ ﺩﺳﺖ ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺩﺍﺭﻩ ﺑﻪ ﺗﻮ
  ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺩﺍﺭﻩ ﮐﻪ ﺗﻮ ، ﺗﺎ ﮐﺠﺎ ﺩﻭﺳﻢ ﺩﺍﺭﯼ
  ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺩﺍﺭﻩ ﮐﻪ ﺗﻮ ، ﺗﺎ ﭼﻪ ﺭﻭﺯﯼ ﺑﺘﻮﻧﯽ
  ﻋﺎﺷﻖ ﻣﻦ ﺑﻤﻮﻧﯽ ، ﻣﻨﻮ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺰﺍﺭﯼ
  ﺩﺳﺖ ﻣﻦ ﻧﺒﻮﺩ ﺍﮔﻪ ﺍﯾﻨﺠﻮﺭﯼ ﭘﯿﺶ ﺍﻭﻣﺪ
  ﻣﯽ ﺩﻭﻧﺴﺘﻢ ﺧﻮﺑﯽ ﻭﻟﯽ ﻧﻪ ﺗﺎ ﺍﯾﻦ ﺣﺪ
  ﺍﻧﮕﺎﺭﯼ ﺻﺪ ﺳﺎﻟﻪ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺭﻭ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﻢ
  ﻭﺍﺳﻪ ﺍﯾﻨﻪ ﺍﻧﻘﺪ ﺭﻭﯼ ﺗﻮ ﺣﺴﺎﺳﻢ
  ﻣﻦ ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻋﺎﺩﺕ ﮐﺮﺩﻡ
  ﻫﺮ ﺟﺎ ﺑﺎﺷﻢ ﺁﺧﺮ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﻡ
  ﺩﯾﮕﻪ ﺩﺳﺖ ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺩﺍﺭﻩ ﺑﻪ ﺗﻮ
  ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺩﺍﺭﻩ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺗﺎ ﮐﺠﺎ ﺩﻭﺳﻢ ﺩﺍﺭﯼ
  ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺩﺍﺭﻩ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺭﻭﺯﯼ ﺑﺘﻮﻧﯽ
  ﻋﺎﺷﻖ ﻣﻦ ﺑﻤﻮﻧﯽ ، ﻣﻨﻮ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺰﺍﺭﯼ
  ﯾﮑﯽ ﻫﺴﺖ ﺗﻮ ﻗﻠﺒﻢ ﮐﻪ ﻫﺮﺷﺐ ﻭﺍﺳﻪ ﺍﻭﻥ
  ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﻢ ﻭ ﺍﻭﻥ ﺧﻮﺍﺑﻪ
  ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﻡ ﺑﺪﻭﻧﻪ ﻭﺍﺳﻪ ﺍﻭﻧﻪ ﮐﻪ ﻗﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﯾﻦ
  ﻫﻤﻪ ﺑﯽ ﺗﺎﺑﻪ
  ﯾﻪ ﮐﺎﻏﺬ ﯾﻪ ﺧﻮﺩﮐﺎﺭ ﺩﻭﯾﺎﺭﻩ ﺷﺪﻩ ﻫﻤﺪﻡ ﺍﯾﻦ
  ﺩﻝ ﺩﯾﻮﻭﻧﻪ
  ﯾﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﮐﻪ ﺧﯿﺴﻪ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺍﺷﮑﻪ ﻭ ﮐﺴﯽ
  ﺑﺎﺯﻡ ﺍﻭﻧﻮ ﻧﻤﯽ ﺧﻮﻧﻪ
  ﯾﻪ ﺭﻭﺯ ﻫﻤﯿﻨﺠﺎ ﺗﻮﯼ ﺍﺗﺎﻗﻢ ﯾﻪ ﺩﻓﻌﻪ ﮔﻔﺖ
  ﺩﺍﺭﻩ ﻣﯿﺮﻩ
  ﭼﯿﺰﯼ ﻧﮕﻔﺘﻢ ﺁﺧﻪ ﻧﺨﻮﺍﺳﺘﻢ ﺩﻟﺸﻮ ﻏﺼﻪ
  ﺑﮕﯿﺮﻩ
  ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯿﮑﺮﺩﻡ ﺩﺭﻭ ﮐﻪ ﻣﯿﺒﺴﺖ ﻣﯿﺪﻭﻧﺴﺘﻢ
  ﮐﻪ ﻣﯿﻤﯿﺮﻡ
  ﺍﻭﻥ ﻋﺰﯾﺰﻡ ﺑﻮﺩ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﻧﺴﺘﻢ ﺟﻠﻮﯾﻪ ﺭﺍﺷﻮ
  ﺑﮕﯿﺮﻡ
  ﻣﯿﺘﺮﺳﻢ ﯾﻪ ﺭﻭﺯﯼ ﺑﺮﺳﻪ ﮐﻪ ﺍﻭﻧﻮ ﻧﺒﯿﻨﻢ
  ﺑﻤﯿﺮﻡ ﺗﻨﻬﺎ
  ﺧﺪﺍﯾﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻦ ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﻡ ﺑﺪﻭﻧﻪ ﺩﺍﺭﻡ ﺟﻮﻥ
  ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺍﯾﻨﺠﺎ
  ﺳﮑﻮﺕ ﺍﺗﺎﻗﻮ ﺩﺍﺭﻩ ﻣﯿﺸﮑﻨﻪ ﺗﯿﮏ ﺗﺎﮐﻪ ﺳﺎﻋﺖ
  ﺭﻭ ﺩﯾﻮﺍﺭ
  ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﻡ ﺑﺸﻪ ﺑﺎﻭﺭ ﻣﻦ ﮐﻪ ﺩﯾﮕﻪ
  ﻧﻤﯿﺎﺩ ﺍﻧﮕﺎﺭ
  ﺑﻌﻀﯿﺎ ﻫﺴﺘﻦ ﮐﻪ ﯾﻪ ﺟﻮﺭِ ﺧﺎﺹ ﺩﻭﺳﺖ
  ﺩﺍﺷﺘﻨﯿﻦ
  ﯾﻪ ﺟﻮﺭ ﻋﺠﯿﺒﯽ ﺩﻟﻨﺸﯿﻨﻦ
  ﺩﺳﺖِ ﺧﻮﺩﺷﻮﻥ ﻫﻢ ﻧﯿﺲ ، ﺍﻧﮕﺎﺭ ﺧﺪﺍ ﯾﻪ
  ﺟﻮﺭِ ﺩﯾﮕﻪ
  ﺁﻓﺮﯾﺪﻩ ﺷﻮﻥ
  ﻣﺜﻼً ﺳﺎﻋﺘﺎ ﮐﻨﺎﺭﺷﻮﻥ ﻣﯿﺸﯿﻨﯽ ﻭ ﺧﺴﺘﻪ
  ﻧﻤﯿﺸﯽ
  ﺍﺻﻼً ﺳﯿﺮ ﻧﻤﯿﺸﯽ ﺍﺯ ﺷﻨﯿﺪﻥِ ﺻﺪﺍﺷﻮﻥ
  ﻣﺜﻞِ ﻫﻤﻮﻧﺎ ﮐﻪ ﻭﻗﺖِ ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻈﯽ ﯾﻬﻮ ﺩﻟﺖ
  ﻣﯿﮕﯿﺮﻩ ﻭ
  ﺗﻪ ﺩﻟﺖ ﻣﯿﮕﯽ : ﮐﺎﺵ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯿﻤﻮﻧﺪ !
  ﺍﺳﻤﺶ ﺭﻭ ﻋﺸﻖ ﻧﻤﯿﺬﺍﺭﻡ
  ﺷﺎﯾﺪ ﯾﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦِ ﻋﺠﯿﺒﻪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ
  ﻣﻤﮑﻨﻪ
  ﺣﺴﺶ ﮐﻨﻪ
  ﻣﻦ ﺍﺳﻤﺸﻮ " ﻋﺰﯾـﺰ ﺩﻝ ﮐﺴﯽ ﺑﻮﺩﻥ "
  ﻣﯿﺬﺍﺭﻡ !
  ﺑﻌﻀﯿﺎ ﻋﺰﯾﺰ ﺩﻟﺖ ﻫﺴﺘﻦ
  ﻫﻤﻮﻧﺎ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺩﻟﺖ ﻗﺮﺻﻪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺁﺧﺮ
  ﻋﻤﺮ ﺑﺎ ﻫﻤﻮﻥ
  ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﻨﺎﺭﺕ ﻫﺴﺘﻦ
  ﻫﻤﻮﻧﺎ ﮐﻪ ﺩﻟﮕﯿﺮﺕ ﻧﻤﯿﮑﻨﻦ
  ﻫﻤﻮﻧﺎ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﺸﻮﻥ ﺑﯽ ﻗﯿﺪ ﺷﺮﻃﻪ
  ﺗﻮ ﺯﻧﺪﮔﯽِ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﻌﻀﯿﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﻥ ﮐﻪ
  ﺍﺻﻼً ﻧﻤﯿﺸﻪ
  ﺩﻭﺳﺸﻮﻥ ﻧﺪﺍﺷﺖ
  ﻭ ﻣـﻦ ﭼﻘـﺪﺭ ﺍﯾـﻦ ﺑﻌﻀـﯿـﺎﯼ ﺯﻧﺪﮔﯿﻢ ﺭﻭ
  ﺩﻭﺳـﺖ ﺩﺍﺭﻡ
  ﺁﺭﺍﻣﻢ ...
  ﺣﺘﯽ ﻭﻗﺘﯽ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮﯼ .... ﯾﺎ ﺳﯿﺎﻩ ﻣﯽ
  ﻧﻮﯾﺴﻢ .....
  ﺑﺎﺯ ﺁﺭﺍﻣﻢ .....
  ﻣﻦ ﯾﺎﺩ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﻡ...
  ﮐﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺁﻥ ﭼﻪ ﻫﺴﺖ ...
  ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﮐﻮﭼﻪ ﯼ ﻋﻠﯽ ﭼﭗ ﺑﺰﻧﻢ ...
  ﺁﺧﺮ ﺩﺭ ﺁﻥ ﮐﻮﭼﻪ....
  ﮐﺴﯽ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﮕﺎﻩ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ
  ﻗﻀﺎﻭﺕ
  اﻧـﺼـــﺂﻓــــ ﻧـﯿـﺴﺘــــــ
  ﮐــﻪ ﺩُﻧـﯿــﺂ ﺁﻧـﻘـَـﺪﺭ ﮐـﻮﭼَـﮑـــــ
  ﺑـﺂﺷـَــﺪ
  ﮐــﻪ ﺁﺩَﻣـ ﻫــﺂﮮِ ﺗـﮑـﺮﺁﺭِﮮ ﺭﺁ
  ﺭﻭﺯﮮ ﺻـَـﺪ ﺑــﺂﺭ ﺑــِﺒـﯿـﻨــﯽ
  ﻭ ﺁﻧـﻘـَـﺪﺭ ﺑـُﺰﺭﮔــــــ ﺑــﺂﺷَــﺪ
  ﮐــﻪ ﻧـَﺘـَـﻮﺁﻧـﯽ ﺁﻥ ڪٙﺳﮯ ﺭﺁ ڪﮧ
  ﺩﻟـَــ ـ ـﺘـــــ ﻣـﯿـﺨﻮﺍﻫــَـﺪ،
  ﺣـَـﺘــﯽ ﯾـِﮑــــ ﺑــﺂﺭ
  ﺑـﺒــﯿـﻨــــﯽ
  ﺑـَﻌـﻀـﯿـﺂ ﺍِﻧـﮕـﺂﺭ ﺧـُﺪﺁ ﺗـﻮ ﺻـِﺪﺁﺷـﻮﻥ ﮐـُﺪِﺋﯿـﻦ
  ﺗـَﺰﺭﯾـﻖ ﮐـَﺮﺩِﻩ . . .
  ﺑـﺂ ﺁﺩَﻡ ﮐـِﻪ ﺣـَﺮﻓــ ﻣـﯿـﺰَﻧـَﻦ ﺩَﺭﺩِﺗــ ﺗـَﺴـﮑـﯿـﻦ ﭘــِﯿـﺪﺁ
  ﻣﯿـﮑـُﻨـِﻪ . . .
  مثه تو
 • بارگذاری...
 • بارگذاری...
 • بارگذاری...
بالا