ریحانه سعادت

به قومی مبتلا شدم که فکر میکنند خدا فقط آنها را هدایت کرده!!!
رشته
مهندسی برق

امضا

پشت دریا شهریست
ک در آن پنجره ها، رو به تجلی باز است!
بام ها جای کبوترهاییست، که به فوّاره ی هوش بشری می نگرند
دست هر کودک ده ساله شهر، شاخه معرفتیست
قایقی باید ساخت
بالا