معمار اسمان

زندگی یجور مارپلست...بازی میکنم.

موسیقی،طراحی،سفر...
رشته
مهندسی معماری
مقطع تحصیلی یا آخرین مدرک تحصیلی
دانشجوی فوق لیسانس

امضا

ادم ها لالت می کنند...بعد هی میپرسن...چرا حرف نمیرنی...این خنده دار ترین نمایشنامه دنیاست.
بالا