ستاره67

زندگی سیبی است گاز باید زد با پوست.

ورزش-دیدن فیلم -بودن در کنار دوستان و...
محل سکونت
شهر من گم شده است
رشته
مهندسی شیمی
مقطع تحصیلی یا آخرین مدرک تحصیلی
دانشجوی فوق لیسانس

امضا

پیمانی که در طوفان با خدا می بندی در آرامش فراموش نکن.
بالا