غزاله20

هر چه زدم بی تو دلم وا نشد
جز تو کســی باب دل ما نشد
هر چه پرسـتو شدم و پر زدم
هم نفســی مثل تــو پیــدا نشد

زمین-خورشید- ماه-آسمان
محل سکونت
تهران- اصفهان
رشته
پزشکی
مقطع تحصیلی یا آخرین مدرک تحصیلی
دانشجوی دکترا

امضا

_______________________________________________________________
مادامی که تلخی زندگی دیگران را شیرین می کنی، بدان که زندگی می کنی . . .

____________________________________________________________________________________________
بالا