هستی_101

رشته
پزشکی
مقطع تحصیلی یا آخرین مدرک تحصیلی
دانشجوی دکترا

امضا

:gol:آنچه که هستی هدیه ی خداوندست به تووآنچه که می شوی هدیه ی تو به خداوند :gol:
:gol: پس بی نظیر باش :gol:
بالا