گیگیل

پسر بازی گوش ولی خوش برخورد

شعر در حد تیم ملی
محل سکونت
تهران
رشته
مدیریت
مقطع تحصیلی یا آخرین مدرک تحصیلی
فوق دیپلم

امضا

خیلی سخته که بغض داشته باشی ، اما نخوای کسی بفهمه ...
خیلی سخته که عزیزترین کست ازت بخواد فراموشش کنی ...

خیلی سخته که بهت بگه دوست دارم ، اما بعداً متوجه بشی حرفش
یه (( ن )) کم داشته ...

خیلی سخته که وقتی بعد از کلی کلنجار رفتن با خودت ، می ری که
حرف دلتو بهش بگی ، با یه معذرت خواهی کوچیک بگه :
فعلاً سرم شلوغه ...:w09::w47:Following

بالا