مدیسا

با عاقل مشورت كن، چون فكر او به دور از هوای نفسانی است و با نادان مشورت مكن، زیرا كه او تابع هوای نفس باشد. مشورت مكن با آن كه محاط زمان است، بلكه مشورت كن با آن كه محیط به زمان باشد.
(سقراط)
تاریخ تولد
Dec 9, 1989 (سن: 34)
محل سکونت
ایران سبز
رشته
مهندسی معماری
مقطع تحصیلی یا آخرین مدرک تحصیلی
لیسانس

امضاپيمانی که در طوفان با خدا مي بندی، در آرامش فراموش نکن!!!
بالا