یاربانو

رشته
هنر

امضا

و چنان آرامم كه كسی فكر نكرد

زير خاكستر آرامش من


چه هياهويی هست . . .

دنبال کنندگان

بالا