خاله

من مهسا متولد اول دی سال یک هزار و سیصد و شصت و نه هستم

عاشق درس
محل سکونت
نا کجا آباد
رشته
مهندسی شیمی
مقطع تحصیلی یا آخرین مدرک تحصیلی
لیسانس
بالا